^
O phirimos
E Maria hai o Aron den duma contra le Moiseaschi
So dichles ăl deșudui manuș ando Canaan
O Core hai lesche manuș holearen le Raies dar o Rai alol le manușăn cai si ciace
E rovli le Aronoschi
Con daștil te pașol co corto le Raiesco?
E pochin le rașaienghi
E pochin le levițenghi: E rig e sfînto
Pale rovel pes o poporo
O Edom ni camel te muchel le Israelos te nachel
O merimos le Aronosco
O sap le harcomaco
O Balac dineas drom pala o Balaam
E hărni le Balaamoschi del duma
E proorociia e angluni le Balaamoschi
Le duienghi proorociia
Le trinenghi proorociia
Le ștarenghi proorociia