13
O bravalimos ni mukel le phralen anθ-äk than
O Avram uśtilo haj telǎrdǎs anθa o Eʒipto (ov, lesqi rromni haj sǎ so sas les les, haj i o Lot leça) k-o Negevo. O Avram sas but barvalo, sas les animalǎ, rupo haj sumnakaj. Haj kaθar o Negevo telǎrdǎs anθ-äk than anθä aver than ʒi kana areslos k-o Betel, ʒi k-o than kaj sas maj anglal lesqo korto, maśkar o Betel haj o Aj. K-o than le altaresqo kaj kerdǎ les maj anglal, dǎs muj k-o Raj pä lesqo anav.
O Lot phirelas le Avramoça. I les sas les brakhǎ, buznǎ, guruva haj korturi. Haj o them kodova ni areselas len te beśen anθ-äk than, kä len sas len but bravalimos, haj kodolasqe ni daśtinas te beśen anθ-äk than. Äl pästorǎ le Avramosqe haj äl pästorǎ le Lotosqe xale pes maśkar pesθe. Äl kanaanicǎ haj äl ferezicǎ sas anθ-o kodova them.
O Avram phendǎs le Lotosqe:
— Rugiv man tuθe te na xas amen maśkar amenθe, nić amare pästorǎ maśkar pesθe, kä ame sǎm äk famelia! Naj kadǎ kä saorä them si angla tuθe? Maj miśto te pharados amen. Kana leça la tu ke stïngo, me ʒav ke ćaći, kana leça la ke ćaći, me ʒav ke stïngo.
10 O Lot vazdǎs pe jakha opre haj dikhlǎs saorä Xar le Jordanosqi kä sas sǎ miśto kingǎrdi ʒi k-o Coar (maj anglal ka o Raj te xasarel e Sodoma haj e Gomora), sas sar e bar le Rajesqi, sar o Them le Eʒiptosqo. 11 Haj o Lot lǎ pesqe sǎ e Xar le Jordanosqi, haj telǎrdǎs karing o räsärito. Kadǎ pharadiles on jekh avresθar. 12 O Avram beślos anθ-o Them Kanaan, o Lot beślos anθ-äl foruri le Xarǎqe haj vazdǎs pi śatra ʒi ke Sodoma. 13 Äl manuś anθa-i Sodoma sas nasul haj but bezexale angla o Raj.
14 Päće telǎrdǎs o Lot kaθar o Avram, o Raj phendǎ le Avramosqe:
— Anθa o than kaj san, vazde ke jakha opre haj dikh kaθar sǎn karing ki ćaći, ki stïngo, angla tuθe haj pala tuθe! 15 Kä saorä them kaj dikhes les si te dav les tuqe haj ke ćhavenqe veśniko. 16 Si te kerav ke ćhaven kadǎ dä but sar si o kiśaj p-e phuv. Kadǎ kana daśtila dakoniva te ginel o kiśaj pa-i phuv, si te ginel i ke ćhaven. 17 Uśti haj phir o them anθ-o lunʒimos haj anθ-o buxlimos: kä tuqe si te dav les!
18 O Avram vazdǎs pi śatra haj gelos te beśel paśal steźarǎ le Mamresqe kaj si anθ-o Hebron. Othe vazdǎs äk altari le Rajesqe.