12
O Raj del muj k-o Avram
O Raj phendǎs le Avramosqe:
— Ïnkli anθa kǒ them, anθa kǒ njamo, anθa o kher ke dadesqo, haj ʒa anθ-o them kaj si te sikavav les tuqe! Haj si te kerav anθa tuθe äk njamo baro, si te binekuvintiv tut, kerav baro kǒ anav, haj si te aves äk binekuvïntarǎ. Si te binekuvintiv kolen kaj binekuvintin tut, kolen kaj den tut armaja si te dav len armaja. Anθä tuθe si te aven binekuvintime saorä njamuri pa-i phuv.
O Avram ïnklisto sar phendǎ lesqe o Raj, haj o Lot gelos leça. Le Avramos sas les jeftadeśa haj panʒ bärś kana ïnklistos anθa o Haran. O Avram lilǎs le Saraja pe rromnǎ, haj pe phralesqe ćhaves o Lot, haj sǎ lenqo bravalimos kaj kide les, haj i le manuśän kaj lile len on anθ-o Haran. Haj ïnkliste te ʒan anθ-o Them Kanaan, haj aresles anθ-o Them Kanaan. O Avram nakhlos anθa o them ʒi k-o foro Sihem, k-o steźari baro le Moresqo. Haj äl kanaanicǎ sas anθ-o them.
O Raj sikadilos le Avramosqe haj phendǎs:
— O them kadava si te dav les ke ćhavenqe.* „Ke ćhavenqe” si ramome anθ-o ćhib le evreenqi „ki sämïnca”.
O Avram kerdǎs äk altari le Rajesqe kaj sikadilos lesqe.
Haj othar telǎrdǎs k-äl plaja karing o esto le Betelosqo. Haj vazdǎs pǒ korto maśkar o foro Betel ke ćaći haj o foro Aj ke stïngo. Othe vazdǎs äk altari le Rajesqe, haj dǎs muj k-o Raj pä lesqo anav. O Avram ʒalas angle, karing o sudo.
O Avram darajlo anθ-o Eʒipto
10 Haj sas bokh anθ-o them. O Avram gelos anθ-o Eʒipto te beśel äk timpo othe, kä e bokh sas bari anθ-o them. 11 Haj kana sas paśä te aresel anθ-o Eʒipto, pe rromnǎqe le Sarajaqe phendǎs:
— Akanak dikh! Me ʒanav kä tu san äk ʒuvli śukar k-o muj. 12 Kana dikhena tut äl eʒipteǎ, si te phenen: «Kadaja si lesqi rromni.» Haj si te mudaren man, haj tut si te muken tut te trais. 13 Rugiv man tuθe, phen kä san mïrï phej! Anθa tuθe te ʒal manqe miśto, haj me te aćhov ʒuvindo!
14 Haj kadǎ sas, kana ćhutǎ pes o Avram anθ-o Eʒipto, äl eʒipteǎ dikhle kä e ʒuvli si but śukar. 15 Kana dikhle lan äl manuśa bare le thagaresqe, läudisarde lan k-o thagar, haj e ʒuvli sas andini anθ-o kher le thagaresqo. 16 Le Avramosqe kerde lesqe but miśtimos anθa laqi kauza. Les dinǎ les brakhǎ, buznǎ, guruva, xära, robi haj roabe, xärnǎ haj kämile.
17 Haj o Raj dǎ len dab bare nasulimatença le thagares haj lesqe kheres anθa-i kauza le Sarajaqi, e rromni le Avramosqi. 18 Haj o thagar dinǎs muj le Avramos haj phendǎs:
— So kerdǎn manqe? Sosθe ni phendǎn manqe kä si ki rromni? 19 Sosθe phendǎn kä si ki phej? Haj me lem lan dä rromni. Akanak dikh ke rromnǎ, le lan haj telar!
20 Haj o thagar porunćisardǎs pe manuśänqe te nakhaven les, lesqe rromnǎ haj sǎ so sas les.

*12:7 Ke ćhavenqe” si ramome anθ-o ćhib le evreenqi „ki sämïnca”.