🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O Josif kerdǒl prinʒando pe phralenqe
45
1 O Josif ni maj daśtisajlos te maj ïnkǎrel anθä pesθe
angla sǎ pe sluźitorǎ.
Dinǎ muj:
— Den ku sǎ avri!
Haj ni maj aćhilos konik le Josifoça
kana kerdǎ pes prinʒando pe phralenqe.
2 Ïnćeposajlos anθ-äk roimos kadǎ dä zurales
kä aśunde les äl eʒipteǎ.
Haj aśundǎs i o kher le faraonosqo
anθa sosθe kerdilos.
3 O Josif phendǎs pe phralenqe:
— Me sem o Josif!
Maj trail muro dad?
Dar lesqe phral ni daśtisajle te den les anglal
kä aćhile baräsqe anθa lesqi kauza.
4 O Josif phendǎs pe phralenqe:
— Paśon paśa manθe!
Haj on paśiles.
Ov phendǎs:
— Me sem tumaro phral,
o Josif,
saves bikinden les te avel ïngǎrdo anθ-o Eʒipto.
5 Akanak,
ta na avel tumenqe xoli
haj te xolǎon kä bikinden man,
kä kaśte xastravel tumari viaca
dinǎ man o Del drom angla tumenθe!
6 Dikh,
si duj bärś dä kana si bokh anθ-o them,
haj ïnkä panʒ bärś naj te avel arätura
haj naj te kidel pes giv.
7 O Del dinǎ man drom angla tumenθe
te kerel te maj aćhon pe phuv
haj te train anθa-k baro xastraimos.
8 Kadǎ kä na tume dinen man drom kate,
haj o Del.
Ov kerdǎ man sar äk dad le faraonosqe,
raj pä sǎ lesqo kher
haj maj baro pä saoro Them le Eʒiptosqo.
9 Ʒan sigo kä muro dad haj phenen lesqe:
‘Kadǎ phenel kǒ ćhavo o Josif:
«O Del ćhutǎ man raj pä sǎ Eʒipto.
Haj manθe kabor daśtis dä sigo!
10 Si te beśes anθ-o cinuto Gośen
haj si te aven paśa manθe tu,
ke ćhave
haj äl ćhave ke ćhavenqe,
ke brakhǎ,
ke buznǎ
haj ke guruva
haj sǎ so si kiro.
11 Othe si te dav tut te xas,
pentrukä si te maj avel ïnkä panʒ bärś bokhaqe,
kaśte na ćoraon tu,
ki famelia haj sǎ so si kire.» ’
12 Dikhen tumare jakhença,
haj i muro phral o Benjamin
te dikhel pe jakhença
kä me,
o Josif,
dav tumenqe duma.
13 Phenen mïrä dadesqe
kabor dä miśto sem dikhlo anθ-o Eʒipto
haj sǎ so dikhlen,
haj anen les kate kabor daśtin dä sigo!
14 Ov xuklos ke kor pe phralesqi le Benjaminosqi
haj rujas.
O Benjamin rujas i ov pä lesqi kor.
15 Ćumidǎs saorä phralen piren,
roindos.
Pala kodoja lesqe phral beśle dä vorbä leça.
Äl ćhave le Jakovosqe risajle kä pǒ dad
16 Kana aśundilos e vestja anθ-o kher le faraonosqo
kä aviles äl phral le Josifosqe,
e buki kadaja plaćujas le faraonos haj lesqe manuśän.
17 O faraono phendǎs le Josifosqe:
— Phen ke phralenqe:
‘Kadǎ te keren:
Ćhun pä tumare animale
haj telǎren anθ-o Them le Kanaanosqo!
18 Anen tumare dades haj tumare famili manθe!
Me si te dav tumen
o maj laćho than anθ-o Them le Eʒiptosqo,
haj si te xan o laćhimos le themesqo.’
19 Phen lenqe i kadaja:
‘Kadǎ te keren!
Len tumenqe anθa o Them le Eʒiptosqo urdona
anθa tumare ćhave haj anθa tumare rromnǎ!
Anen kadǎ i tumare dades haj aven!
20 Ta na fal tumen nasul anθa sosθe si te muken,
käć sǎ so si maj laćho anθ-o Them le Eʒiptosqo
si te avel tumaro!’
21 Äl ćhave le Israelosqe kerdes kadǎ.
O Josif dinǎ len urdona,
sar phendǎs o faraono.
Dinǎ len i xamos anθa o drom.
22 Dinǎ len saorän po-k rïndo coalenqo,
dar le Benjaminos dinǎ les trin śäla sikle ruposqe
haj panʒ rïnduri coalenqe.
23 Pe dadesqe dinǎs drom deś xära pherde
soça si maj laćho anθ-o Eʒipto
haj deś xärnǎ pherde giveça,
marneça haj xamaça,
kaśte avel lesqe dades p-o drom.
24 Pala kodoja dinǎs o drom pe phralenqo.
Kana telǎrdes,
phendǎ lenqe:
— Te na xan tumen p-o drom!
25 On ïnklistes anθa o Eʒipto
haj aresles anθ-o Them le Kanaanosqo
kä lenqo dad,
o Jakov.
26 Phende lesqe:
— O Josif si ʒuvindo
haj kjar si baro pä saoro Them le Eʒiptosqo.
Dar o ilo le Jakovosqo kovlilos
kä ni pakǎlas so phenen.
27 Dar kana phende lesqe
sǎ so phendǎsas lenqe o Josif,
haj dikhlǎs äl urdona save dinǎsas len drom o Josif
kaśte anen les,
o duxo lenqe dadesqo o Jakov strämosajlo.
28 Haj o Israel phendǎs:
— Aresel!
Muro ćhavo o Josif maj trail?
Ʒav te dikhav les anglal ʒi kaj te merav.