14
O Isus si o drom, o ciacimos hai e viața
⸤O Isus phendeas:⸥
— Tumare ile ni trăbul te aven tulburime. Te pachean ando Del hai te pachean andă mande! Ando cher mîră Dadesco si but hodăi. Ta na afi sas cadea, afi phendemas. Giav te cherav ăc than anda tumende. Hai cana giava te cherav ăc than anda tumende, si te riv man, hai si te lav tumen manța caște aven i tumen cai sem me. Hai gianen o drom caring o than cai me giav.
O Toma phendea lesche:
— Raia, ni gianas cai tu gias: sar daștis te gianas o drom?
O Isus phendeas:
— Me sem o drom, o ciacimos hai e viața. Conic ni daștil te avel co Dad, numa prin mande. Te afi pringiandenasman, afi pringianenas i mîră Dades.* O originalo daștilas te mai avel: „Cana pringianen man, va pringianena i mîră Dades”. Hai dacanara pringianen les hai i dichlen les.
O Filip phendea lesche:
— Raia, sicav amenghe le Dades hai aresel amen!
O Isus phendea lesche:
— Sem dă cadichita timpo tumența hai încă ni pringianes man, Filipe? Cova cai dichlea man man, dichleas le Dades. Sar daștis te phenes: «Sicav amenghe le Dades»? 10 Ni pacheas că me sem ando Dad hai că o Dad si andă mande? Na mandar phenav ăl vorbe save phenav len tumenghe, dar o Dad cai aciol andă mande, ⸤chear ov⸥ cherel pi buchi ⸤anda mande⸥. 11 Pachean man că me sem ando Dad hai o Dad si andă mande. Cana ni pachean man, pachean macar andai cauza cadal bucheanghi! 12 Ciaces, ciaces phenav tumenghe: Con pacheal andă mande va cherela ăl buchea save me cherav len. Hai va cherela buchea mai bare dă sar cadala, anda codoia că me giav co Dad. 13 Hai orso va manghena tume andă muro anav, va cherava, caște sicavel o Ciavo cabor dă baro si o Dad. 14 Cana va manghena manghe daicii andă muro anav, codoia va cherava.
O Isus phenel că va dela drom o Duho Sfînto
15 Cana iubina man, va închearena mîră porunci. 16 Hai me va rughiva le Dades hai ov va dela tumen aver Ajutori te avel tumența totdeauna, 17 o Duho le ciacimasco. E lumea ni daștil te primil les, că ni dichel les hai nici ni pringianel les. Tume pringianen les, că aciol tumența hai va beșela andă tumende. 18 Nai te mucav tumen orfaia, hai si te riv man tumende. 19 Încă ăc țîra, hai e lumea ni va mai dichela man, dar tume va dichena man. Pentru că me traiv, i tume va traiina. 20 Andă o ghes codova va gianena că me sem andă muro Dad, tume sen andă mande, hai me sem andă tumende. 21 Cas si mîră porunci hai închearel len, codova iubil man. Hai con iubil man man, va avela iubime catar muro Dad. Hai i me va iubiva les hai va cherdeova man lesche pringiando.
22 O Iuda (na o Iuda Iscarioteano) phendea lesche:
— Raia, hai sar cherdeol că va cherdeosa tut pringiando amenghe, hai na le lumeache?
23 O Isus dinea les anglal:
— Cana iubila man daconiva, va cherela mîră vorbe, hai muro Dad va iubila les. Va avasa leste, hai va beșasa andăc than lesa. 24 Con ni iubil man, ni închearel mîră vorbe. Hai ăl vorbe cai tume așunen len, nai mîră, hai si mîră Dadesche, savo dinea man drom.
25 Phendem tumenghe cadal buchea cabor mai sem tumența. 26 Dar mai încheal o Ajutori, o Duho Sfînto, saves o Dad va dela les drom andă muro anav, va sicavela tumen saoră buchea hai va anela tumenghe goghi sea so phendem tumenghe. 27 Mucav tumenghe e pacea, dav tumen mîrî pacea. Ni dav lan tumenghe cadea sar del lan e lumea. Ta na tulburin pes tumare ile hai nici ta na daran! 28 Așunden sar me phendem tumenghe: «Telearav dar va riva man tumende.» Te iubinas man, bucurinas tumen că giav co Dad, că o Dad si mai baro dă sar mande. 29 Phendem tumenghe acanac, anglal gi cai te cherdeol, ca atuncia cana va cherdeola, te pachean. 30 Nai te mai dav duma but tumența, că avel o mai baro le lumeaco cadaia, dar nai muro baro, 31 dar me cherav cadea sar poruncisardea manghe o Dad, ca e lumea te gianel că me iubiv le Dades. Ușten, te telearas catar!

*14:7 O originalo daștilas te mai avel: „Cana pringianen man, va pringianena i mîră Dades”.