26
O Pavel angla o thagar Agripa
O Agripa phendeas le Pavelosche:
— Acanac daștis te apăris tut.
Atunci o Pavel întinzosardeas o vast hai începosailos te apăril pes cadea:
Thagara Agripa, socotiv man fericime că aghes daștiv te apăriv man angla tute anda saoră buchea andă save pîrîn man ăl evreea. Mai but că tu pringianes mișto saoră obiceia le evreenghe hai anda soste on han pes. Anda codoia rughiv tut te avel tut răbdarea hai te așunes man.
Deci, saoră evreea gianen mîrî viața dă cana semas ciaoro, că danglal traiisailem ando mașcar mîră poporosco hai ando Ierusalimo. On pringianen man dă but timpo, hai cana camen, daștin te mărturisin că traiisailem cadea sar manghel e mai stricto andal secte amare religiiache: semas fariseeo. Hai acanac, că speriv te cherdeol so phendeas o Del amare dadenghe, me sem crisome, andai nădejdea savi sperin amară deșudui neamuri te cherdeol, codolasche on slujin le Devlesche bi te oprin pes cu ghes cu reat. Anda cadai nădejdea, thagara, sem pîrîme catar ăl evreea. Soste ni avel tumenghe te pachean că o Del înviol le mulen?
Deci, i me pacheavas că trăbul te cherav but contra le Isusoschi anda o Nazareto. 10 Hai i cadea cherdem ando Ierusalimo. Primindos autoritatea catar ăl bare rașaia, ciutem ande temnița but sfinți.* sfinți Cathe ăl sfinți si saoră manuș cai pachean ando Isus. Hai cana sas mudarde, davas i me muro voto contra lenghi. 11 Butioar pedepsisardem len andă saoră sinagogi hai încercosardem te cherav len te hulin. Semas cadichi dă holeame pă lende că ghelem i andă aver foruri te cherav lenghe nasul.
12 Anda cadaia giavas co Damasc autoritateasa hai zuralimasa catar ăl bare rașaia. 13 Cam căl deșudui, thagara, po drom, dichlem ăc lumina anda o ceri, mai strălucime dă sar o cham, savi înconjurisardea man hai i colen cai sas manța. 14 Hai sea peleam ch-e phuv, hai me așundem ăc glaso phenindos manghe ande cib le evreenghi: «Saul, Saul! Soste rodes te cheres manghe numa nasul? San sar ăc guruv savo del le pîrnesa contra e țepușa pe stăpînoschi.»
15 Hai me phendem: «Con san, Raia?» Hai o Rai phendeas: «Me sem o Isus, savesche rodes te cheres numa nasul. 16 Dar acanac uști andă pîrnende! Căci sicadilem tuche caște ciav tut slujitori hai martori cadichi le bucheango cai dichlean len, cabor i le bucheango save va sicavava len tuche. 17 Me va hastravava tut catar cadav poporo hai i catar ăl neevreea că save dav tut drom, 18 caște putres lenghe iacha, te boldes len catar o întunearico ch-e lumina hai tala o zuralimos le Satanosco co Del. Cadea on si te aven iertime catar lenghe bezeha hai primime mașcar ăl sfinți, că pacheaies andă mande.»
19 Codolasche, thagara Agripa, așundem catar o dichimos anda o ceri. 20 Hai phendem anglal le manușănghe anda o Damasc hai anda o Ierusalimo, pala codoia andă saoro ținuto le Iudeiaco hai i le neevreenghe. Phendem lenghe te muchen pes catar o bezeh hai te bolden pes co Del, cherindos fapte save te sicaven că boldineailes catar o bezeh. 21 Ita sostar ciutes ăl evreea o vast pă mande ande bar le Temploschi hai rodenas te mudaren man. 22 Dar o Del ajutisardea man gi ando ghes dă aghes. Hai beșav andă pîrnende hai phenav o ciacimos angla ăl țîine hai angla ăl bare, phenav numa buchea anda save phendes ăl proorocea hai o Moisea că si te cherdeon pes: 23 că o Cristos trăbul te pătimil, hai că ov va înviola anglal andal mule hai va dela duma cadal poporosche hai le neevreenghe andai lumina.
24 Ando timpo so ov delas duma cadea caște apăril pes, o Festus dineas mui:
— Pavel, san dilo! Sichilean cadichi dă but că dileailean.
25 Dar o Pavel dineas anglal:
— Ni dileailem, raia Festus, dav duma vorbe anda o ciacimos hai andai goghi. 26 O thagar Agripa gianel cadal buchea, hai lesche daștiv te dav lesche duma claro. Că sem siguro că ni hastrailos lesche chanci anda cadal buchea, că ni cherdiles garade. 27 Pacheas tu andăl prorocea, thagara Agripa? Gianav că pacheas.
28 Atunci o Agripa phendeas le Pavelosche:
— Pacheas că daștis te convingis man cadichi dă sigo te cherdov creștino?
29 O Pavel dineas anglal:
— Te del o Del ca mai anglal sau mai palal na numa tu, hai sea cai aghes așunen man, te aven cadea sar sem me, dar bi cadal lanțurengo.
30 Atunci o thagar, o guvernatori, e Bernice hai cola save beșenas lența uștiles. 31 Hai telearindos denas duma mașcar peste:
— O manuș cadava ni cherdeas chanci caște avel mudardo sau phandado.
32 Hai o Agripa phendeas le Festusosche:
— Cadal manușăsche daștilas pes te del pes lesco drom, ta nafi mangleasas te avel crisome catar o Cezar.

*26:10 sfinți Cathe ăl sfinți si saoră manuș cai pachean ando Isus.