42
Ăl phral le Iosifosche gian ando Egipto
Cana o Iacov așundeas că ando Egipto si ghiv, phendeas pe ciavenghe:
— Soste dichen tumen iech pă avreste? Dich, așundem că si ghiv ando Egipto. Gian hai chinen ghiv othar ta na meras, hai te trais!
Cadea deș phral le Iosifosche gheles ando Egipto caște chinen ghiv. Dar o Beniamin, o phral le Iosifosco, nas dino drom lența, că o Iacov darailos ta na cherdeol lesche daicii nasul. Ăl ciave le Israelosche aresles andăc than avrența cai gianas te chinen ghiv, căci ando Canaan sas boch. O Iosif sas o baro le themosco, ov bichinelas ghiv că saoro poporo pa-i phuv. Ăl phral le Iosifosche aviles hai banghiles le mosa ch-e phuv angla leste. O Iosif, sar dichleas pe phralen, pringiandea len, hai cherdilos că si lenghe străiino. Dinea lenghe duma zurales:
— Catar aven?
On dine les anglal:
— Anda o Them Canaan caște chinas hamos.
Ov pringiandeas pe phralen, dar on ni pringiande les.
O Iosif andea pesche goghi andal sune cai sas anda lende hai phendea lenghe:
— Tume sen iscoade: avilen numa te dichen ăl thana sane le themosche!
10 On dines anglal:
— Na, muro rai, che robi aviles te chinen hamos! 11 Ame sea seam ăl ciave sa ăc manușăsche, seam manuș gogheaver, che robi nai iscoade.
12 Ov phendea lenghe:
— Ba ni, avilen te dichen ăl thana sane le themosche!
13 On dines anglal:
— Ame, che robi, seam deșudui phral, ăl ciave sa ăc manușăsche, anda o Them Canaan. O mai tărno si aghes amare dadesa, hai iech ma nai.
14 O Iosif phendea lenghe:
— Si sar phendem tumenghe me: sen iscoade! 15 Ita, cadea si te gianav cana sen ciace: p-e viața le faraonoschi că nai te telearen catar gi cana ni avela tumaro phral o tărno. 16 Den drom ieches anda tumende te anel tumare phrales, hai tume acion phandade! Tumare vorbe si te aven ciutine ch-e proba, cana sen ciace. Cana ni, p-e viața le faraonoschi, că sen iscoade!
17 Hai ciuteas saorăn trin ghes ando phandaiimos.
18 Le trinengo ghes o Iosif phendea lenghe:
— Cana cherena e buchi cadaia, mucav tumen te train, că darav catar o Del: 19 Cana sen manuș ciace, te aciol iech anda tumende phandado, hai colaver te telearen, len ghiv ta na suferin tumare fameli bochatar! 20 Anen manghe tumare phrales le tărnes, caște gianglon pes tumare vorbe, hai ta na meren!
Cadea cherdes. 21 Hai phendes iech avresche:
— Ciaces seam pedepsime anda soste cherdeam amare phralesche, că dichleam lesco chino cana rughilas amen, hai ni așundeam les. Codolasche avilos pă amende o chino cadava.
22 O Ruben dineas anglal:
— Ni phenavas tumenghe me ta na cheren nasul le ciavesche? Dar ni așunden. Acanac trăbul te pochinas anda lesco rat.
23 On ni gianenas că o Iosif hachearelas len, că delas duma lența prin ăc tălmaci. 24 O Iosif boldineailos le zeianța lende hai ruias. Pala codoia boldineailos pale hai dinea lenghe duma, hai lileas anda lende le Simeonos hai phanglea les angla lende.
Ăl phral le Iosifosche bolden pes
25 O Iosif poruncisardeas te pherdeon lenghe gone ghivesa, te ciun o rupo fiosavesco andă lesco gono, hai te den len hamos anda o drom. Hai cadea cherdilos. 26 On ciutes peo ghiv păl hăra hai teleardes. 27 Cana beșles e reat, iech anda lende putardeas peo gono te del hamos le hăres. Dichleas o rupo ando mui le gonesco, 28 hai phendeas pe phralenghe:
— Muro rupo dinea les manghe palpale, italo andă muro gono!
Atuncia sas lenghe dar hai phendes iech avresche izdrandos:
— So cherdea amenghe o Del?
29 Cana boldineailes că lengo dad, o Iacov, ando Them Canaan, phende lesche sea so cherdineailos pes lenghe:
30 O manuș codova, cai si o rai le themosco, dinea amenghe duma zurales hai lileas ame sar iscoade. 31 Ame phendeam lesche: «Seam manuș gogheaver, ni seam iscoade. 32 Seam deșudui phral, ăl ciave catar ăc dad. Iech ma nai, hai o mai tărno si acanac amare dadesa ando Them Canaan.» 33 O manuș codova, savo si o rai le themosco, phendeas amenghe: «Dich sar pringianav cana sen manuș gogheaver! Muchen manghe iech anda tumende, len hamos anda tumare fameli, telearen, 34 hai anen manghe tumare phrales le tărnes! Cadea si te gianav că ni sen iscoade, hai sen manuș ciace. Pala codoia si te dav tumen palpale tumare phrales hai daștin te cheren chinimata ando them.»
35 Cana nangheardes pe gone, dich că o gonoro le ruposa fiosavesco sas andă lesco gono! Cana on hai lengo dad dichles ăl gonoră le ruposa, darailes. 36 Lengo dad, o Iacov, phendeas lenghe:
— Muclen man bi ciavengo! O Iosif ma nai, o Simeon ma nai, hai camen te len i le Beniaminos. Sea aviles pă muro șăro!
37 O Ruben phendeas pe dadesche:
— Te mudares mîră duien ciaven, cana ni anava palpale le Beniaminos! De les andă muro vast, hai si te anav les tuche palpale.
38 O Iacov phendeas:
— Muro ciavo nai te gial tumența, că lesco phral mulos, hai ov acilos corcoro. Cana cherdeola lesche daicii nasul pă cadav drom, cadea dă but si te holearen man că mîră bal ăl parne si te gian ando cher le mulengo.