3
Ăc ologo sastearol
O Petre hai o Ioan gianas co Templo co ciaso le rughimasco, căl trin pala ăl deșudui. Ăc manuș, ologo dă cana cherdilos, sas andino. Sas muclo andă fiosavo ghes pașai poarta le Temploschi savi buciolas e Poarta Șucar, caște manghel catar cola cai întrinas ando Templo. Cadava manuș, cana dichleas le Petres hai le Ioanos, că camen te întrin ando Templo, manglea lendar love. O Petre hai o Ioano dichles orta pă leste hai o Petre phendeas:
— Dich pă amende!
O manuș vardisardeas pă lende, hai ajuchearelas te primil daiicii lendar. Atunci o Petre phendea lesche:
— Rupo hai sumnacai nai man, dar dav tut so si man: ando anav le Isusosco Cristos anda o Nazareto, uști hai phir!
Hai astardea les catar o vast o ciacio hai vazdea les. Po than, lesche pîrne hai lesche glezne zurailes, huclos andă pîrnende hai începosailos te phirel. Întrisailos andăc than lența ando Templo, phirelas, hutelas opre hai lăudilas le Devles. Saoră manuș dichle les sar phirelas hai lăudilas le Devles. 10 Pringianenas les că sas cova cai beșelas ch-e Poarta e Șucar le Temploschi caște manghel, uiminas pes hai minuninas pes anda soste cherdineailosas lesche.
O Petre del duma le poporosche ando Templo
11 Saoră manuș sas uimime, hai nașles lende ande Prispa le Solomonoschi, cai o manuș încheardolas pala o Petre hai pala o Ioan. 12 Cana o Petre dichleas e buchi cadaia, phendeas le manușănghe:
— Phralale israelițea, soste mirin tumen catar e buchi cadaia? Soste dichen cadea pă amende parcă amare zuralimasa sau amare smerimasa cherdeam cadal manușăs te phirel? 13 O Del le Avraamosco, le Isacosco hai le Iacovosco, o Del amare dadengo sicadeas cabor dă baro si lesco robo o Isus, saves tume bichinden les, hai ciuden tumen lestar cana sas angla o Pilat, chear cana ov sas hotărîme te del lesco drom. 14 Dar tume ciuden tumen catar o sfînto hai o ciacio hai manglen te del pes tumenghe ăc manuș cai mudarel. 15 Hai mudarden coles cai del viața, saves o Del înviosardea les andal mule hai ame seam martorea cadal bucheachi. 16 Andai cauza le pacheamaschi ando anav le Isusosco, lesco anav sasteardeas le manușăs cadales, saves dichen les hai pringianen les. O pacheamos andă leste sasteardeas cadal manușăs sar sea dichen.
17 Hai acanac, phralale hai pheiale, gianav că cherden cadal buchea bi te gianen so cheren, sar cherdes i ăl mai bare tumare. 18 Dar o Del cherdeas cadea so phendeas mai anglal prin o mui saoră proorocengo, că o Cristos va suferila. 19 Cadea că muchen tumen catar o bezeh hai bolden tumen co Del, caște chosen pes tumare bezeha, 20 caște avel catar o Rai timpuri hodinimasche, hai caște del drom o Cristos savo sas alome mai anglal anda tumende: le Isusos. 21 Dar ov trăbul te aciol ando ceri gi cana saoră buchea va avena pale cherde. Anda cadala dineas duma o Del prin o mui le sfințengo lesche proorocea bute timposa palal. 22 O Moise phendeas: «O Rai, tumaro Del, va dela tumen chear anda o mașcar tumare poporosco ăc prooroco sar mande. Te așunen lestar andă sea so va phenela tumenghe! 23 Hai orsavo ni va cherela so phenel o prooroco cadava, va avela nimicime anda o poporo.»a Deuteronomo 18:15,18; Levitico 23:29
24 Hai o Samuel hai saoră proorocea cai aviles pala leste, dines duma anda cadala ghesa. 25 Tume sen ăl ciave le proorocenghe hai le phanglimasche savo cherdea les o Del amare dadența, cana phendeas le Avraamosche: «Saoră neamuri le phuiache si te aven binecuvintime andă chi sămînța.»b Geneza 22:18 26 Mai anglal tumenghe dineas o Del pe robos, ⸤le Isusos⸥. Dinea les drom tumende te binecuvintil tumen, cherindos fiosaves anda tumende te muchen tumen catar tumare nasulimata.

a3:23 Deuteronomo 18:15,18; Levitico 23:29

b3:25 Geneza 22:18