^
Luka
Ăk îngero phenel anda o kerimos le Ioanosko Bolitori
Ăk îngero phenel anda o kerimos le Isusosko
E Maria gial ke Elisabeta
E ghili le Mariaki
O kerimos le Ioanosko o Bolitori
O Zaharia lăudil le Raies
O kerimos le Isusosko
Ăl ciobaia aviles ko ținoro Isus
O ținoro Isus ko Templo
O Iosif hai e Maria keren sar phenel e Kris le Moiseaski
O Simeon dikhel le Isusos
E Ana dikhel le Isusos
O Isus kăl deșudui bărș ko Templo
E buki le Ioanoski Bolitori
O Del phenel kă o Isus si lesko Ciavo
Kon si o dad le Isusosko?
O beng ispitil le Isusos
O Isus sikavel ande Galileea
Ăl manuș anda o Nazareto ni pakean ando Isus
O Isus sastearel ăk manușăs bengalo
O Isus sastearel le soakra le Simonoski hai i avre nasfalen
O Isus alol le uceniceni anglune
O Isus ujol ăk manuș lepratar
O sastearimos ăk manușăsko paralizime
O Levi gial pala o Isus
O pucimos anda o posto
O Isus, Rai le Sabatosko
Ăl ucenicea paghen spicea ando ghes le Sabatosko
O Isus sastearel ăk manuș vastesa paralizime
O Isus alol le deșuduien apostolea
O Isus sikavel le manușănghe sar te aven leske ucenicea
O Isus sastearel but manuș
Kon si bahtale
Iubisar ke dușmanos!
Na krison avren!
O pomo hai e roada
Khera vazdine pe stînka hai po kișai
O Isus seastearel le robos ăk komandantosko romano
O Isus înviol ăk tărnes anda o foro Nain
O Isus hai o Ioan Bolitori
Ăk giuvli bezehali thovel ăl pîrne le Isusoske
Ăl giuvlea kai ajutinas le Isusos
E pilda le semănătoreski
E lumina
E dei hai ăl phral le Isusoske
O Isus liniștil e furtuna
O Isus sastearel ăk manuș astardo benghendar
O Isus sastearel ăk giuvli hai înviol ăk ceiorî
O Isus del drom le deșuduien
O Irod ni gianel so te pakeal anda o Isus
O Isus del hamos mai buten dă pangi mi manuș
O Petre phenel kă o Isus si o Kristos
So trăbul te keres kana kames te gias pala o Isus
Trin ucenicea dikhen e slava le Isusoski
O Isus sastearel ăk ciaves bengalo
O Isus pale del duma anda peo merimos
Kon si o mai baro?
O Isus sikavel le manușăn po drom karing o Ierusalimo
Ăk gav samariteanengo ni primil le Isusos
Nai ușuro te gias pala o Isus
O Isus del drom le ieftadeșăn ucenicea
Sar te gian ăl ucenicea
Vai katar ăl foruri kai ni pakean!
Ăl ieftadeșa rin pes
Kas trăbul te iubiv?
Khere ke Marta hai ke Maria
O Isus sikavel len te rughin pes
O Isus ni înkalavel le benghen le Satanasa
O manuș anda savo sas înkalado ăk beng
Kas binekuvintil o Del
O semno le proorokosko Iona
E lumina
Vai katar ăl fariseea hai katar ăl sikaiitorea le Krisake
Kastar te daras?
Ta na aven sar ăl fariseia!
Daran katar o Del, na katar o manuș!
Na lagian katar o Isus!
O Isus del duma andal love
O bravalo dilivano
Ta na keren tumenghe griji, dar roden o thagarimos le Devlesko!
Te aven gata întotdeauna!
Ăl robi giungade
Ni gianes kana avel o cior
O robo lacio pakeamasko kerel leski buki
Iag pe phuv
Cetin e vremea hai keren pacea le Devlesa!
Kana ni mukena o bezeh, va merena
O pomo kai ni kerel rodo
O Isus sastearel ăk giuvli andăk ghes Sabatosko
Sosa ameal o thagarimos le Devlesko?
Kon intril ando thagarimos le Devlesko?
O Isus trăbul te merel ando Ierusalimo
O Isus sastearel ăk manuș nasfalo paiestar ando ghes le Sabatosko
E pilda andal thana anglal
E pilda kolenghi kai sas dine mui ke sinia
Kadea trăbul te avel o uceniko le Isusosko
E bukuria kai si ando ceri kana ăk manuș ril pes ko Del
E brakhi hasardi
O franko hasardo
Dui ciave hai ăk dad miloso
O bravalimos ciacio
Av cinstime angla o Del hai angla ăl manuș!
O bravalo hai o Lazăro
Na keren avren te keren bezeh!
De amen mai but pakeamos!
So trăbul te kerel ăk robo
O Isus sastearel deș manuș lepratar
Kana va avela o thagarimos le Devlesko?
O Del va ajutila kolen kai den mui leste
O vameșo hai o fariseeo
O Isus hai ăl ținoră
Mukindos sea intris ando thagarimos le Devlesko
O Isus pale del duma anda peo merimos hai pi învierea
O sastearimos ăk korăsko anda o Ierihono
O Isus hai o Zakeeo
Ăk paramici anda deș robi
O Isus sikavel ko Templo
O Isus întril ando Ierusalimo
O Isus rovel anda o Ierusalimo
O Isus înkalavel kolen kai bikinenas ko Templo
Katar avel e autoritatea le Isusoski?
O Ciavo si dino drom hai si mudardo
Ăl phure hai ăl sikaiitorea le Krisake ni daștisailes te astaren le vorbența le Isusos
Ăl sadukeia kamen te astaren le Isusos le pucimasa andai învierea
Kasko ciavo si o Kristos?
Ăl love le phivleake
Ăl phare timpuri kai va avena
O merimos le Isusosko
Ko baro ghes le Nakhimasko o Isus hal ke sinia pe ucenicența
O Iuda kamel te bikinel le Isusos
Kai daștil te hal o Isus e sinia le bare gheseski?
Sar începosailis e cina le Raieski
Kon si o mai baro
O Petre va phenela kă ni pringianel le Isusos
Te aven gata andal timpuri phare
O Isus rughil pes korkoro po Plai le Măslinengo
O Isus si astardo
O Isus si krisime
O Petre phenel kă ni pringianel le Isusos
O Isus si batjokorime
O Isus anglai kris le evreenghi
O Isus angla o Pilat
O Isus angla o Irod
O Pilat kamel te del o drom le Isusosko, dar si leske dar
O merimos le Isusosko
O drom kai înghearelas ko trușul
E răstignirea le Isusoski
O Isus merel
O prahomos le Isusosko
O Isus si giuvindo
E învierea le Isusoski
Po drom karing o Emaus
O Isus sikadeol andindos pacea pe ucenicenghe
O Isus si vazdino ando ceri