11
O turno Babel
Saorî phuv sas lan ăc cib hai sa codola vorbe. On telearindos catar o răsărimos arachles ăc islazo ando Them Șinar, hai beșles othe. Phendes iech caring aver:
— Haida te cheras cărămida hai te phabaras lan mișto!
E cărămida încheardea lenghe o than le barăsco, hai e smoala încheardea lenghe o than le varnițaco. Mai phendes:
— Haida te vazdas amenghe ăc foro hai ăc turno savesco ucimos te aresel co ceri, hai te cheras amenghe ăc anav, caște na avas pharade pă saoro phuv!
O Rai dinea pes tele te dichel o foro hai o turno savo vazdenas les ăl manuș. Hai o Rai phendeas:
— Ita, on si ăc poporo hai saorăn si len ăc cib. Cana astardiles te cheren cadea, chanci ni închearel len ta na cheren sea so ciuten pesche ando gîndo. Haida te das amen tele hai te hamis othe e cib, caște na mai hacheardeol iech avresa!
Hai o Rai dureardea len othar pă saorî phuv, hai acile te na mai vazden o foro. Codolasche sas lesco anav Babel,* Ande cib ebraico o cuvînto Babel așundeol sar „hamimos”. că othe hamisardeas o Rai e cib saorî phuiachi, hai othar dureardea len o Rai pă sea e phuv.
O neamo le Semosco
10 Cadala si ăl buchea cai cherdiles ando neamo le Semosco: Că dui bărș păce sas tasadi e phuv, co phurimos ăc șălaco bărș, le Semosche cherdinealos lesche o Arpacșad. 11 Pala o cherimos le Arpacșadosco o Sem traiisailos pangi șăla bărș, hai cherdineales lesche ciave hai ceia.
12 Co phurimos le treandango hai pangi bărș, le Arpacșadosche cherdineailos lesche o Șelah. 13 Pala so cherdilos o Șelah, o Arpacșad mai traiisailos ștar șăla hai trin bărș, hai cherdineailes lesche ciave hai ceia.
14 Căl treanda bărș le Șelahosche, cherdinealos lesche o Eber. 15 Pala so cherdilos o Eber, o Șelah mai traiisailos ștar șăla hai trin bărș, hai cherdinealos lesche ciave hai ceia.
16 Co phurimos le treandango hai ștar bărș, le Eberosche cherdineailos o Peleg. 17 Pala so cherdineailos o Peleg, o Eber mai traiisailos ștar șăla hai treanda bărș, hai cherdineailes lesche ciave hai ceia.
18 Co phurimos le treandango bărș, le Pelegosche cherdineailos lesche o Reu. 19 Pala so cherdineailos o Reu, o Peleg mai traiisailos dui șăla hai înea bărș, hai cherdineailes lesche ciave hai ceia.
20 Co phurimos le treandango hai dui bărș, le Reulosche cherdineailos lesche o Serug. 21 Pala so cherdineailos o Serug, o Reu mai traiisailos dui șăla hai iefta bărș hai cherdineailes lesche ciave hai ceia.
22 Co phurimos le treandango bărș, le Serugosche cherdineailos lesche o Nahor. 23 Pala so cherdineailos o Nahor, o Serug mai traiisailos dui șăla bărș, hai cherdineailes lesche ciave hai ceia.
24 Co phurimos le biș tai înea bărșengo le Nahorosche, cherdineailos lesche o Terah. 25 Pala so cherdineailos o Terah, o Nahor mai traiisailos ăc șăl hai deșuînea bărș, hai cherdineailes lesche ciave hai ceia.
26 Pala so o Terah pherdeas ieftadeșa bărș, cherdineailes lesche o Avram, o Nahor hai o Haran.
O Del cherdeas anda o Avraam ăc poporo baro
(11:27—25:19)
O neamo le Avramosco
27 Cadala si ăl buchea cai cherdiles ando neamo Terah. O Terah cherdeas le Avramos, le Nahoros hai le Haranos. Hai o Haran cherdeas le Lotos. 28 O Haran mulos angla peo dad o Terah, ando them pe neamosco, ando Ur le caldeiengo. 29 O Avram hai o Nahor lile pesche romnea. O anav le romneaco le Avramoschi sas Sarai. Hai o anav le romneaco le Nahoroschi sas Milca, e cei le Haranoschi, o dad le Milcaco hai o dad le Iscaiaco. 30 E Sarai naștilas te cherel ciave. Nas lan ciave.
31 O Terah leas pe ciaves le Avramos, le Lotos (o ciavo le Haranosco, o ciavo lesche ciavesco) hai pe borea le Sarai (e romni le Avramoschi, lesco ciavo), hai înclisto lența anda o Ur le Caldeiengo te gian ando Them Canaan, numa aviles ando foro Haran. Hai othe beșles. 32 O Terah mulos ando Haran că dui șăla hai pangi bărș.

*11:9 Ande cib ebraico o cuvînto Babel așundeol sar „hamimos”.