29
O Jakov anθ-o Haran
O Jakov telǎrdǎs k-o drom haj gelos anθ-o them kolenqo kaj beśen karing o räsärito. Dikhlǎs p-o kïmpo äk xaing, haj paśa laθe sas trin kïrduri brakhǎnqe haj buznǎnqe kaj beśenas haj aźukǎrenas, kä ke xaing kadaja äl manuś denas paj pe kïrduri. O bar p-o muj le xaingaqo sas baro. Kana saorä kïrduri kidinas pes othe, denas rigaθe o bar poa muj le xaingaqo, denas paj le brakhǎn haj le buznǎn haj pale ćhunas o bar p-o muj le xaingaqo. O Jakov phendǎs lenqe:
— Phrala!le, kaθar sen?
— Anθa o Haran, — dine les anglal on. Ov phendǎ lenqe:
— Ʒanen le Labanos, o nepoto le Nahorosqo?
— Prinʒanas les, — dine les angla on. Ov phendǎs lenqe:
— Si sastevesto?
— Sastevesto, — dine les anglal on. — Haj dikh, e Rahela, lesqi ćhej, avel le brakhǎnça haj le buznǎnça.
Ov phendǎs:
— Dikh, o kham si ïnkä opre haj si prea sigo te kiden le animalen: den paj le brakhǎn haj buznǎn, haj ïngǎren len pale te xan!
On dine les anglal:
— Ni daśtis ʒi kana ni kidena pes saorä kïrduri. Atunć del pes rigaθe o bar poa muj le xaingaqo haj daça paj le brakhǎn haj le buznǎn.
Kana delas lenqe ov duma, avilis e Rahela le brakhǎnça haj le buznǎnça pe dadesqe, kä oj dikhelas lenθar. 10 Kana dikhlǎs o Jakov le Rahela, e ćhej le Labanosqi, lesqo kak, haj le brakhǎn haj le buznǎn lesqe kakesqo le Labanosqo, paśilos, dinǎs rigaθe o bar poa muj le xaingaqo, haj dinǎs paj le brakhǎn haj le buznǎn pe kakesqo le Labanosqo. 11 Pala kodoja o Jakov ćumidǎs le Rahela haj ïnćeposajlos te rovel zurales. 12 O Jakov phendǎs le Rahelaqe kä si njamo laqe dadeça, kä si o ćhavo le Rebekaqo. E Rahela naślis haj phendǎs pe dadesqe. 13 Sar aśundǎs o Labano anθa o Jakov, o ćhavo lesqe phǎqo, naślos angla lesθe, lǎ les anθ-e angali, ćumidǎ les haj andǎ les khere. O Jakov phendǎs le Labanosqe saorä bukǎ. 14 O Laban phendǎs lesqe:
— Ćaćes tu san muro kokalo haj muro mas.
O Laban tharel le Jakovos
Pala so o Jakov beślos äk ćhon k-o Laban, 15 o Laban phendǎ lesqe:
— Kä san muro njamo, te sluźis manqe pä khanćesθe? Phen manqe so pokin kames!
16 Le Labanos sas les duj ćheja: e ćhej e maj bari bućholas Lea, haj e maj cïjni Rahela. 17 E Lea sas lan jakha śukar,* O oriʒinalo naj klaro, sar sas laqe jakha. dar e Rahela sas śukar k-o trupo haj i k-o muj. 18 O Jakov jubilas le Rahela haj phendǎs:
— Si te sluźiv tuqe jefta bärś anθa-i Rahela, ki ćhej e maj cïjni.
19 O Laban dinǎ les anglal:
— Maj miśto si te dav la tuqe dä sar te dav lan kä aver. Aćho manθe!
20 Kadǎ o Jakov sluźisardǎs jefta bärś anθa-i Rahela haj falǎ les kä sas kïteva ges, anθa-i kauza kä jubilas la.
21 Pala kodoja o Jakov phendǎs le Labanosqe:
— De man le ćheja, kä pherdilos muro timpo, kaśte lav la dä rromni.
22 O Laban kidǎs saorä manuśän le thanesqe haj kerdǎs äk abǎv. 23 Dar erǎt lilǎs pe ćheja le Lea, haj ïngǎrdǎ lan k-o Jakov, savo suto laça. 24 Haj o Laban dinǎ pe ćheja le Lea, pe roaba le Zilpa. 25 Le dujenqo ges detexara, ita kä sas e Lea! Atunć o Jakov phendǎs le Labanosqe:
— So kerdǎn manqe? Ni sluźisardem tuqe anθa-i Rahela? Sosθe thardǎn man?
26 O Laban dinǎ les anglal:
— Anθ-o than kadava ni del pes e ćhej e tärni angla-i ćhej kerdi angluni. 27 Phandav o kurko kadalaça, haj si te dav tut i kolavrǎ anθa-i sluźba kaj maj keresa lan manθe aver jefta bärś.
28 O Jakov kerdǎs kadǎ, phandadǎs o kurko le Leaça. Pala kodoja o Laban dinǎ les dä rromni pe ćheja le Rahela. 29 O Laban dinǎs pe ćheja le Rahela, pe roaba le Bilha. 30 O Jakov sutos i le Rahelaça. Le Rahela jubilas lan maj but dä sar le Lea, haj maj sluźisardǎs k-o Laban aver jefta bärś.
O Del binekuvintil le Jakovos ćhavença
31 Kana o Raj dikhlǎs kä e Lea nas jubime, kerdǎ lan te avel lan ćhave, dar le Rahela nas lan ćhave. 32 E Lea aćhilis khamni haj kerdǎs äk ćhavo, savesqe ćhutǎs o anav Ruben, O anav Ruben xakǎrdǒl „Dikh, äk ćhavo!” „Kä,” phendǎs oj, „o Del dikhlǎs muro xoljarimos, haj akanak muro rrom si te jubil man.” 33 Aćhilis pale khamni haj kana kerdǎs äk ćhavo, phendǎs: „O Raj aśundǎs kä ni sem jubime, haj dinǎ man i kales.” Kodolasqe ćhutǎs lesqo anav Simeon. Simeon xakǎrdǒl „aśunimos”. 34 Pale aćhilis khamni, haj kana kerdǎs äk ćhavo, phendǎs: „Dakanara muro rrom paśol paśa ma, kä kerdem lesqe trin ćhave.” Kodolasqe ćhutǎs lesqo anav Levi.§ Levi xakǎrdǒl „paśol”. 35 Aćhilis pale khamni haj kana kerdǎs äk ćhavo, phendǎs: „Dä data kadaja va läudiva le Rajes.” Kodolasqe ćhutǎs lesqo anav Juda.* Juda xakǎrdǒl „O Raj te avel läudime”. Haj oprisajlis te maj kerel ćhave.

*29:17 O oriʒinalo naj klaro, sar sas laqe jakha.

29:32 O anav Ruben xakǎrdǒl „Dikh, äk ćhavo!”

29:33 Simeon xakǎrdǒl „aśunimos”.

§29:34 Levi xakǎrdǒl „paśol”.

*29:35 Juda xakǎrdǒl „O Raj te avel läudime”.