30
Kana dikhlǎs e Rahela kä ni kerel ćhave le Jakovosqe, sas laqe xoli pä laqi phej haj phendǎs le Jakovosqe:
— De man ćhave sau merav!
O Jakov xolǎjlos pe Rahela:
— Sem me anθ-o than le Devlesqo, kaj ni muklǎs tut te avel tut ćhave?
Oj phendǎs:
— Dikh mïrï roaba, e Bilha: ʒa haj sov laça, haj si te lav le ćhaven kaj kerel len! Kadǎ daśtiva te avel man ćhave laθar.
Haj dinǎ les dä rromni pe roaba, le Bilha, haj o Jakov sutos laça. E Bilha aćhilis khamni haj kerdǎs le Jakovosqe äk ćhavo. E Rahela phendǎs: „Kerdǎ manqe o Del ćaćimos, aśundǎs muro glaso haj dinǎ man äk ćhavo.” Kodolasqe ćhutǎs lesqo anav Dan.* Dan xakǎrdǒl „kerdǎs ćaćimos”.
E Bilha, e roaba le Rahelaqi, aćhilis pale khamni, haj kerdǎs le Jakovosqe le dujenqo ćhavo. E Rahela phendǎs: „Mardilem phares kontra mïrä phǎqi haj oj aćhilis mardi.” Kodolasqe ćhutǎs lesqo anav Neftali. Neftali xakǎrdǒl „muro mardimos”.
Kana dikhlǎs e Lea kä ni maj kerel ćhave, lilǎs le Zilpa, pe roaba, haj dinǎ lan le Jakovosqe dä rromni. 10 E Zilpa, e roabe le Leaqi, kerdǎs le Jakovosqe äk ćhavo. 11 „Sas man baxt!”- phendǎs e Lea. Kodolasqe ćhutǎs lesqo anav Gado. Anθ-e ćhib oriʒinalo Gado xakǎrdǒl „baxt”.
12 E Zilpa, e roaba le Leaqi, kerdǎs le dujenqo ćhavo le Jakovosqe. 13 Phendǎs e Lea: „So ferićime sem, kä äl rromnǎ si te phenen manqe ferićime!” Kodolasqe ćhutǎs lesqo anav Aśer.§ Aśer xakǎrdǒl „ferićime”.
14 P-e vremǎ kana sećerilas pes o giv, o Ruben ïnklistos äk data haj arakhlǎs mandragonja p-o kïmpo. Andinǎs len pe daqe, le Leaqe. Atunća e Rahela phendǎs laqe:
— De man, rugiv tut, anθa-l mandragonja* Pakǎnas pes kä äl mandragonja aźutin le rromnǎn te aćhon khamnǎ. ke ćhavesqe!
15 Haj oj boldǎs laqe:
— Ni aresel tut kä lilǎn mïrä rromes, kames te les i äl mandragonja mïrä ćhavesqe?
E Rahela phendǎs:
— Miśto! Si te sovel tuça anθä kadaja rǎt, anθa-l mandragonja ke ćhavesqe.
16 Erǎt, kana boldelas pes o Jakov kaθar o kïmpo, e Lea ïnklistis angla lesθe haj phendǎs:
— Manθe si te aves, kä kindem tut le mandragonença mïrä ćhavesqe.
Haj anθä kodoja rǎt sutos laça. 17 O Del aśundǎs le Lea, savi aćhilis khamni haj kerdǎs le Jakovosqe le panʒenqo ćhavo. 18 E Lea phendǎs: „Pokindǎs manqe but o Del, kä dinem mïrä rromes mïrä roaba.” Kodolasqe ćhutǎs lesqe anav Isahar. Isahar xakǎrdǒl „but pokinimos”.
19 E Lea aćhilis pale khamni haj kerdǎs le śovenqo ćhavo le Jakovosqe. 20 E Lea phendǎs: „Śukar daro dinǎ man o Del! Dakanara muro rrom si te avel laćho mança, kä kerdem lesqe śov ćhave.” Kodolasqe ćhutǎs lesqo anav Zabulon. Zabulon xakǎrdǒl „barimos, slävimos”. 21 Pala kodoja kerdǎs äk ćhej, sajaqe ćhutǎs o anav Dina.
22 O Del andǎ pesqe gogi kaθar e Rahela, aśundǎ lan haj muklǎ lan te avel lan ćhave. 23 Oj aćhilis khamni haj kerdǎs äk ćhavo, haj phendǎs: „O Del lilǎs muro laʒavo!” 24 Haj ćhutǎs lesqo anav Josif§ Josif xakǎrdǒl „maj butǎrel”. phenindos: „O Del te maj del man äk ćhavo!”
O bravalimos le Jakovosqo
25 Pala so e Rahela kerdǎs le Josifos, o Jakov phendǎs le Labanosqe:
— Muk man te telǎrav, kaśte ʒav manqe khere, anθä muro them. 26 De man le rromnǎn haj le ćhaven anθa save kerdem tuqe buki, haj si te telǎrav, kä ʒanes kabor dä but kerdem tuqe buki.
27 Dar o Laban phendǎs lesqe:
— Akanak kana sem laćho angla tuθe, maj beś! Dikhlem kaj rodem anθa-l semnǎ kä o Raj binekuvintisardǎ man anθa kiri kauza. 28 Phen manqe ki pokin haj si te dav la tuqe!
29 O Jakov dinǎ les anglal:
— Ʒanes so buki kerdem tuqe, sar butiles ke animalǎ mança, 30 kä o cïra kaj sas tut ʒi kaj te avav me, butilos but, haj o Raj binekuvintisardǎs tut orkaj ʒavas me. Akanak, kana si te kerav buki i anθa muro kher?
31 O Laban puślǎs:
— So te dav tut?
Haj o Jakov dinǎ les anglal:
— Ta na des man khanć! Kana keresa so si te phenav tuqe, si te phiravav ke brakhǎn haj ke buznǎn i maj angle haj si te päziv len. 32 Ages si te nakhav anθa kǒ kïrdo, si te ćhav rigaθe anθa-l brakhǎ orso mielo melalo haj pestrico haj orsavo mielo si kolorime, haj anθa-l buznǎ sǎ so si pestrico haj melalo. Kadaja te avel muro pokinimos. 33 Kadǎ si te dikhǒl pes muro ćaćimos: dakanara angle, kana avesa si te dikhes muro pokinimos, sǎ so ni va avela melale haj pestrice maśkar äl buznǎ haj kolorime maśkar äl meja, te aven ginde sar ćordane.
34 O Laban phendǎs:
— Miśto! Te avel kadǎ sar phendǎn!
35 Anθä kodov ges, o Laban ćhutǎs rigaθe le capen kaj sas dungaça haj kaj sas pestricǎ, saorä buznǎ melale haj pestrice (saorä kola kaj sas len parnimos pä lenθe), haj saorä meja kaj sas kolorime. Dinǎ len anθ-äl vast pe ćhavenqe. 36 Pala kodoja durilos trin ges kaθar o Jakov, haj o Jakov phiravelas kolaver brakhǎ haj buznǎ le Labanosqe.
37 O Jakov lilǎs raja zeli ploposqe, migdalosqe haj platanosqe, uźardǎ pa lenθe kotora koaźenqe, kerindos te dikhǒl o parnimos kaj sas p-äl raja. 38 Pala kodoja ćhutǎs äl raja kaj uźardǎsas len koaźaθar anθ-äl źgjaburi kaj ćhulas pes o paj anθa-l animalǎ, anglal äl brakhǎ haj äl buznǎ kana avenas te pen paj. Äl berbećǎ uśtaenas le brakhǎn kana on avenas te pen paj. 39 Äl brakhǎ haj äl buznǎ aćhonas khamnǎ dikhindos p-äl raja haj kerenas meja dungaça, melale haj pestrico. 40 O Jakov lilǎs kadalen meěn haj ïnkǎrdǎs o resto le kïrdosqo le berbećença haj le capença dungaça haj kolorime anθa o kïrdo le Labanosqo. Haj kadǎ kerdǎs aver felo kïrdosqo, savo ni ćhutǎ les anθ-äk than le brakhǎnça haj le buznǎnça le Labanosqo. 41 Kana le brakhǎnqe haj le buznǎnqe äl maj laćhǎ avelas lenqo timpo, o Jakov ćhulas äl raja anθ-äl źgjaburi, angla äl brakhǎ haj äl buznǎ, ka on te aćhon khamnǎ anglal äl raja. 42 Kana äl brakhǎ haj äl buznǎ sas slabo, ni ćhulas äl raja. Kadǎ kä kola kaj sas slabo sas anθa o Laban, haj äl laćhǎ anθa o Jakov. 43 Kadǎ bravardilos but maj but, sas les but brakhǎ, buznǎ, roabe, robi, kämile haj xära.

*30:6 Dan xakǎrdǒl „kerdǎs ćaćimos”.

30:8 Neftali xakǎrdǒl „muro mardimos”.

30:11 Anθ-e ćhib oriʒinalo Gado xakǎrdǒl „baxt”.

§30:13 Aśer xakǎrdǒl „ferićime”.

*30:14 Pakǎnas pes kä äl mandragonja aźutin le rromnǎn te aćhon khamnǎ.

30:18 Isahar xakǎrdǒl „but pokinimos”.

30:20 Zabulon xakǎrdǒl „barimos, slävimos”.

§30:24 Josif xakǎrdǒl „maj butǎrel”.