^
O începuto
O Del cherdeas ăc lumea lacii, dar ăl manuș uștile contra leschi
O Del cherdeas e lumea hai dichleas că si lacii
O cherimos le manușăsco hai le giuvleaco
O Adam hai e Eva cherdes so ni camnes o Del
O Cain hai o Abel
Ăl ciave le Cainosche
O Set hai o Enos
Catar o Adam gi co Noia
O nasulimos le manușăngo
O Del camnos te hastravel le Noias hai lesche famelia
E phuv tasadi
O phanglimos le Noiasa
Ăl ciave le Noiasche
Ăl manuș pherel e phuv
O turno Babel
O neamo le Semosco
O Del cherdeas anda o Avraam ăc poporo baro
O neamo le Avramosco
O Rai del mui co Avram
O Avram darailo ando Egipto
O bravalimos ni muchel le phralen andăc than
O Avram hastravel le Lotos
O Melhisedec binecuvintil le Avramos, hai o Avram del les e rig le deșenghi
O Avram pacheal ando Rai
O Rai cherdeas ăc phanglimos le Avramosa
E Agar hai o Ismael
O phanglimos mașcar o Del hai o Avraam
Trin manuș aviles co Avraam
O Avraam rughil le Devles
O bezeh le Sodomaco hai le Gomoraco
O bezeh cai cherdes les ăl ceia le Lotosche
O Del ni mucleas le Abimelecos te cherel bezeh
O Isac cherdilos sar phendeas o Del
E Agar hai laco ciavo gonime
O phanglimos mașcar o Avraam hai o Abimelec
O Avraam ciutino ch-e proba
Ăl ciave le Nahorosche
E Sara mulis hai o Avraam chindeas ăc than te prahol lan
E Rebeca hai o Isac
Colaver ciave le Avraamosche
O merimos le Avraamosco
Ăl ciave le Ismaelosche
O Isac
O Esau hai o Iacov
O Esau bichinel peo drepto dă angluno
O Del phenel că va binecuvintila le Isacos sar binecuvintisardeas le Avraamos
Sar peo dad, o Isac halea pes le filisteența andal hainga
Sar peo dad, o Isac cherdeas ăc phanglimos le Abimelecosa
O Esau însurisailos romneanța străiinea
O Isac binecuvintil le Iacovos
O Iacov telearel te arachel pesche romni
O Iacov
O Rai cherdeas phanglimos le Iacovosa
O Iacov ando Haran
O Laban tharel le Iacovos
O Del binecuvintil le Iacovos ciavența
O bravalimos le Iacovosco
O telearimos le Iacovosco ando Canaan
O Laban gial pala o Iacov
O împăchimos mașcar o Iacov hai o Esau
O anav le Iacovosco parubdo
O Iacov maladeol le Esaosa
O Iacov pale ando Canaan
Ăl phral le Dinache răzbunin pes pala so o Sihem asaia pesche latar
O Iacov risailos co Betel
E Rahela merel
Ăl ciave le Iacovosche
O merimos le Isacosco
O neamo le Esaosco
Ăl ciave le Esaosche ando Seir
Ăl hanamica le Esaosche
Ăl thagara le Edomosche
O Iosif
Ăl sune le Iosifosche
Ăl phral le Iosifosche bichinen les
O Iuda hai e Tamar
O Iosif ando cher le Potifarosco
O Iosif ando phandaiimos
Dui andal phandade si len poc suno
Ăl sune le faraonosche
O Iosif tălmăcil ăl sune le faraonosche
O Iosif aresel baro
Ăl phral le Iosifosche gian ando Egipto
Ăl phral le Iosifosche bolden pes
Ăl phral le Iosifosche pale gian ando Egipto
E proba e paluni
O Iosif cherdeol pringiando pe phralenghe
Ăl ciave le Iacovosche rin pes că peo dad
E famelia le Iacovoschi aresel hai laciardeol ando Egipto
Ăl ciave le Israelosche
O Iacov aresel ando Egipto
Ăl phral le Iosifosche hai o Iacov angla o faraono
Ăl egipteia bichinen pes bochatar
O merimos le Iacovosco pașol
O Iacov binecuvintil le ciaven le Iosifosche
Ăl palune vorbe le Iacovosche pe ciavența
O merimos le Iacovosco
O Iosif mîngîil pe phralen
O merimos le Iosifosco