^
Ăl bukea le Apostolenghe
O Isus phenel kă del le apostolen o Duho Sfînto
O Isus si vazdino ko ceri
O Matia alome ando than le Iudasko
O avimos le Duhosko Sfînto
O Petre del duma le manușănghe kai si kidine
O phanglimos le phralengo
Ăk ologo sastearol
O Petre del duma le poporoske ando Templo
O Petre hai o Ioan angla ăl bare
Ăl manuș kai pakean rughin pes hai na daran
Kolen kai pakeaies, sea sas len andăk than
Ni daștis te hohaves le Duhos Sfînto
Ăl minuni kerde katar ăl apostolea
Ăl apostolea si krisome hai batjokorime
Iefta manuș si alome te ajutin le apostolen
O Ștefano si akuzome
O Ștefano del duma anglai kris
O Ștefan si mudardo
O Filip del duma anda o Isus ande Samaria
O Simon o vrăjitori
O Filip hai o etiopiano
O Saul pakeal ando Isus
O Saul începol te del duma anda o Isus
O Saul ando Ierusalimo
O Petre sastearel le Eneeas hai le Tabita
O Del del drom le Petres kă ăk neevreeo
Le Petres si les ăk dikhimos
O Korneliu boldino ko Del
Ăl neevreea si primime ande khangheri anda o Ierusalimo
E vestea e lacii aresel ando foro Antiohia
Păce mudarde le Iakovos, phandade le Petres
Ăk îngero hastravel le Petres anda o phandaiimos
O merimos le Irodosko
O Pavel hai o Barnaba dine drom katar e khangheri
O Barnaba hai o Saul ando Cipro
O Pavel hai o Barnaba ke Antiohia ande Pisidia
O Pavel hai o Barnaba ande Ikonia
O Pavel hai o Barnaba ande Listra
O Pavel hai o Barnaba gian parpale ande Antiohia andai Siria
Ăl hotărîri le apostolenghe andal neevreea
E skrisoarea karing ăl neevreea pokăiime
O Barnaba hai o Pavel ni mai phiren andăk than
O Timotei gial le Pavelosa hai le Silasa
O Pavel si dino mui te gial ande Macedonia
Ando foro Filipi: e Lidia pakeal ando Isus
O temniceri anda o Filipi
O Pavel hai o Sila ando Tesalonik
O Pavel hai o Sila ande Bereea
O Pavel ande Atena
O Pavel ando Korinto
O Pavelo ando Ierusalimo hai ande Antiohia
O Apolo
O Pavel ko Efes
Ăl ciave le Scevaske
O Pavel kamel te gial ko Ierusalimo
Nekazuri ando Efes
O Pavel gial ande Macedonia hai ande Greciia
O Eutih pelos tele katar le duiengo etajo
O Pavel ando Milet
O Pavel lel peske vast lacio katar ăl prezbiterea anda o Efes
O Pavel gial ko Ierusalimo
O Pavel ando Ierusalimo
Ăl dușmaia le Paveloske încerkon te mudaren les
O Pavel anglai kris le evreenghi
Ăl evreea kamen te mudaren le Pavelos
O Pavel si dino drom ande Cezareea
O Pavel ke kris angla o Felix
O Pavel del duma le Felixosa hai leske romneasa
O Pavel manghel te avel îngheardo angla o baro thagar
O thagar o Agripa avel ke Cezareea
O Pavel angla o thagar Agripa
O Pavel si dino drom ande Roma
E furtuna
O tasaiimos le korabiiako
Trin cion ande insula Malta
O Pavel aresel ke Roma
O Pavel ande Roma