^
Ăl palune sicaiimata le Moiseasche
O Israel trăbul te închearel o phanglimos
O Moisea phenel le poporosche te ramol e cris păl bar
Ăl armaia poa Plai Ebal
O Rai va binecuvintila tut cana așunes lestar
O Rai si te del tut armaia cana ni așunesa lestar
O phanglimos cherdo ando Moab
Cana o Israel va ortola pes co Rai
O Iosua aresel o baro le poporosco
E ghili le Moiseaschi
Cai si te merel o Moisea
O Moisea binecuvintil le israelițen
O mulimos le Moiseasco