2
O Isus cherel mol anda o pai
Pala dui ghes sas ăc abeav ande Cana andai Galileea hai e dei le Isusoschi sas othe. Hai sas dino mui i o Isus hai lesche ucenicea co abeav. Cana ma nas mol, e dei le Isusoschi phendea lesche:
— Ma nai len mol.
O Isus dineas anglal:
— Giuvlie, soste phenes manghe? Ni avilos gi acanac muro ciaso.
Leschi dei phendea le slugenghe:
— Cheren orso phenel tumenghe!
Hai othe sas șov pirea save sas barăsche, pala sar ramolas e cris le evreenghi.a Lev 11:33; Lev 15:12 Andă fiosavi piri întrinas cam deș gărniți pai.* Deș gărniți si „dui sau trin metretas” ando originalo. E vorba metretas avel andai greaca hai sas cam 40 ocale. O Isus phendeas le slugenghe:
— Pheren ăl pirea paiesa!
Hai pherdes len gi ando mui. Hai phendea lenghe:
— Acanac încalaven hai înghearen le nașosche!
Hai îngheardes lesche. O nașo ni gianelas catar avel e mol, dar ăl slugi cai încalades o pai gianenas. Păce pileas anda o pai cherdo mol, dinea mui le gineros 10 hai phendea lesche:
— Orso manuș ciul mai anglal e mol e lacii, hai păce matiles ăl manuș, atunci ciul e mol mai țîra lacii. Dar tu încheardean e mol e lacii gi acanac.
11 Cadava sas o semno cai cherdeas les anglal o Isus. Cherdeas les ande Cana andai Galileea hai sicadeas pi slava, hai lesche ucenicea pacheaies andă leste. 12 Pala cadaia ov, leschi dei, lesche phral hai lesche ucenicea mucle pes co Capernaum hai beșles ăc țîra othe.
O Isus holeailos pă cola cai bichinenas ande bar le Temploschi
13 O ghes o baro le evreengo le Nachimascob Exodo 12 sas pașă hai o Isus uștilos co Ierusalimo. 14 Ande bar le Temploschi arachleas colen cai bichinen guruva, brachea hai porumbeia, hai colen cai paruenas love, beșindos tele. 15 Cherdeas ăc bicio șălesco hai dineas avri saorăn anda e bar le Temploschi andăc than le bracheanța hai le guruvența. Peradeas ăl love hai boldeas ăl sini colenghe cai paruenas. 16 Colenghe cai bichindes porumbeia phendea lenghe:
— Len cadala catar, hai ta na cheren anda o cher mîră Dadesco ăc peața!
17 Lesche ucenicea andine pesche goghi că si ramome:
— E bari mila che chereschi va phabarela man.c Salmi 69:9
18 Atunci ăl evreea dine les anglal:
— So semno sicaves amenghe, că tut si tut drepto te cheres cadal buchea?
19 O Isus dinea len anglal:
— Peraven o templo cadava hai andă trin ghes va vazdava les.
20 Atunci ăl evreea phendes lesche:
— O Templo cadava cherdilos andă saranda hai șov bărș, hai tu va vazdesa les andă trin ghes?
21 Dar ov phenelas anda o templo pe truposco. 22 Cadea că păce sas vazdino andal mule, lesche ucenicea andine pesche goghi sar phenelas lenghe ăl buchea cadala, hai pacheaies so sas ramome mai anglal, hai ăl vorbe cai phendea len o Isus.
O Isus pringianel le manușăs
23 Cana o Isus sas ando Ierusalimo ando ghes o baro le Nachimasco, but pacheaies andă lesco anav cana dichles ăl semnea cai cherelas len. 24 Dar le Isusos nas les pacheamos andă lende, că pringianelas saorăn, 25 hai că ni trăbulas te phenel lesche daconiva o ciacimos anda o manuș, că ov giangleas so si ando manuș.

a2:6 Lev 11:33; Lev 15:12

*2:6 Deș gărniți si „dui sau trin metretas” ando originalo. E vorba metretas avel andai greaca hai sas cam 40 ocale.

b2:13 Exodo 12

c2:17 Salmi 69:9