🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
E Rebeka haj o Isak
24
1 O Avraam sas phuro,
phuro dä sǎ,
haj o Raj binekuvintisardǎ les anθä orso buki.
2 O Avraam phendǎ pe robosqe le maj phuresqe,
kaj sas o maj baro pä lesqe bukǎ sǎ:
— Rugiv tut,
ćhu kǒ vast tala muro gi!
3 Si te ćhav tut te xas sovelǎ pä o Raj,
o Del le ćeresqo haj i le phuvǎqo,
kä naj te les mïrä ćhavesqe rromni
anθa-l ćheja le kanaanicenqe
kaj beśav anθä lenqo maśkar.
4 Haj si te ʒas anθä muro them
kä mïrä manuś
kaśte les rromni mïrä ćhavesqe le Isakosqe.
5 O robo dǎ les anglal:
— Kana ni kamela kodoj ćhej te avel mança
anθ-o them kadava,
träbul te ïngǎrav ke ćhaves
anθ-o them kaθar telǎrdǎn tu?
6 Te arakhes tut
haj ta na ïngǎres mïrä ćhaves othe!
7 O Raj,
o Del le ćeresqo,
kaj ïnkaldǎ man anθa o kher mïrä dadesqo,
anθa o them mïrä njamosqo,
kaj dinǎ manqe duma
haj dǎ pes manqe armaja phenindos:
«Ke ćhavenqe si te dav kadav them»,
vov si te del drom pe ïnʒeros angla tuθe,
haj othar si te les äk rromni mïrä ćhavesqe.
8 Kana e ćhej ni kamela te avel tuça,
si te aves deskǎrdo kaθar ki armaj
kaj ćhav tut te keres lan.
Orso avela,
te na ïngǎres mïrä ćhaves palpale!
9 O robo ćhutǎs pǒ vast tala o gi le Avraamosqo,
lesqo raj,
haj xalǎs lesqe sovel
kä si te kerel sǎ kadal bukǎ.
10 O robo lǎs deś kämile anθa-l kämile pe rajesqe
haj telǎrdǎs bute bukǎnça laćhe pe stäpïnosqe.
Uśtilo haj telǎrdǎs ande Mesopotamia
anθ-o foro le Nahorosqo.
E Rebeka kerdol bori le Avraamosqe
11 O robo muklǎ le kämilen
te cïrden p-o gi anθä koćanθe
avri anθa o foro paśa äk xaing.
Sas rǎt,
kana äl rromnǎ ʒanas te ïnkalaven paj.
12 Haj phendǎs:
Raja,
o Del mïrä rajesqo le Avraamosqo,
rugiv tut ages,
des man baxt,
haj te avel tut mila mïrä rajesθar le Avraamosθar!
13 Dikh,
beśav paśa kadaja xaing
haj äl ćheja anθa kadava foro
si te aven te ïnkalen paj.
14 Le ćhaqe kaj phenava:
«Bangǎr ke garnica te pǎv»,
haj oj phenela:
«Pi haj si te dav te pen i ke kämilen»,
kodoja te avel kaj alosardǎn lan tu
anθa kǒ robo o Isak!
Haj kadǎ prinʒanav
kä tut sas tut mila mïrä rajesθar.
15 Ov ni termenisardǎsas so phendǎ,
haj ïnklistis le garnicaça anθ-o vast e Rebeka,
e ćhej le Betuelosqi,
o ćhavo le Milkaqo,
e rromni le Nahorosqi,
o phral le Avraamosqo.
16 E ćhej sas but śukar,
sas ćhej bari
haj nić äk rromes nas les khanć laça.
Haj muklǎ pes tele ke xaing,
pherdǎs pi garnica
haj uśtilis palpale.
17 Haj o robo naślos angla laθe
haj phendǎs:
— Rugiv tut,
de man äk cïra paj te pǎv anθa ki garnica!
18 Pi,
muro raj!
— dinǎ oj anglal,
haj bangǎrdǎs sigo e garnica p-o vast
haj dinǎ les te pel.
19 Pala sosθe dǎ les te pel ʒi kaj ćajlilos,
phendǎ:
— Si te ïnkalavav paj i anθa ke kämile,
te pen ʒi kaj ćajlona.
20 Ćordǎs o paj sigo anθ-o źgjabo,
naślis pale ke xaing te ïnkalavel paj,
haj ïnkaladǎs anθa saorä kämile lesqe.
21 O manuś dikhlǎ pä laθe
haj ni phendǎ khanć,
kaśte ʒanel kana o Raj
dinǎ les baxt anθä lesqo phirimos.
22 Kana äl kämile ćajlile te pen,
o manuś lilǎs äk angrusti sumnakasqi
phari äk jepaś siklosqi,
haj duj bräcale
phare deśe siklenqe sumnakasqe.a
23 Haj phendǎ:
— Kasqi ćhej san?
Rugiv tut te phenes!
Si than anθa manθe anθ-o kher ke dadesqo,
te rakǎras?
24 Me sem e ćhej le Betuelosqi,
o ćhavo le Milkaqo haj le Nahorosqo.
25 Si amen suluma haj kas but,
haj si i than te rakǎren.
26 Kadav manuś ćhudǎ pes le moça ke phuv
haj bangǎrdǎs p-o śäro angla o Raj
27 phenindos:
— Binekuvintime te avel o Raj,
o Del mïrä stäpïnosqo le Avraamosqo,
kaj ni muklǎs Pi mila haj pǒ pakǎmos
kaθar muro stäpïno.
O Raj andǎ man k-äl phral mïrä stäpïnosqe.
28 E ćhej naślis khere
haj phendǎs angla-i familia pe daqi sǎ so kerdǎs.
29 Le Rebeka maj sas lan äk phral,
haj lesqo anav sas Laban.
Haj o Laban naślos avri
angla o manuś kadava ke xaing.
30 Dikhlǎsas e angrusti haj äl bräcale
anθ-äl vast pe phǎqe,
haj aśundǎsas so phendǎsas e Rebeka:
— Kadǎ dinǎ manqe duma o manuś kadava.
Avilos k-o manuś kaj beśelas le kämilença ke xaing.
31 Haj phendǎs:
— Av orde,
tu kaj san binekuvintime le Rajesθar!
Sosθe beśes avri?
Laćhardem o kher
haj kerdem than anθa-l kämile.
32 O manuś ïntrisajlos anθ-o kher.
O Laban ćhutǎs te den tele pa-l kämile,
te den le kämilen suluma haj kas
haj te anen paj
te thoven äl pïrne le manuśäsqe,
haj i le manuśänqe kaj sas leça.
33 Pala kodoja dinǎ len te xal.
Haj o robo phendǎs:
— Ni xav
ʒi kana ni phenava so si man phenimasqo.
— De duma!
— phendǎ lesqe o Laban.
34 Haj ov phendǎ:
— Me sem o robo le Avraamosqo.
35 O Raj pherdǎ binekuvintimaça mïrä stäpïnos,
haj areslos but bravalo.
Dǎ les brakhǎ haj guruva,
rupo haj sumnakaj,
robi haj roabe,
kämile haj xära.
36 E Sara,
e rromni mïrä stäpïnosqi
kerdǎ lesqe k-äl phurimata äk ćhavo,
haj lesqe dǎs ov sǎ so si les.
37 Muro stäpïno ćhutǎ man te solaxav,
haj phendǎs:
«Te na les mïrä ćhavesqe rromni
anθa-l ćheja le kanaanicenqe
kaj beśav anθ-o lenqo them!
38 Haj te ʒas anθ-o kher mïrä dadesqo
haj kä mïrä manuś,
othar te les lesqe rromni!»
39 Me phendem mïrä stäpïnosqe:
«Kana ni kamela e rromni te avel pala ma?»
40 Haj ov phendǎ manqe:
«O Raj,
kaj me phirav anglal lesθe,
del drom pe ïnʒeros tuça,
si te avel tut baxt anθä kǒ phirimos,
haj si te les mïrä ćhavesqe äk rromni
kaθar mïrä manuś
haj anθa o kher mïrä dadesqo.
41 Va avesa deskǎrdo kaθar mïrï sovel,
kana ʒasa kä mïrä manuś
haj naj te den lan tuqe,
si te aves deskǎrdo kaθar e sovel
kaj keres lan manqe.»
42 Me areslem ages ke xaing haj phendem:
«Raja,
o Del mïrä stäpïnosqo le Avraamosqo!
Kana kames te des man baxt
pä kadav drom kaj me ʒav,
43 dikh,
me beśav kate ke xaing.
Haj e ćhej kaj va ïnkalela paj
haj kaj si te phenav laqe:
‘Rugiv tut,
de man äk cïra paj anθa ki garnica!’
44 haj si te phenel manqe:
‘Pi i tu,
haj si te ïnkalavav paj i ke kämilenqe’,
e ćhej kodoja te avel e rromni
kaj o Raj del lan anθa o ćhavo mïrä stäpïnosqo!»
45 Ʒi kaj te termeniv te rugiv man anθä muro ilo,
dikh,
ïnklistis e Rebeka le garnicaça p-o dumo,
muklǎ pes ke xaing haj ïnkaladǎ paj.
Me phendem laqe:
«De man,
rugiv tut,
te pǎv!»
46 Haj oj sigo bangǎrdǎs e garnica poa dumo
haj phendǎs:
«Pi haj si te dav i ke kämilen te pen.»
Me pilem
haj oj dinǎs i mïrä kämilen te pen.
47 Me puślem lan:
«Kasqi ćhej san?»
Haj oj phendǎs:
«Sem e ćhej le Betuelosqi,
o ćhavo le Nahorosqo haj le Milkaqo.»
Ćhutem laqe e angrusti anθ-o nakh
haj äl bräcale p-äl vast.
48 Pala kodoja bangǎrdem o śäro
haj ćhutem man le moça ke phuv anglo Raj,
haj binekuvintisardem le Rajes,
o Del mïrä stäpïnosqo le Avraamosqo,
kaj dinǎ man o drom o ćaćo,
te lav le ćheja le phralesqi mïrä stäpïnosqo
anθa lesqo ćhavo.
49 Akanak
kana kamen te sikaven
kä sen laćhe haj pakǎmaça
karing muro stäpïno,
phenen manqe!
Kana ni,
phenen manqe pale,
te ʒanav te ʒav anθä aver rig!
50 O Laban haj o Betuel dine les anglal:
— Kadaj buki kaθar o Raj avel,
ame ni daśtis te phenas nić nasul nić miśto.
51 Itali e Rebeka si angla tuθe,
le lan haj ʒa,
te avel rromni anθa o ćhavo ke stäpïnosqo,
sar phendǎs o Raj!
52 Kana aśundǎs o robo le Avraamosqo lenqi vorba,
ćhudǎ pes le moça ke phuv angla o Raj.
53 Haj o robo ïnkaladǎ bukǎ ruposqe,
sumnakasqe haj hurjaimos,
haj dǎ len le Rebekaqe,
haj maj dinǎ sa kadǎ bukǎ laćhe
laqe phrales haj laqe da.
54 Pala kodoja xales haj piles,
ov haj äl manuś kaj sas leça,
haj rakǎrdes.
De texara kana uśtiles,
o robo phendǎ:
— Muken man te ʒav palpale kä muro stäpïno!
55 O phral haj e dej le ćhǎqi phende:
— E ćhej te maj aćhol äk cïra amença,
barem deś ges!
Pala kodoja daśtil te telǎrel.
56 Te na ïnkǎren man,
kana o Raj dinǎ man baxt pä muro drom!
Muken man te telǎrav te ʒav kä muro stäpïno!
57 Te das muj le ćheja haj te pućhas lan!
58 Dine muj le Rebeka haj phende laqe:
— Kames te ʒas kadal manuśäça?
— Kamav.
59 Mukles pe phǎ le Rebeka te telǎrel
pe dojkaça,
le roboça le Avraamosqo
haj lesqe manuśänça.
60 Binekuvintisarde le Rebeka haj phende laqe:
— O amari phej,
te areses e dej mienqi,
deśe mienqi,
haj ke ćhave te avel opral
p-äl gava pe duśmanenqe!
61 E Rebeka uśtilis pe roabença,
haj ïnkliste p-äl kämile
haj telǎrde pala kodova manuś.
Kadǎ lilǎs o robo le Rebeka
haj telǎrde.
62 O Isak boldinǎjlosas kaθar e xaing Laxaj-Roj,
b kä beśelas anθ-o Them Negevo.
63 Anθ-äk rǎt
kana o Isak ïnklistosas te avel korkoro
te gïndil p-o islazo,
vazdǎs pe jakha haj dikhlǎs
kä avenas niśte kämile.
64 E Rebeka vazdǎs i oj pe jakha
haj dikhlǎs le Isakos,
haj dinǎ pes tele sigo paj kämila.
65 Haj phendǎ le robosqe:
— Kon si o manuś kadava
kaj avel angla amenθe p-o islazo?
O robo dinǎ lan anglal:
— Si muro stäpïno.
Atunć oj lilǎs pi basmava haj ućhardili.
66 O robo phendǎs le Isakosqe
saorä bukǎ kaj kerdǎ len.
67 O Isak ïngǎrdǎs le Rebeka anθ-o korto pe daqo,
le Saraqo.
Lilǎs le Rebeka dä rromni
haj ov jubisardǎ lan.
Kadǎ sas mïngïjme o Isak,
kä xasardǎ pe da.