^
O Ioan
O Cuvînto le Devlesco: O Isus Cristos
O Ioan o Bolitori laciarel o drom le Raiesco
O Mielo le Devlesco vazdel o bezeh le lumeaco
Ăl anglune ucenicea le Isusosche
O Natanael pringianel le Isusos sar o ciavo le Devlesco
O Isus cherel mol anda o pai
O Isus holeailos pă cola cai bichinenas ande bar le Temploschi
O Isus pringianel le manușăs
O Isus hai o Nicodim
E dragostea le Devleschi
O Ioan pale phenel anda o Isus
Savo avel opral si mai opre dă sea
E samariteanca hai o pai o giuvindo
Ăl holde si pache, trăbul chidine
O Isus sastearel le ciaves le slujbașăsco le thagaresco
O Isus sastearel le banghes ando ghes le Sabatosco ch-e Betseda
O Del cherdea pe Ciaves crisitori
Cola cai phenen o ciacimos anda o Isus
Pangi marne aresen anda pangi mi manuș
O Isus phirel po pai
Ăl manuș roden le Isusos
O Isus si o marno cai del viața
But andal ucenicea le Isusosche telearen
Le Isusos si les ăl vorbe le viațache
Ăl phral le Isusosche ni pachean andă leste
Na crison pala sar dicheol, dar pala o ciacimos!
Si o Isus o Cristos?
Ăl bare le evreenghe camen te astaren le Isusos
O Isus o pai le viațaco
Ăl manuș han pes andai cauza le Isusoschi
But andal bare le evreenghe ni pachean ando Isus
E giuvli cai curvisardeas
O Isus si e lumina le lumeachi
O Isus nai andai lumea cadaia
O ciacimos hastravel tut
O Isus si mai anglal dă sar o Avraam
O sastearimos le corăsco
Ăl fariseia pucen le corăs sar sastilos
O coro pacheal ando Isus
O Isus si o păstori o lacio
Ăl bare le evreenghe ni pachean ando Isus
O Isus giuvindil le Lazăros
Ăl bare le evreenghe hotărîn te mudaren le Isusos
E Maria machel ăl pîrne le Isusosche
O Isus si primime sar thagar ando Ierusalimo
O Isus del duma anda peo merimos
But manuș ni pacheaies
O umilimos le Isusosco
O Isus phenel că si te avel bichindo
E porunca nevi dini catar o Isus
O Isus phenel sar ciudel pes o Petre lestar
O Isus si o drom, o ciacimos hai e viața
O Isus phenel că va dela drom o Duho Sfînto
O Isus si e vița hai ame seam ăl mlădițe
E ura le lumeachi
E buchi le Duhoschi Sfînto
O holearimos le ucenicengo cherdeol bucuria
O Isus rughil pes anda peste
O Isus rughil pes anda pe ucenicea
O Isus rughil pes anda saoră cola cai va pacheana andă leste
O Iuda anel le soldațen te astaren le Isusos
O Isus si îngheardo co Ana
O Petre phenel că ni pringianel le Isusos
O baro rașai pucel le Isusos
O Petre pale ciudel pes catar o Isus
O Isus angla o Pilat
E răstignirea le Isusoschi
O Isus merel
O Isus si lilo poa trușul hai si prahome
O than le prahomasco nango
O Isus sicadeol le Mariache andai Magdala
O Isus sicadeol le ucenicenghe
O Isus sicadeol le Tomasche
Soste si ramome o lil cadava?
O Isus sicadeol co Laco le Tiberiadiaco
O Isus del duma le Petresa