31
O telǎrimos le Jakovosqo anθ-o Kanaan
O Jakov aśundǎs le ćhaven le Labanosqe, save phenenas:
— O Jakov lilǎs sǎ so sas amare dadesqo haj le bravalimaça amare dadesqo kidǎs ov saoro bravalimos kadava!
O Jakov dikhlǎs kä o Laban ni maj jubisardǎ les sar anglal. Atunća o Raj phendǎs le Jakovosqe:
— Bolde tut anθ-o them ke phurenqo, kä ke njamuri, haj me si te avav tuça.
O Jakov dinǎ drom haj dǎ muj le Rahela haj i le Lea p-o kïmpo kä lesqo kïrdo. Ov phendǎ lenqe:
— Dikhav kä tumaro dad ni maj jubil man sar anglal, dar o Del mïrä dadesqo sas mança. Tume ʒanen kä me kerdem buki tumare dadesqe saorä zuralimaça muro. Dar tumaro dad thardǎ man, deś drom parubdǎs mïrï pokin, dar o Del ni muklǎ les te kerel manqe nasul. Kana ov phenelas: «Äl meja haj äl jeź äl melale te aven ki pokin,» saorä brakhǎ haj buznǎ kerenas meja haj jeź melale. Haj kana phenelas: «Äl meja haj jeź dungaça te avel ki pokin,» saorä brakhǎ haj buznǎ kerenas meja haj jeź dungaça. Kadǎ lilǎ o Del saorä animalen tumare dadesqe haj dinǎ len manqe. 10 Kana avelas o timpo te aćhol khamnǎ äl buznǎ, vazdem äl jakha anθ-o suno haj dikhlem kä äl capi kaj xutenas p-äl buznǎ sas dungaça, melale haj kotorale.
11 Haj o Ïnʒero le Devlesqo phendǎ manqe anθ-o suno: «Jakov!e!» «Italem,» dinem anglal me. 12 Ov phendǎs: «Vazde äl jakha haj dikh: saorä capi kaj xuten p-äl buznǎ si dungaça, melale haj kotorale, kä dikhlem sǎ so kerdǎ tuqe o Laban. 13 Me sem o Del kaj dikhlǎn man anθ-o Betel, kaj makhlǎn o stïlpo le animasqo gogi, kaj xalǎn manqe o sovel. Akanak uśti haj ïnkli anθa kadava them, bolde tut palpale anθ-o them ke njamosqo!»
14 E Rahela haj e Lea dines anglal:
— Maj si amen amen rig anθ-äl bukǎ anθa o kher amare dadesqo? 15 Ni sǎm ame dikhle lesθar sar sträiinja, kä bikindǎ amen haj xalǎs i amaro preco? 16 Ćaćes saoro bravalimos kaj lilǎ les o Del kaθar amaro dad si amaro haj amare ćhavenqo. Deć ker sǎ so phendǎ tuqe o Del!
17 O Jakov uśtilos haj ćhutǎs le ćhaven haj pe rromnǎn p-äl kämile. 18 Mïnisardǎ saorä animalen haj sǎ lenqo bravalimos kaj kidǎ les: äl animalǎ kaj kidǎ len anθ-o Padan-Aram; haj telǎrdǎs kä pǒ dad, o Isak anθ-o Them Kanaan. 19 Kana o Laban gelosas te tunzil pe brakhǎn haj pe buznǎn, e Rahela ćordǎs äl idolǎ pe dadesqe, 20 haj o Jakov thardǎs le Labanos arameno, kä ni phendǎ lesqe kä si te naśäl. 21 Kadǎ naślos soça sas les, haj nakhlos o Paj o Eufrato, haj gelos karing äl Plaja le Galaadosqe.
O Laban ʒal pala o Jakov
22 Anθä le trinenqo ges phendinǎjlos le Labanosqe kä o Jakov naślos. 23 O Laban lilǎs peça pe njamos, haj gelos pala lesθe drom jefta gesenqo haj areslos les k-äl Plaja le Galaadosqe. 24 Dar o Del sikadilos e rǎt anθ-o suno le Labanosqe, o arameno, haj phendǎs lesqe:
— Ta na kumva phenes le Jakovosqe dajći te daraes les!
25 O Laban gelos k-o Jakov. (O Jakov ćhutǎsas pǒ korto p-o plaj, haj o Laban ćhutǎsas pǒ korto pe phralença p-äl Plaja le Galaadosqe.) 26 O Laban phendǎs le Jakovosqe:
— So kerdǎn? Thardǎn man, haj lilǎn mïrä ćheǎn sar lel pes äl roabe anθ-o räzboj? 27 Sosθe naślǎn ćorjal haj thardǎn man? Te phendǎnas manqe, me muklemas tut te telǎres bukurǎça haj gilǎnça anθ-o aśunimos le tamburinaqo haj le harfaqo. 28 Ni muklǎn man nić te ćumidav mïrä nepocen haj mïrä ćheǎn. Sar äk dilo kerdǎn! 29 Sem destul dä zuralo kaśte kerav tumenqe nasul, dar o Del tumare dadesqo phendǎ manqe anθ-e rǎt kaj nakhlis: «Ta na phenes le Jakovosqe dajći te daraes les.» 30 Dar akanak telǎrdǎn, kä si tuqe mila kaθar o kher ke dadesqo. Dar sosθe ćordǎn mïrä devlen?
31 O Jakov dinǎ anglal:
— Darajlem kä kames te les ke ćean palpale manθar. 32 Dar ta na trail kodova kaj arakhesa ke devlen! Angla amare phral, dikh so si manθe anθa kire haj le le tuqe!
O Jakov ni ʒanelas kä e Rahela ćordǎsas len. 33 O Laban ni arakhlǎ khanć anθ-o korto le Jakovosqo, anθ-o korto le Leaqo haj anθ-o korto le duje roabenqo. Pala o korto le Leaqo gelos anθ-o korto le Rahelaqo. 34 E Rahela lilǎsas äl idolǎ, haj ćhutǎsas len anθ-o śärand kaj ćhul pes p-e kämila haj beślisas opral. O Laban rodǎs anθä saoro korto, dar ni arakhlǎs khanć. 35 E Rahela phendǎs pe dadesqe:
— Muro raj, ta na xolǎos kana ni daśtiva te uśtǎv angla tuθe, kä avilo manqe sar le ʒuvlǎnqe.
Rodǎ anθä sǎ, dar ni arakhlǎs äl idolǎ. 36 O Jakov xolǎjlos haj xalǎ pes le Labanoça. Phendǎs:
— Savi si mïrï doś, savo si muro bezex, da aves manqe dä hak? 37 Rodǎn saorä bukǎ mïrä, haj so bukǎ arakhlǎn anθa kǒ kher? Ćhu len kathe angla mïrä njamuri haj ke njamuri, kaśte keren on kris maśkar amenθe! 38 Dikh, beślem tuθe biś bärś. Ke brakhǎ haj ke buznǎ ni ćhudes, haj ni xalem berbećǎ anθa kǒ kïrdo. 39 Kana sas äl animalǎ ćhingǎrde, ni andem tuqe khere. Me pokindem len tuqe. Mangesas manqe palpale so ćordolas manqe o ges sau e rǎt. 40 O ges meravas tatimasθar, haj e rǎt meravas śïlesθar. Naśälas manqe e lindri anθa-l jakha. 41 Kadǎ sas anθä biś bärś so beślem tumença. Kerdem tuqe buki deśuśtar bärś anθa ke duj ćheja, haj śov bärś anθa ke brakhǎ haj ke buznǎ, haj deś drom parubdǎn mïrï pokin. 42 Kana o Del mïrä dadesqo, o Del le Avraamosqo, kodova savesθar daral o Isak, na fi sas mança, dinǎnas muro drom akanak bi khanćesqo. Dar o Del dikhlǎs mïrï dukh haj o khinimos mïrä vastenqo, haj arakhi erǎt dinǎs e kris.
43 O Laban dinǎ anglal le Jakovos:
— Äl ćheja kadala si mïrä ćheja, äl ćhave kala si mïrä ćhave. Äl brakhǎ haj äl buznǎ kadala si mïrä brakhǎ haj mïrä buznǎ, haj sǎ so dikhes si muro. Dar ni maj daśtiv te kerav khanć anθa mïrä ćheja haj anθa lenqe ćhave, kaj kerde len. 44 Av te keras äk phanglimos, haj ov te avel sar äk martori maśkar amenθe.
45 O Jakov lilǎs äk bar haj vazdǎ les sar äk stïlpo animasqo gogi. 46 Phendǎs pe phralenqe:
— Kiden bar!
On kides bar haj kerdes äk grämada haj xales othe paśaj grämada. 47 O Laban ćhutǎs laqo anav Jegar-Sahaduta,* Jegar-Sahaduta anθ-e ćhib e aramajka haj Galed anθ-e ćhib ebrajko xakǎrdǒn „grämada animasqi gogi”. haj o Jakov ćhutǎ laqo anav Galed. 48 O Laban phendǎs:
— E grämada kadaja te avel ages märturia maśkar amenθe!
Kodolasqe ćhutǎ laqo anav Grämada Animasqi Gogi. 49 Maj bućhol i Micpa, Micpa xakǎrdǒl „turno dikhimasqo, fuiśoro”. kä o Laban phendǎs:
— O Raj te dikhel opral pä amenθe so keras kana ni maj avasa anθ-äk than. 50 Kana keresa nasul mïrä ćheǎnqe ori maj leça aver rromnǎ pala mïrä ćheja, dikh miśto kä na äk manuś va avela amença, haj o Del si te avel martori maśkar manθe haj tuθe!
51 O Laban maj phendǎs le Jakovosqe:
— Dikh e grämada kadaja haj o stïlpo kadava, savo vazdem les maśkar manθe haj tuθe! 52 E grämada kadaja te avel martora haj o stïlpo kadava te avel martori, kä nić me naj te nakhav tuθe pa-i grämada kadaja, haj nić tu naj te nakhes manθe pa-i grämada kadaja, haj poa stïlpo kadava, te kerasa amenqe nasul. 53 O Del le Avraamosqo haj o del le Nahorosqo te keren kris maśkar amenθe, äl devla lenqe dadesqe!
O Jakov xalǎ sovel pä kodova savesθar daralas o Isak. 54 O Jakov andinǎs äk źertfa te kerel äk sinia sfïnto p-o plaj haj dinǎ muj pe phralen te xan. On xales haj aćhiles saorä rǎt p-o plaj. 55 O Laban uśtilos de texara anθa-i rǎt, ćumidǎs pe nepocen haj pe ćheǎn haj binekuvintisardǎ len. Pala kodoja telǎrdǎs haj boldinǎjlos khere.

*31:47 Jegar-Sahaduta anθ-e ćhib e aramajka haj Galed anθ-e ćhib ebrajko xakǎrdǒn „grämada animasqi gogi”.

31:49 Micpa xakǎrdǒl „turno dikhimasqo, fuiśoro”.