🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
E Sara mulis haj o Avraam kindǎs äk than te praxol lan
23
1 E Sara traisajlis äk śäl haj biśtajefta bärś.
Kadala bärśa traisajli e Sara.
2 E Sara mulis anθ-o Kirjat-Arba,
maj miśto phendo Hebrono,
anθ-o Them Kanaan.
Haj o Avraam gelos anθ-o korto
te źälil haj te rovel le Sara.
3 O Avraam uśtilo angla pi muli
haj dinǎs duma le ćhavença le Hetosqe
kadǎ:
4 Me sem äk sträjno avilo maśkar tumenθe.
Den man äk than praxomasqo tumenθe,
kaśte praxov mïrä mulǎ,
haj te daśtiv te lav mïrä mulǎ angla manθe!
5 Äl ćhave le Hetosqe phendes le Avraamosqe kadǎ:
6 Aśun amen,
raja!
Tu san äk manuś baro le Devlesqo maśkar amenθe.
Praxosar ke mulǎ
anθä savo si maj laćho than amenθar!
Haj nić jekh naj ta na mukel tut
te praxos ke mulǎ
anθä lesqo than praxomasqo.
7 O Avraam uśtilo
haj bangilo le moça ke phuv
anglal manuś le themasqe,
anglal ćhave le Hetosqe.
8 Haj dinǎs duma lença kadǎ:
— Kana arakhen o ćaćimos te praxov mïrä mulǎ,
aśunen man,
rugin anθa manθe le Efronos
o ćhavo le Coharesqo
9 te del man e peśtera Makpela
kaj si lesqi
haj si anθ-o śäro lesqe thanesqo!
Anθä laqe love,
te avel man than praxomasqo maśkar tumenθe!
10 O Efron beśelas tele anθ-äk than le ćhavença le Hetosqe.
Haj o Efron o hetito dinǎs anglal le Avraamos
te aśunen äl ćhave le Hetosqe,
haj te aśunen sǎ kaj nakhenas ande poarta le forosqi:
11 Na,
muro raj,
aśun man!
Kiro te avel o than haj i e peśtera kaj si anθä lesθe!
Dav len tuqe angla äl ćhave mïrä njamurenqe,
haj praxosar ke mulǎ!
12 O Avraam ćhutǎs pes le moça ke phuv
anglal manuś le themasqe.
13 Haj dinǎs duma le Efronosqe kadǎ
te aśunen äl manuś le themasqe:
— Rugiv tut te aśunes man!
Pokinav ćaćes kǒ than,
le kate äl love,
te daśtiv te praxov mïrä mulǎ othe!
15 Muro raj,
aśun man!
Äk kotor phuv śtare śälenqi siklǎ ruposqe,
so si kadala maśkar amenθe?
a Rugiv tut te praxos ke mulǎ!
16 O Avraam xakǎrdǎs le Efronos
haj kïntärisardǎ lesqe o rupo kaj phendǎ lesqe
anθ-o aśunimos le ćhavenqo le Hetosqo:
śtar śäla siklǎ rupo,
sar k-äl manuś kaj bikinen.
17 Haj o than le Efronosqo anθa-i Makpela
kaj si jekh angla avresθe le Mamreça,
o islazo haj e peśtera anθa lesθe
haj saorä steźarǎ kaj sas anθä lesθe
haj anθä sǎ lesqe riga,
nakhlos
18 k-o Avraam angla äl ćhave le Hetosqe,
haj angla kola kaj nakhenas anθa-i poarta le forosqo.
19 Pala kodoja o Avraam praxosardǎs le Sara,
lesqi rromni,
ande peśtera kaj si anθ-o islazo Makpela,
kaj si jekh angla avresθe le Mamreça,
maj miśto phendo Hebron,
anθ-o Them Kanaan.
20 Haj kadǎ o islazo haj e peśtera anθa lesθe
sas zurǎrde le Avraamosqe
ka than anθa praxomasθe
kaθar äl ćhave le Hetosqe.