🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O Avraam ciutino che proba
22
1 Pala cadala buchea
o Del ciutea le Avraamos che proba phenindos:
— Avraame!
Hai ov phendeas:
— Italem.
2 Le che ciaves,
chire corcoro ciaves,
saves tu iubis les,
le Isacos,
hai gia ando Them Moria
hai phabar les anda mande
po plai cai si te phenav tuche!
3 O Avraam uștilo de tehara andai reat,
ciuteas e șaua pă peo hăr,
hai lileas pesa dui slugi tărne
hai i le Isacos pe ciaves.
Cindeas ăl cașt anda o phabarimos
hai teleardeas co than cai phendea lesche o Del.
4 Andă le trinengo ghes
o Avraam vazdeas pe iacha opre
hai dichleas o than dural.
5 Hai o Avraam phendea le tărnenghe:
— Tume beșen cate le hăresa!
Me hai o ciavo si te gias gi ocote
te închinos amen,
hai si te boldas amen palpale tumende.
6 O Avraam lileas ăl cașt anda o phabarimos,
hai ciutea len păl zeia pe ciavesche le Isacosche,
hai lileas andăl vast e iag hai e ciuri
hai telearde iel dui andăc than.
7 O Isac dea duma pe dadesa,
le Avraamosa:
— Dade!
— So si muro ciavo?
— Si ame iag,
si ame cașt,
dar cai si o mielo anda o phabarimos?
8 Le Devles si les grija
te del amen le mielos anda o phabarimos,
muro ciavo.
Hai gheles mai angle.
9 Aresle co than cai phendea lesche o Del,
hai othe o Avraam vazdeas ăc altari,
laciardeas ăl cașt po altari,
pala codoia phanglea pe ciaves le Isacos,
hai ciutea les opral păl cașt po altari.
10 O Avraam lileas e ciuri te cinel pe ciaves.
11 Atunci o Îngero le Raiesko
deas mui leste anda o ceri:
— Avraame,
Avraame!
— Italem!
12 Beș!
Ta na cius o vast po ciavo,
ta na cheres lesche daicii!
Acanac gianav că daras catar o Del.
Că ni încheardean che ciaves,
chire corcoro ciaves anda mande.
13 O Avraam vazdea pe iacha,
hai dichleas pala peste
ăc bracho încurchime le șînghența andăc stufiș.
O Avraam ghelos hai lileas le braches
hai phabardea les anda o Del,
ando than pe ciavesco.
14 O Avraam ciuteas o anav codole thanesche:
— O Rai va avela les grija.
Codolasche phendol aghes:
— Co plai le Raiesko les si les grija.
15 O Îngero le Raiesko
dineas mui încă ăc data co Avraam:
16 hai phendeas:
— «Pă mande solahav,»
phenel o Rai,
«anda codoia cai cherdean cadai buchi
hai ni încheardean che ciaves,
che corcoro ciaves,
17 si te binecuvintiv tut but mai but,
hai si te barearav but mai but che ciaven pala tute,
cadea sar ăl steale le ceresche
hai sar o chișai pa-i rig le bare paiesco.
Hai chire ciave va avena opral
păl foruri pe dușmaenghe.
18 Saoră neamuri le phuveache
si te aven binecuvintime andă chire ciave,
că tu cherdean sar me poruncisardem.»
19 O Avraam boldineailos palpale că pire slugi,
hai uștiles hai teleardes andăc than che Ber-Șeba,
hai o Avraam beșelas ande Ber-Șeba.
Ăl ciave le Nahorosche
20 Pala cadala buchea mai phendineailo le Avraamosche:
— Dich,
e Milca cherdeas i oi ciave che phralesche Nahorosche.
21 Hai si cadea:
o Uț si o mai baro,
o Buz lesco phral,
o Chemuel (o dad le Aramosco),
22 o Chesed,
o Hazo,
o Pildaș,
o Idlaf hai o Betuel.
23 O Betuel cherdea le Rebeca.
Cadala si ăl ohto ciave
cai cherdea len e Milca le Nahorosche,
o phral le Avraamosco.
24 Coiaver romni leschi,
cai buciolas Reuma,
cherdeas i oi le Tebahos,
le Gahamos,
le Tahașos hai le Maaca.