23
E Sara mulis haj o Avraam kindǎs äk than te praxol lan
E Sara traisajlis äk śäl haj biśtajefta bärś. Kadala bärśa traisajlis e Sara. E Sara mulis anθ-o Kirjat-Arba, maj miśto phendo Hebrono, anθ-o Them Kanaan. Haj o Avraam gelos anθ-o korto te źälil haj te rovel le Sara.
O Avraam uśtilos angla pi muli haj dinǎs duma le ćhavença le Hetosqe kadǎ:
Me sem äk sträiino avilo maśkar tumenθe. Den man äk than praxomasqo tumenθe, kaśte praxov mïrä mulǎ!
Äl ćhave le Hetosqe dine anglal le Avraamosqe kadǎ:
Aśun amen, raja! Tu san äk manuś baro le Devlesqo maśkar amenθe. Praxosar ke mulǎ anθä savo si maj laćho than amenθar! Nić jekh naj ta na mukel tut te praxos ke mulǎ anθä lesqo than praxomasqo.
O Avraam uśtilo haj bangilos angla äl manuś le themasqe, angla äl ćhave le Hetosqe. Haj dinǎs duma lença kadǎ:
— Kana arakhen o ćaćimos te praxov mïrä mulǎ, aśunen man, rugin anθa manθe le Efronos o ćhavo le Coharesqo te del man e peśtera Makpela kaj si lesqi haj si anθ-o śäro lesqe thanesqo! Te del lan manʒe anθä laqe love, te avel man than praxomasqo maśkar tumenθe!
10 O Efron beśelas tele anθ-äk than le ćhavença le Hetosqe. Haj o Efron o hetito dinǎs anglal le Avraamos te aśunen äl ćhave le Hetosqe, sǎ kaj nakhenas anθ-e poarta le forosqi:
11 Na, muro raj, aśun man! Kiro te avel o than haj i e peśtera kaj si anθä lesθe! Dav len tuqe angla äl ćhave mïrä njamurenqe, haj praxosar ke mulǎ!
12 O Avraam bangilos anglal manuś le themasqe. 13 Haj dinǎs duma le Efronosqe kadǎ te aśunen äl manuś le themasqe:
— Rugiv tut te aśunes man! Pokinav ćaćes kǒ than, le kathe äl love, te daśtiv te praxov mïrä mulǎ othe!
14 Haj o Efron phendǎs palpale le Avraamosqe:
15 Muro raj, aśun man! Äk kotor phuv śtare śälenqi siklǎ ruposqe, so si kadaja maśkar amenθe?* 400 siklǎ ruposqe (arʒinto) sas kam 4,6 kg. Te praxos ke mulǎ!
16 O Avraam xakǎrdǎs le Efronos haj kïntärisardǎs lesqe o rupo kaj phendǎ lesqe anθ-o aśunimos le ćhavenqo le Hetosqe: śtar śäla siklǎ rupo, sar k-äl manuś kaj bikinen. 17 Haj o than le Efronosqo anθa-i Makpela kaj si jekh angla avresθe le Mamreça, o islazo haj e peśtera anθa lesθe haj saorä steźarǎ kaj sas anθä lesθe haj anθä sǎ lesqe riga, nakhlos 18 k-o Avraam angla äl ćhave le Hetosqe, haj angla kola kaj nakhenas anθ-e poarta le forosqo.
19 Pala kodoja o Avraam praxosardǎs le Sara, lesqi rromni, anθ-e peśtera kaj si anθ-o islazo Makpela, kaj si jekh angla avresθe le Mamreça, maj miśto phendo Hebron, anθ-o Them Kanaan. 20 Haj kadǎ o islazo haj e peśtera anθa lesθe sas zurǎrde le Avraamosqe sar lesqo than anθa praxomasθe kaθar äl ćhave le Hetosqe.

*23:15 400 siklǎ ruposqe (arʒinto) sas kam 4,6 kg.