22
O Avraam ciutino ch-e proba
Pala cadala buchea o Del ciuteas le Avraamos ch-e proba phenindos:
— Avraame!
Hai ov phendeas:
— Italem.
O Del phendea lesche:
— Le che ciaves, chire corcoro ciaves, saves tu iubis les, le Isacos, hai gia ando Them Moria hai phabar les anda mande po plai cai si te phenav tuche!
O Avraam uștilo de tehara andai reat, ciuteas e șaua pă peo hăr, hai lileas pesa dui slugi tărne hai i le Isacos pe ciaves. Cindeas ăl cașt anda o phabarimos dă sea* Ăc phabarimos dă sea si ăc jertfa cai phabol sea. hai teleardeas co than cai phendea lesche o Del. Andă le trinengo ghes o Avraam vazdeas pe iacha opre hai dichleas o than dural. Hai o Avraam phendeas le tărnenghe:
— Tume beșen cathe le hăresa! Me hai o ciavo si te gias gi ocote te închinos amen, hai si te boldas amen palpale tumende.
O Avraam lileas ăl cașt anda o phabarimos, ciutea len păl zeia pe ciavesche le Isacosche, lileas andăl vast e iag hai e ciuri hai teleardes iel dui andăc than. O Isac deas duma pe dadesa, le Avraamosa:
— Dade!
— So si muro ciavo? — phendea lesche ov. O Isac pale phenel:
— Ita e iag, ita ăl cașt, ta cai si o mielo anda o phabarimos?
Hai o Avraam phendea lesche:
— Le Devles si les grija te del amen le mielos anda o phabarimos, muro ciavo.
Hai gheles iel dui andăc than.
Aresles co than cai phendea lesche o Del, hai othe o Avraam vazdeas ăc altari, laciardeas ăl cașt po altari, pala codoia phangleas pe ciaves le Isacos, hai ciutea les opral păl cașt po altari. 10 O Avraam lileas e ciuri te cinel pe ciaves. 11 Atuncia o Îngero le Raiesco deas mui leste anda o ceri:
— Avraame, Avraame!
— Italem! — dea les anglal. 12 O Îngero phendeas:
— Beș! Ta na cius o vast po ciavo, ta na cheres lesche daicii! Acanac gianav că daras catar o Del. Că ni încheardean che ciaves, chire corcoro ciaves anda mande.
13 O Avraam vazdeas pe iacha, hai dichleas pala peste ăc bracho încurchime le șînghența andăc stufiș. O Avraam ghelos hai lileas le braches hai phabardea les anda o Del, ando than pe ciavesco. 14 O Avraam ciuteas o anav codole thanesche: „O Rai va avela les grija”. Codolasche phendeol aghes: „Co plai le Raiesco les si les grija”.
15 O Îngero le Raiesco dineas mui încă ăc data co Avraam:
16  «Pă mande solahav,» phenel o Rai, «anda codoia cai cherdean cadai buchi hai ni încheardean che ciaves, che corcoro ciaves, 17 si te binecuvintiv tut but mai but, hai si te butearav but mai but che ciaven pala tute, cadea sar ăl steale le ceresche hai sar o chișai pa-i rig le bare paiesco. Hai che ciave va lena ăl foruri pe dușmaienghe. 18 Saoră neamuri le phuiache si te aven binecuvintime andă chire ciave, că tu cherdean sar me poruncisardem.»
19 O Avraam boldineailos palpale că pire slugi, hai uștiles hai teleardes andăc than ch-e Ber-Șeba, hai o Avraam beșelas ande Ber-Șeba.
Ăl ciave le Nahorosche
20 Pala cadala buchea mai phendineailos le Avraamosche: Dich, e Milca cherdeas i oi ciave che phralesche le Nahorosche. 21 Hai si cadea: o Uț si o mai baro, o Buz lesco phral, o Chemuel (o dad le Aramosco), 22 o Chesed, o Hazo, o Pildaș, o Idlaf hai o Betuel. 23 O Betuel cherdeas le Rebeca. Cadala si ăl ohto ciave cai cherdea len e Milca le Nahorosche, o phral le Avraamosco. 24 Coiaver romni leschi, cai buciolas Reuma, cherdeas i oi le Tebahos, le Gahamos, le Tahașos hai le Maaca.

*22:3 Ăc phabarimos dă sea si ăc jertfa cai phabol sea.