🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O Avraam ćhutino ke proba
22
1 Pala kadala bukǎ
o Del ćhutǎ le Avraamos ke proba phenindos:
— Avraamǃe!
Haj ov phendǎs:
— Italem.
2 Le ke ćhaves,
kire korkoro ćhaves,
saves tu jubis les,
le Isakos,
haj ʒa anθ-o Them Moria
haj phabar les anθa manθe
p-o plaj kaj si te phenav tuqe!
3 O Avraam uśtilo de texara anθa-i rǎt,
ćhutǎs e śaua pä pǒ xär,
haj lilǎs peça duj sluʒ tärne
haj i le Isakos pe ćhaves.
Ćhindǎs äl kaśt anθa o phabarimos
haj telǎrdǎs k-o than kaj phendǎ lesqe o Del.
4 Anθä le trinenqo ges
o Avraam vazdǎs pe jakha opre
haj dikhlǎs o than dural.
5 Haj o Avraam phendǎ le tärnenqe:
— Tume beśen kate le xäreça!
Me haj o ćhavo si te ʒas ʒi okote
te ïnkinos amen,
haj si te boldas amen palpale tumenθe.
6 O Avraam lilǎs äl kaśt anθa o phabarimos,
haj ćhutǎ len p-äl zeja pe ćhavesqe le Isakosqe,
haj lilǎs anθ-äl vast e jag haj e ćhuri
haj telǎrde jel duj anθ-äk than.
7 O Isak dǎ duma pe dadeça,
le Avraamoça:
— Dadǃe!
— So si muro ćhavo?
— Si ame jag,
si ame kaśt,
dar kaj si o mielo anθa o phabarimos?
8 Le Devles si les griźa
te del amen le mielos anθa o phabarimos,
muro ćhavo.
Haj geles maj angle.
9 Aresle k-o than kaj phendǎ lesqe o Del,
haj othe o Avraam vazdǎs äk altari,
laćhardǎs äl kaśt p-o altari,
pala kodoja phanglǎ pe ćhaves le Isakos,
haj ćhutǎ les opral p-äl kaśt p-o altari.
10 O Avraam lilǎs e ćhuri te ćhinel pe ćhaves.
11 Atunć o Ïnʒero le Rajesqo
dǎs muj lesθe anθa o ćeri:
— Avraamǃe,
Avraamǃe!
— Italem!
12 Beś!
Ta na ćhus o vast p-o ćhavo,
ta na keres lesqe dajći!
Akanak ʒanav kä daras kaθar o Del.
Kä ni ïnkǎrdǎn ke ćhaves,
kire korkoro ćhaves anθa manθe.
13 O Avraam vazdǎ pe jakha,
haj dikhlǎs pala pesθe
äk brakho ïnkurkime le śïngença anθ-äk stufiś.
O Avraam gelos haj lilǎs le brakhes
haj phabardǎ les anθa o Del,
anθ-o than pe ćhavesqo.
14 O Avraam ćhutǎs o anav kodole thanesqe:
— O Raj va avela les griźa.
Kodolasqe phendol ages:
— K-o plaj le Rajesqo les si les griźa.
15 O Ïnʒero le Rajesqo
dinǎs muj ïnkä äk data k-o Avraam:
16 haj phendǎs:
— «Pä manθe solaxav,»
phenel o Raj,
«anθa kodoja kaj kerdǎn kadaj buki
haj ni ïnkǎrdǎn ke ćhaves,
ke korkoro ćhaves,
17 si te binekuvintiv tut but maj but,
haj si te barǎrav but maj but ke ćhaven pala tuθe,
kadǎ sar äl stjale le ćeresqe
haj sar o kiśaj pa-i rig le bare pajesqo.
Haj kire ćhave va avena opral
p-äl foruri pe duśmaenqe.
18 Saorä njamuri le phuvǎqe
si te aven binekuvintime anθä kire ćhave,
kä tu kerdǎn sar me porunćisardem.»
19 O Avraam boldinǎjlos palpale kä pire sluʒ,
haj uśtiles haj telǎrdes anθ-äk than ke Ber-Śeba,
haj o Avraam beśelas ande Ber-Śeba.
Äl ćhave le Nahorosqe
20 Pala kadala bukǎ maj phendinǎjlo le Avraamosqe:
— Dikh,
e Milka kerdǎs i oj ćhave ke phralesqe Nahorosqe.
21 Haj si kadǎ:
o Uc si o maj baro,
o Buz lesqo phral,
o Kemuel (o dad le Aramosqo),
22 o Kesed,
o Hazo,
o Pildaś,
o Idlaf haj o Betuel.
23 O Betuel kerdǎ le Rebeka.
Kadala si äl oxto ćhave
kaj kerdǎ len e Milka le Nahorosqe,
o phral le Avraamosqo.
24 Kojaver rromni lesqi,
kaj bućholas Reuma,
kerdǎs i oj le Tebahos,
le Gahamos,
le Tahaśos haj le Maaka.