^
Ăl buchea le Apostolenghe
O Isus phenel că del le apostolen o Duho Sfînto
O Isus si vazdino co ceri
O Matia alome ando than le Iudasco
O avimos le Duhosco Sfînto
O Petre del duma le manușănghe cai si chidine
O phanglimos le phralengo
Ăc ologo sastearol
O Petre del duma le poporosche ando Templo
O Petre hai o Ioan angla ăl bare
Ăl manuș cai pachean rughin pes hai na daran
Colen cai pacheaies, sea sas len andăc than
Ni daștis te hohaves le Duhos Sfînto
Ăl minuni cherde catar ăl apostolea
Ăl apostolea si crisome hai batjocorime
Iefta manuș si alome te ajutin le apostolen
O Ștefano si acuzome
O Ștefano del duma anglai cris
O Ștefan si mudardo
O Filip del duma anda o Isus ande Samaria
O Simon o vrăjitori
O Filip hai o etiopiano
O Saul pacheal ando Isus
O Saul începol te del duma anda o Isus
O Saul ando Ierusalimo
O Petre sastearel le Eneeas hai le Tabita
O Del del drom le Petres că ăc neevreeo
Le Petres si les ăc dichimos
O Corneliu boldino co Del
Ăl neevreea si primime ande changheri anda o Ierusalimo
E vestea e lacii aresel ando foro Antiohia
Păce mudarde le Iacovos, phandade le Petres
Ăc îngero hastravel le Petres anda o phandaiimos
O merimos le Irodosco
O Pavel hai o Barnaba dine drom catar e changheri
O Barnaba hai o Saul ando Cipro
O Pavel hai o Barnaba ch-e Antiohia ande Pisidia
O Pavel hai o Barnaba ande Iconia
O Pavel hai o Barnaba ande Listra
O Pavel hai o Barnaba gian parpale ande Antiohia andai Siria
Ăl hotărîri le apostolenghe andal neevreea
E scrisoarea caring ăl neevreea pocăiime
O Barnaba hai o Pavel ni mai phiren andăc than
O Timotei gial le Pavelosa hai le Silasa
O Pavel si dino mui te gial ande Macedonia
Ando foro Filipi: e Lidia pacheal ando Isus
O temniceri anda o Filipi
O Pavel hai o Sila ando Tesalonic
O Pavel hai o Sila ande Bereea
O Pavel ande Atena
O Pavel ando Corinto
O Pavelo ando Ierusalimo hai ande Antiohia
O Apolo
O Pavel co Efes
Ăl ciave le Scevasche
O Pavel camel te gial co Ierusalimo
Necazuri ando Efes
O Pavel gial ande Macedonia hai ande Greciia
O Eutih pelos tele catar le duiengo etajo
O Pavel ando Milet
O Pavel lel pesche vast lacio catar ăl prezbiterea anda o Efes
O Pavel gial co Ierusalimo
O Pavel ando Ierusalimo
Ăl dușmaia le Pavelosche încercon te mudaren les
O Pavel anglai cris le evreenghi
Ăl evreea camen te mudaren le Pavelos
O Pavel si dino drom ande Cezareea
O Pavel ch-e cris angla o Felix
O Pavel del duma le Felixosa hai lesche romneasa
O Pavel manghel te avel îngheardo angla o baro thagar
O thagar o Agripa avel ch-e Cezareea
O Pavel angla o thagar Agripa
O Pavel si dino drom ande Roma
E furtuna
O tasaiimos le corabiiaco
Trin cion ande insula Malta
O Pavel aresel ch-e Roma
O Pavel ande Roma