36
O neamo le Esaosco
Cadala si ăl buchea cai cherdiles ando neamo Esau, cai si o Edom. O Esau lilea pesche romnea andăl ceia le canaanițenghe: le Ada, e cei le hetitoschi Elon, le Oholibama, e cei le Anaschi, e nepoata le hevitoschi Țibeon, hai le Basmata, e cei le Ismaeloschi, e phei le Nebaiotoschi. E Ada cherdea le Esaosche le Elifazos, hai e Basmata cherdeas le Reuelos. E Oholibama cherdeas le Ieușos, le Iaelamos hai le Cores. Cadala si ăl ciave le Esaosche, cai cherdineailes lesche ando Them Canaan. O Esau lileas pe romnean, pe ciaven hai pe ceian, saoră manușăn anda peo cher, ăl turme, saoră animalea hai sea lengo bravalimos cai chidea les ando Them Canaan, hai ghelos andă aver them, rigate catar peo phral o Iacov. Că len sas len but bravalimos, hai codolasche ni daștinas te beșen andăc than: o them cai on beșenas ni mai areselas len, că sas len but animalea. O Esau laciardilos păl Plaia le Seiirosche. O Esau, savo si o Edom.
Ăl ciave le Esaosche ando Seir
Cadala si ăl buchea cai cherdiles ando neamo Esau, o dad le edomițengo, păl Plaia le Seiirosche. 10 Ăl anava le ciavenghe le Esaosche sas: Elifaz, o ciavo le Adaco, e romni le Esaoschi; hai o Reuel, o ciavo le Basmataco, e romni le Esaoschi. 11 Ăl ciave le Elifazosche sas o Teman, o Omar, o Țefo, o Gaetam hai o Chenaz. 12 E Timna sas e roaba cai sas e romni le Elifazoschi, o ciavo le Esaosco. Oi cherdeas le Elifazosche le Amalecos. Cadala sas ăl nepoți le Adache, e romni le Esaoschi. 13 Ăl ciave le Reuelosche sas: o Nahat, o Zerah, o Șama hai o Miza. Cadala sas ăl nepoți le Basmatache, e romni le Esaoschi. 14 Ăl ciave le Oholibamache, e cei le Anaschi, e nepoata le Țibeonoschi, e romni le Esaoschi sas o Ieuș, o Iaelam hai o Core, save oi cherdeas len le Esaosche. 15 Cadala si ăl fameli le ciavenghe le Esaosche: O Elifaz, o ciavo o angluno le Esaosco, sas o mai phuro le fameliengo Teman, Omar, Țefo, Chenaz, 16 Core, Gaetam hai Amalec. Cadala fameli ando Them Edom si ăl ciave le Elifazosche, o ciavo le Adaco. 17 Cadala si ăl ciave le Reuelosche, o ciavo le Esaosco: ăl fameli Nahat, Zerah, Șama hai Miza. Cadala fameli ando Them Edom si ăl ciave le Reuelosche, o ciavo le Basmataco, e romni le Esaoschi. 18 Cadala si ăl ciave le Oholibamache, e romni le Esaoschi: ăl fameli Ieuș, Iaelam hai Core. Cadala fameli si ăl ciave le Oholibamache, e cei le Anaschi, e romni le Esaoschi. 19 Cadala sas ăl ciave le Esaosche, savo si o Edom, hai cadala si lenghe fameli.
Ăl hanamica le Esaosche
20 Ăl ciave le Seiirosche o horito, cai beșenas ando them, sas o Lotan, o Șobal, o Țibeon, o Ana, 21 o Dișon, o Ețer hai o Dișan. Cadala si ăl fameli le horițenghe, ăl ciave le Seiirosche ando Them Edom. 22 Ăl ciave le Lotanosche sas o Hori hai o Hemam. (E phei le Lotanoschi sas e Timna.) 23 Ăl ciave le Șobalosche sas o Alvan, o Manahat, o Ebal, o Șefo hai o Onam. 24 Ăl ciave le Țibeonosche sas o Aia hai o Ana. O Ana sas cova cai arachleas ăl izvorea ăl tate ande mulani, cana sas le hărența pe dadesche le Țibeonosche. 25 Ăl ciave le Anasche sas o Dișon hai e Oholibama, e cei le Anaschi. 26 Ăl ciave le Dișonosche sas o Hemdan, o Eșban, o Itran hai o Cheran. 27 Ăl ciave le Ețerosche sas o Bilhan, o Zaavan hai o Acan. 28 Ăl ciave le Dișanosche sas o Uț hai o Aran. 29 Ăl fameli le horițenghe si ăl fameli le Lotanosche, le Șobalosche, le Țibeonosche, le Anasche, 30 le Dișonosche, le Ețerosche hai le Dișanosche. Cadala si ăl fameli le horițenghe ando Them Seir.
Ăl thagara le Edomosche
31 Cadala sas ăl thagara ando Them Edom gi cai te avel ăc thagar păl israelițea. 32 O Bela, o ciavo le Beorosco, sas thagar po Edom, hai o anav lesche forosco sas Dinhaba. 33 O Bela mulos, hai andă lesco than sas thagar o Iobab, o ciavo le Zerahosco andai Boțra. 34 O Iobab mulos hai andă lesco than sas thagar o Hușam, anda o them le temanițengo. 35 O Hușam mulos, hai andă lesco than sas thagar o Hadad, o ciavo le Bedadesco. Ov sas cai mardeas le Madianos ando Them Moab. O anav lesche forosco sas Avit. 36 O Hadad mulos, hai andă lesco than sas thagar o Samla andai Masreca. 37 O Samla mulos, hai andă lesco than sas thagar o Șaul anda o Rehobot po pai. 38 O Șaul mulos hai andă lesco than sas thagar o Baal-Hanan, o ciavo le Acborosco. 39 O Baal-Hanan, o ciavo le Acborosco mulos, hai andă lesco than sas thagar o Hadar. O anav lesche forosco sas Pau. O anav lesche romneaco sas Mehetabeel, e cei le Matredachi, e cei le Mezahaboschi. 40 Fiosavi famelia le Esaoschi sas cherdi anda lenghe neamuri hai lenghe thana bucionas pala lenghe fameli. Cadala si ăl anava lenghe famelienghe: ăl fameli Timna, Alva, Ietet, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Chenaz, Teman, Mibțar, 43 Magdiel hai Iram. Cadala si ăl fameli le Edomosche — savo sas o Esau, o dad le edomițengo — pala lenghe gava, andă lengo them.