🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O Iosif cherdeol pringiando pe phralenghe
45
1 O Iosif ni mai daștisailos te mai închearel andă peste
angla sea pe slujitorea.
Dinea mui:
— Den cu sea avri!
Hai ni mai acilos conic le Iosifosa
cana cherdea pes pringiando pe phralenghe.
2 Începosailos andăc roiimos cadea dă zurales
că așunde les ăl egipteia.
Hai așundeas i o cher le faraonosco
anda soste cherdilos.
3 O Iosif phendeas pe phralenghe:
— Me sem o Iosif!
Mai trail muro dad?
Dar lesche phral ni daștisaile te den les anglal
că acile barăsche anda leschi cauza.
4 O Iosif phendeas pe phralenghe:
— Pașon pașa mande!
Hai on pașiles.
Ov phendeas:
— Me sem tumaro phral,
o Iosif,
saves bichinden les te avel îngheardo ando Egipto.
5 Acanac,
ta na avel tumenghe holi
hai te holeaon că bichinden man,
că caște hastravel tumari viața
dinea man o Del drom angla tumende!
6 Dich,
si dui bărș dă cana si boch ando them,
hai încă pangi bărș nai te avel arătura
hai nai te chidel pes ghiv.
7 O Del dinea man drom angla tumende
te cherel te mai acion pe phuv
hai te train andac baro hastraiimos.
8 Cadea că na tume dinen man drom cate,
hai o Del.
Ov cherdea man sar ăc dad le faraonosche,
rai pă sea lesco cher
hai mai baro pă saoro Them le Egiptosco.
9 Gian sigo că muro dad hai phenen lesche:
‘Cadea phenel cheo ciavo o Iosif:
«O Del ciutea man rai pă sea Egipto.
Hai mande cabor daștis dă sigo!
10 Si te beșes ando ținuto Goșen
hai si te aven pașa mande tu,
che ciave
hai ăl ciave che ciavenghe,
che brachea,
che buznea
hai che guruva
hai sea so si chiro.
11 Othe si te dav tut te has,
pentrucă si te mai avel încă pangi bărș bochache,
caște na cioraon tu,
chi famelia hai sea so si chire.» ’
12 Dichen tumare iachența,
hai i muro phral o Beniamin
te dichel pe iachența
că me,
o Iosif,
dav tumenghe duma.
13 Phenen mîră dadesche
cabor dă mișto sem dichlo ando Egipto
hai sea so dichlen,
hai anen les cate cabor daștin dă sigo!
14 Ov huclos che cor pe phraleschi le Beniaminoschi
hai ruias.
O Beniamin ruias i ov pă leschi cor.
15 Ciumideas saoră phralen piren,
roiindos.
Pala codoia lesche phral beșle dă vorbă lesa.
Ăl ciave le Iacovosche risaile că peo dad
16 Cana așundilos e vestea ando cher le faraonosco
că aviles ăl phral le Iosifosche,
e buchi cadaia placiuias le faraonos hai lesche manușăn.
17 O faraono phendeas le Iosifosche:
— Phen che phralenghe:
‘Cadea te cheren:
Ciun pă tumare animale
hai telearen ando Them le Canaanosco!
18 Anen tumare dades hai tumare famili mande!
Me si te dav tumen
o mai lacio than ando Them le Egiptosco,
hai si te han o lacimos le themesco.’
19 Phen lenghe i cadaia:
‘Cadea te cheren!
Len tumenghe anda o Them le Egiptosco urdona
anda tumare ciave hai anda tumare romnea!
Anen cadea i tumare dades hai aven!
20 Ta na fal tumen nasul anda soste si te muchen,
căci sea so si mai lacio ando Them le Egiptosco
si te avel tumaro!’
21 Ăl ciave le Israelosche cherdes cadea.
O Iosif dinea len urdona,
sar phendeas o faraono.
Dinea len i hamos anda o drom.
22 Dinea len saorăn poc rîndo țoalengo,
dar le Beniaminos dinea les trin șăla sicle ruposche
hai pangi rînduri țoalenghe.
23 Pe dadesche dineas drom deș hăra pherde
sosa si mai lacio ando Egipto
hai deș hărnea pherde ghivesa,
marnesa hai hamasa,
caște avel lesche dades po drom.
24 Pala codoia dineas o drom pe phralengo.
Cana teleardes,
phendea lenghe:
— Te na han tumen po drom!
25 On înclistes anda o Egipto
hai aresles ando Them le Canaanosco
că lengo dad,
o Iacov.
26 Phende lesche:
— O Iosif si giuvindo
hai chear si baro pă saoro Them le Egiptosco.
Dar o ilo le Iacovosco covlilos
că ni pachealas so phenen.
27 Dar cana phende lesche
sea so phendeasas lenghe o Iosif,
hai dichleas ăl urdona save dineasas len drom o Iosif
caște anen les,
o duho lenghe dadesco o Iacov strămosailo.
28 Hai o Israel phendeas:
— Aresel!
Muro ciavo o Iosif mai trail?
Giav te dichav les anglal gi cai te merav.