35
O Iacov risailos co Betel
O Del phendeas le Iacovosche:
— Uști, gia co Betel, beș othe hai vazde othe ăc altari le Devlesche, savo sicadilos tuche cana nașăsas catar cheo phral o Esau!
O Iacov phendeas pe fameliache hai saorănghe cai sas lesa:
— Încalaven le devlen străiino anda tumaro mașcar, cherdeon uje hai paruen tumare țoale! Ușten te gias co Betel! Othe si te vazdav ăc altari le Devlesche cai așundea man cana sas manghe pharo, hai sas manța catar phirdem.
On dine le Iacovos saoră devla străiino cai sas len hai ăl toarte cai sas len andăl can. O Iacov prahosardea len tala o stejari cai si pașa o Sihem. Pala codoia teleardes. E dar le Devleschi ghelis andăl foruri pașal, cadea că ni gheles pala ăl ciave le Iacovosche. O Iacov hai saoră manuș cai sas lesa aresles co Luz, savo si o Betel, ando Them Canaan. Vazdeas ăc altari othe hai ciuteas o anav codole thanesche: O Del le Betelosco, că othe sicadilos lesche o Del, cana nașălas catar peo phral. E Debora, e doica le Rebecachi, mulis hai sas prahome mai tele catar o Betel, tala o stejari. Hai phende lesche: O stejari le apseango. O Del sicadilos pale le Iacovosche, păce boldineailos anda o Padan-Aram, hai binecuvintisardea les. 10 O Del phendeas lesche:
— Cheo anav si Iacov, dar nai te mai bucios Iacov, hai cheo anav si te avel Israel.
Hai cadea ciuteas lesco anav Israel. 11 O Del phendeas lesche:
— Me sem o Del o Mai Zuralo. Te cheres ciave hai te buteos! Ăc neamo hai mai but neamuri si te cherdeon anda tute, hai si te aves o dad thagarengo. 12 Tuche si te dav o them savo dinem les le Avraamosche hai le Isacosche. Si te dav cadav them che ciavenghe pala tute.
13 O Del vazdineailos lestar, anda o than cai dinea lesche duma. 14 O Iacov vazdeas ăc stîlpo animasco goghi ando than cai dineasas lesche duma o Del, ăc stîlpo barăsco animasco goghi, hai ciordeas mol hai untdelemno opral pă leste anda o Del. 15 O Iacov ciuteas anav le thanesche cai dinea lesche duma o Del: Betel.
E Rahela merel
16 Pala codoia telearde anda o Betel. Hai ni aresles ch-e Efrata, cana le Rahelache avile lache ăl ducha le cherimasche. Sas lan ăc cherimos pharo. 17 Ando timpo cana sas ăl ducha mai phare le cherimasche, e moașa phendea lache:
— Na dara, că sa ciavo si!
18 Hai cana oi delas peo sufleto (că mulis), ciuteas lesco anav Ben-Oni. Dar lesco dad phendea lesche Beniamin.* O anav Ben-Oni hacheardeol „o ciavo mîră duchengo”. O anav Beniamin hacheardeol „o ciavo cai si muro vast o ciacio” (savo si mai bahtalo, mai iubime hai mai zuralo). 19 E Rahela mulis hai sas prahome po drom caring e Efrata, savo si o Betleem. 20 O Iacov vazdeas ăc stîlpo animasco goghi pă laco than le prahomasco. I aghes buciol: O stîlpo poa than le prahomasco le Rahelaco. 21 O Israel teleardeas hai cherdeas peo corto închealtar catar e Migdal-Eder. 22 Cana o Israel beșelas ando than cadava, o Ruben ghelos hai sutos le Bilhasa, e roaba cai sas e romni lesche dadeschi. Hai o Israel așundeas.
Ăl ciave le Iacovosche
Le Iacovos sas les deșudui ciave. 23 Ăl ciave le Leeache: o Ruben, o ciavo o angluno le Iacovosco, o Simeon, o Levi, o Iuda, o Isahar hai o Zabulon. 24 Ăl ciave le Rahelache: O Iosif hai o Beniamin. 25 Ăl ciave le Bilhache, e roaba le Rahelachi: o Dan hai o Neftali. 26 Ăl ciave le Zilpache, e roaba le Leeachi: o Gado hai o Așer. Cadala sas ăl ciave le Iacovosche cai cherdineaile lesche ando Padan-Aram.
O merimos le Isacosco
27 O Iacov areslos că peo dad o Isac, co Mamre, co Kireat-Arba, cai si o Hebron, cai beșles sar străiini o Avraam hai o Isac. 28 Cadichita ghes sas le Isacos: ăc șăl hai ohtodeșa bărș. 29 O Isac dineas peo duho hai mulos hai nachlos pașa pe phure, phuro hai ciailo ghesendar. O Esau hai o Iacov, lesche ciave, prahosarde les.

*35:18 O anav Ben-Oni hacheardeol „o ciavo mîră duchengo”. O anav Beniamin hacheardeol „o ciavo cai si muro vast o ciacio” (savo si mai bahtalo, mai iubime hai mai zuralo).