24
E Rebeka haj o Isak
O Avraam sas phuro, phuro dä sǎ, haj o Raj binekuvintisardǎ les anθä orso buki. O Avraam phendǎs pe robosqe le maj phuresqe, kaj sas o maj baro pä lesqe bukǎ sǎ:
— Rugiv tut, ćhu kǒ vast tala muro gi! Si te ćhav tut te xas sovelǎ pä o Raj, o Del le ćeresqo haj i le phuǎqo, kä naj te les mïrä ćhavesqe rromni anθa-l ćheja le kanaanicenqe kaj beśav anθä lenqo maśkar. Haj kä si te ʒas anθä muro them kä muro njamo kaśte les rromni mïrä ćhavesqe le Isakosqe.
O robo dǎ les anglal:
— Kana ni kamela kodoj ćhej te avel mança anθ-o them kadava, träbula te ïngǎrav ke ćhaves anθ-o them kaθar telǎrdǎn tu?
O Avraam phendǎs:
— Ferisao tut haj ta na ïngǎres mïrä ćhaves othe! O Raj, o Del le ćeresqo, kaj ïnkaldǎ man anθa o kher mïrä dadesqo, anθa o them mïrä njamosqo, kaj dinǎ manqe duma haj dǎ pes manqe armaja phenindos: «Ke ćhavenqe si te dav kadava them», ov si te del drom pe ïnʒeros angla tuθe, haj othar si te les äk rromni mïrä ćhavesqe. Kana e ćhej ni kamela te avel tuça, si te aves deskǎrdo kaθar ki armaj kaj ćhav tut te keres lan. Orso avela, ta na ïngǎres mïrä ćhaves othe palpale!
O robo ćhutǎs pǒ vast tala o gi pe rajesqo le Avraamosqo haj xalǎs sovel kä si te kerel kadaj buki.
10 O robo lǎs deś kämile anθa-l kämile pe rajesqe haj telǎrdǎs bute bukǎnça laćhe pe stäpïnosqe. Uśtilo haj telǎrdǎ anθ-e Mesopotamia anθ-o foro le Nahorosqo. 11 O robo muklǎ le kämilen te cïrden pǒ gi anθä koćande avri anθa o foro paśa äk xaing. Sas rǎt, kana äl rromnǎ ʒanas te ïnkalaven paj. 12 Haj phendǎs:
Raja, o Del mïrä rajesqo le Avraamosqo, rugiv tut ages te des man baxt, haj te sikaves ki mila kaj aćhol mïrä rajesqe le Avraamosqe! 13 Dikh, beśav paśaj kadaj xaing haj äl ćheja anθa kadav foro si te aven te ïnkalaven paj. 14 Le ćhaqe kaj phenav: «Rugiv tut te bangǎr ki garnica te pǎv», haj oj phenela: «Pi haj si te dav te pen i ke kämilen», kodoja te avel kaj alosardǎn lan tu anθa kǒ robo o Isak! Kadǎ te prinʒanav kä tu sikadǎn ki mila kaj aćhol mïrä rajesθar.
15 Ov ni termenisardǎ so phendǎ, haj ïnklistis le garnicaça anθ-o vast e Rebeka e ćhej le Betuelosqi, o ćhavo le Milkaqo, e rromni le Nahorosqi, o phral le Avraamosqo. 16 E ćhej sas but śukar, sas ćhej bari haj nić äk rromes nas les khanć laça. Haj muklǎ pes tele ke xaing, pherdǎs pi garnica haj uśtilis palpale.
17 Haj o robo naślos angla laθe haj phendǎs:
— Rugiv tut, de man äk cïra paj te pǎv anθa ki garnica!
18 Pi, muro raj! — dinǎ oj anglal, haj bangǎrdǎs sigo e garnica p-o vast haj dinǎ les te pel. 19 Pala sosθe dǎ les te pel ʒi kaj ćajlilos, phendǎ:
— Si te ïnkalav paj i anθa ke kämile, te pen ʒi kaj ćajlona.
20 ćhordǎs o paj sigo anθ-o źgjabo, naślis pale ke xaing te ïnkalavel paj, haj ïnkaladǎs anθa saorä kämile lesqe. 21 O manuś dikhlǎ pä laθe haj ni phendǎs khanć, kaśte ʒanel kana o Raj dinǎ les baxt anθä lesqo phirimos.
22 Kana äl kämile ćajlile te pen, o manuś lilǎs äk angrusti sumnakasqi phari äk jepaś siklosqi, haj duj bräcale phare deśe siklenqe sumnakasqe.* Äk siklo si les kam 12 g. 23 Haj phendǎ:
— Kasqi ćhej san? Rugiv tut te phenes! Si than anθa amenθe anθ-o kher ke dadesqo, te rakǎras?
24 Oj phendǎs:
— Me sem e ćhej le Betuelosqi, o ćhavo le Milkaqo haj le Nahorosqo.
25 Haj maj phendǎs maj angle:
— Si amen suluma haj kas but, haj si i than te rakǎren.
26 Kadav manuś dinǎs koća haj bangilos angla o Raj 27 phenindos:
— Binekuvintime te avel o Raj, o Del mïrä stäpïnosqo le Avraamosqo, kaj ni muklǎs pi mila haj pǒ pakjamos kaθar muro stäpïno. O Raj andǎ man k-äl phral mïrä stäpïnosqe.
28 E ćhej naślis khere haj phendǎs angla-i famelia pe daqi sǎ so kerdǎs. 29 Le Rebeka maj sas lan äk phral, haj lesqo anav sas Laban. Haj o Laban naślos avri angla o manuś kodova ke xaing. 30 Dikhlǎsas e angrusti haj äl bräcale anθ-äl vast pe phǎqe, haj aśundǎsas so phendǎs e Rebeka:
— Kadǎ dinǎ manqe duma o manuś kodova.
Avilos k-o manuś kaj beśelas le kämilença ke xaing. 31 Haj phendǎs:
— Av orde, tu kaj san binekuvintime le Rajesθar! Sosθe te beśes avri? Laćhardem o kher haj kerdem than anθa-l kämile.
32 O manuś ïntrisajlos anθ-o kher. O Laban ćhutǎs te den tele pa-l kämile, te den le kämilen suluma haj kas haj te anen paj te thoven äl pïrne le manuśäsqe, haj i le manuśänqe kaj sas leça. 33 Pala kodoja dinǎ les te xal. Haj o robo phendǎs:
— Ni xav ʒi kana ni phenava so si man phenimasqo.
— De duma! — phendǎ lesqe o Laban. 34 Haj ov phendǎ:
— Me sem o robo le Avraamosqo. 35 O Raj pherdǎs binekuvintimata mïrä stäpïnos, haj areslos but barvalo. Dǎ les brakhǎ, buznǎ haj guruva, rupo haj sumnakaj, robi haj roabe, kämile haj xära. 36 E Sara, e rromni mïrä stäpïnosqi kerdǎ lesqe k-äl phurimata äk ćhavo, haj lesqe dǎs ov sǎ so si les. 37 Muro stäpïno ćhutǎ man te solaxav: «Ta na les mïrä ćhavesqe rromni anθa-l ćheja le kanaanicenqe kaj beśav anθ-o lenqo them! 38 Haj te ʒas anθ-o kher mïrä dadesqo haj i kä mïrä manuś, othar te les lesqe rromni!» 39 Me phendem mïrä stäpïnosqe: «Kana ni kamela e rromni te avel pala ma?» 40 Haj ov phendǎ manqe: «O Raj, kaj me phirav anglal lesθe, dela drom pe ïnʒeros tuça, si te del tut baxt anθä kǒ phirimos, haj si te les mïrä ćhavesqe äk rromni kaθar mïrä manuś haj anθa o kher mïrä dadesqo. 41 Va avesa deskǎrdo kaθar mïrï sovel, kana ʒasa kä mïrä manuś haj naj te den lan tuqe, si te aves deskǎrdo kaθar e sovel kaj keres lan manqe.»
42 Me areslem ages ke xaing haj phendem: «Raja, o Del mïrä stäpïnosqo le Avraamosqo! Kana kamesa te des man baxt pä kav drom kaj me ʒav, 43 dikh, me beśav kathe ke xaing. Haj e ćhej kaj va ïnkalela paj haj kaj si te phenav laqe: ‘Rugiv tut, de man äk cïra paj anθa ki garnica!’, 44 haj si te phenel manqe: ‘Pi i tu, haj si te ïnkalavav paj i ke kämilenqe’, e ćhej kodoja te avel e rromni kaj o Raj del lan anθa o ćhavo mïrä stäpïnosqo!»
45 Ʒi kaj te termeniv te rugiv man anθä muro ilo, dikh, ïnklistis e Rebeka le garnicaça p-o dumo, muklǎ pes ke xaing haj ïnkaladǎ paj. Me phendem laqe: «De man, rugiv tut, te pǎv!» 46 Oj sigo bangǎrdǎs e garnica poa dumo haj phendǎs: «Pi haj si te dav i ke kämilen te pen.» Me pilem haj oj dinǎs i mïrä kämilen te pen. 47 Me puślem lan: «Kasqi ćhej san?» Haj oj phendǎs: «Sem e ćhej le Betuelosqi, o ćhavo le Nahorosqo haj le Milkaqo.» Ćhutem laqe e angrusti anθ-o nakh haj äl bräcale p-äl vast. 48 Pala kodoja dinem koća haj bangilem angla o Raj, haj binekuvintisardem le Rajes, o Del mïrä stäpïnosqo le Avraamosqo, kaj dinǎ man o drom o ćaćo, te lav le ćheja le phralesqi mïrä stäpïnosqo anθa lesqo ćhavo. 49 Akanak kana kamen te sikaven kä sen laćhe haj pakjamaça karing muro stäpïno, phenen manqe! Kana ni, phenen manqe pale, te ʒanav te ʒav anθä aver rig!
50 O Laban haj o Betuel dine les anglal:
— Kadaj buki kaθar o Raj avel, ame ni daśtis te phenas nić nasul nić miśto. 51 Itali e Rebeka si angla tuθe, le lan haj ʒa, te avel rromni anθa o ćhavo ke stäpïnosqo, sar phendǎs o Raj!
52 Kana aśundǎs o robo le Avraamosqo lenqi vorba, bangilos ke phuv angla o Raj. 53 Haj o robo ïnkaladǎ bukǎ ruposqe, sumnakasqe haj hurjaimos, kaj dǎ len le Rebekaqe, haj maj dinǎ sa kadǎ bukǎ laćhe laqe phrales haj laqe da.
54 Pala kodoja xales haj piles, ov haj äl manuś kaj sas leça, haj rakǎrdes. De texara kana uśtiles, o robo phendǎ:
— Muken man te ʒav palpale kä muro stäpïno!
55 O phral haj e dej le ćhǎqi phende:
— E ćhej te maj aćhol äk cïra amença, barem deś ges! Pala kodoja daśtil te telǎrel.
56 Haj ov phendǎ lenqe:
— Ta na ïnkǎren man, kana o Raj dinǎ man baxt pä muro drom! Muken man te telǎrav te ʒav kä muro stäpïno!
57 Atunć on phendes palpale:
— Te das muj le ćheja haj te pućhas lan!
58 Dine muj le Rebeka haj phende laqe:
— Kames te ʒas kadal manuśäça?
— Kamav — phendǎs oj.
59 Mukles pe phǎ le Rebeka te telǎrel pe dojkaça, le roboça le Avraamosqo haj lesqe manuśänça. 60 Binekuvintisarde le Rebeka haj phende laqe:
— O amari phej, te areses e dej mienqi,
deśe mienqi,
haj ke ćhave te len
äl foruri pe duśmaenqe!
61 E Rebeka uśtilis pe roabença, ïnkliste p-äl kämile haj telǎrde pala kodova manuś. Kadǎ lilǎs o robo le Rebeka haj telǎrde.
62 O Isak boldinǎjlosas kaθar e xaing Lahaj-Roi,a Ʒeneza 16:14 kä beśelas anθ-o Them Negevo. 63 Anθ-äk rǎt o Isak ïnklistosas te avel korkoro te gïndil p-o islazo, haj vazdǎs pe jakha haj dikhlǎs kä avenas niśte kämile. 64 E Rebeka vazdǎs i oj pe jakha haj dikhlǎs le Isakos, haj dinǎ pes tele sigo paj kämila. 65 Haj phendǎs le robosqe:
— Kon si o manuś kadava kaj avel angla amenθe p-o islazo?
O robo dinǎ lan anglal:
— Si muro stäpïno.
Atunća oj lilǎs pi bazmava haj ućhardili.
66 O robo phendǎs le Isakosqe saorä bukǎ kaj kerdǎ len. 67 O Isak ïngǎrdǎ le Rebeka anθ-o korto pe daqo, le Saraqo. Lilǎs le Rebeka dä rromni haj jubisardǎ lan. Kadǎ sas mïngïjme o Isak, kä xasardǎs pe da.

*24:22 Äk siklo si les kam 12 g.

a24:62 Ʒeneza 16:14