22
O Avraam ćhutino ke proba
Pala kadala bukǎ o Del ćhutǎs le Avraamos ke proba phenindos:
— Avraam!e!
Haj ov phendǎs:
— Italem.
O Del phendǎ lesqe:
— Le ke ćhaves, kire korkoro ćhaves, saves tu jubis les, le Isakos, haj ʒa anθ-o Them Moria haj phabar les anθa manθe p-o plaj kaj si te phenav tuqe!
O Avraam uśtilo de texara anθa-i rǎt, ćhutǎs e śaua pä pǒ xär, haj lilǎs peça duj sluʒ tärne haj i le Isakos pe ćhaves. Ćhindǎs äl kaśt anθa o phabarimos dä sǎ* Äk phabarimos dä sǎ si äk źertfa kaj phabol sǎ. haj telǎrdǎs k-o than kaj phendǎ lesqe o Del. Anθä le trinenqo ges o Avraam vazdǎs pe jakha opre haj dikhlǎs o than dural. Haj o Avraam phendǎs le tärnenqe:
— Tume beśen kathe le xäreça! Me haj o ćhavo si te ʒas ʒi okote te ïnkinos amen, haj si te boldas amen palpale tumenθe.
O Avraam lilǎs äl kaśt anθa o phabarimos, ćhutǎ len p-äl zeja pe ćhavesqe le Isakosqe, lilǎs anθ-äl vast e jag haj e ćhuri haj telǎrdes jel duj anθ-äk than. O Isak dǎs duma pe dadeça, le Avraamoça:
— Dad!e!
— So si muro ćhavo? — phendǎ lesqe ov. O Isak pale phenel:
— Ita e jag, ita äl kaśt, ta kaj si o mielo anθa o phabarimos?
Haj o Avraam phendǎ lesqe:
— Le Devles si les griźa te del amen le mielos anθa o phabarimos, muro ćhavo.
Haj geles jel duj anθ-äk than.
Aresles k-o than kaj phendǎ lesqe o Del, haj othe o Avraam vazdǎs äk altari, laćhardǎs äl kaśt p-o altari, pala kodoja phanglǎs pe ćhaves le Isakos, haj ćhutǎ les opral p-äl kaśt p-o altari. 10 O Avraam lilǎs e ćhuri te ćhinel pe ćhaves. 11 Atunća o Ïnʒero le Rajesqo dǎs muj lesθe anθa o ćeri:
— Avraam!e, Avraam!e!
— Italem! — dǎ les anglal. 12 O Ïnʒero phendǎs:
— Beś! Ta na ćhus o vast p-o ćhavo, ta na keres lesqe dajći! Akanak ʒanav kä daras kaθar o Del. Kä ni ïnkǎrdǎn ke ćhaves, kire korkoro ćhaves anθa manθe.
13 O Avraam vazdǎs pe jakha, haj dikhlǎs pala pesθe äk brakho ïnkurkime le śïngença anθ-äk stufiś. O Avraam gelos haj lilǎs le brakhes haj phabardǎ les anθa o Del, anθ-o than pe ćhavesqo. 14 O Avraam ćhutǎs o anav kodole thanesqe: „O Raj va avela les griźa”. Kodolasqe phendǒl ages: „K-o plaj le Rajesqo les si les griźa”.
15 O Ïnʒero le Rajesqo dinǎs muj ïnkä äk data k-o Avraam:
16  «Pä manθe solaxav,» phenel o Raj, «anθa kodoja kaj kerdǎn kadaj buki haj ni ïnkǎrdǎn ke ćhaves, ke korkoro ćhaves, 17 si te binekuvintiv tut but maj but, haj si te butǎrav but maj but ke ćhaven pala tuθe, kadǎ sar äl stjale le ćeresqe haj sar o kiśaj pa-i rig le bare pajesqo. Haj ke ćhave va lena äl foruri pe duśmajenqe. 18 Saorä njamuri le phuǎqe si te aven binekuvintime anθä kire ćhave, kä tu kerdǎn sar me porunćisardem.»
19 O Avraam boldinǎjlos palpale kä pire sluʒ, haj uśtiles haj telǎrdes anθ-äk than ke Ber-Śeba, haj o Avraam beśelas anθ-e Ber-Śeba.
Äl ćhave le Nahorosqe
20 Pala kadala bukǎ maj phendinǎjlos le Avraamosqe: Dikh, e Milka kerdǎs i oj ćhave ke phralesqe le Nahorosqe. 21 Haj si kadǎ: o Uc si o maj baro, o Buz lesqo phral, o Kemuel (o dad le Aramosqo), 22 o Kesed, o Hazo, o Pildaś, o Idlaf haj o Betuel. 23 O Betuel kerdǎs le Rebeka. Kadala si äl oxto ćhave kaj kerdǎ len e Milka le Nahorosqe, o phral le Avraamosqo. 24 Kojaver rromni lesqi, kaj bućholas Reuma, kerdǎs i oj le Tebahos, le Gahamos, le Tahaśos haj le Maaka.

*22:3 Äk phabarimos dä sǎ si äk źertfa kaj phabol sǎ.