3
E Cris hai o pacheamos
O Del hastravel amen cana pacheas, hai na cana cheras so phenel e Cris
O galateni bi gogheaco! Con thardeas tumen ta na așunen catar o ciacimos? Chear angla tumare iacha sas sicado sar sas răstignime o Isus Cristos. Ăc buchi camav te gianav tumendar: Lilen o Duho că cherden so phenel e Cris, sau că pacheaien so așunden? Ciaces sen bi gogheaco? Pala so începosarden ando Duho, camen acanac te termenin corcoro? Nachlen anda cadichita anda chanceste? Camavas te na fi sas anda chanceste. Deci cadea: ov dineas tumen o Duho hai cherdeas minuni mașcar tumende, pentrucă cherden so phenel e Cris, sau pentrucă pacheaien so așunden?
Sa cadea o Avraam „pacheaias ando Del hai sas socotime ciacio.”a Geneza 15:6 Deci te gianen că ăl ciave le Avraamosche si numa cola cai pachean. Dar e Scriptura ramosardeas anda aver neamuri că atunci cana pacheana, o Del va phenela anda lende că si ciace, hai phendeas le Avraamosche e vestea lacii: „Andă tute si te aven binecuvintime saoră neamuri.”b Geneza 12:3 Cadea că cola cai si len pacheamos, si binecuvintime andăc than le Avraamosa, o manuș le pacheamasco. 10 Căci cola cai pachean că ajutil len cana cheren so phenel e Cris, si talai armai, că si ramome: „Dino armaia si orcon ni cherel saoră ilesa saoră buchea cai si ramome ando lil le Crisaco.”c Deuteronomo 27:26 11 Dar si ciaces că o Del ni phenel chanicasche că si ciacio andai Cris, numa „cova o ciacio si te traiil anda o pacheamos”.d Habacuc 2:4 12 E Cris ni beșel po pacheamos, dar „cova cai cherel ăl buchea so oi phenel, va traiila anda lende”.e Levitico 18:5 13 O Cristos chindeas amen andai armai le Crisachi, ciuteas pes ando than amaro ande armai (că si ramome: „Dino armaia si cova cai atîrneal po cașt”),f Deuteronomo 21:23 14 ca e binecuvîntarea le Avraamoschi te avel avre neamurenghe anda o Cristos Isus, hai anda o pacheamos te las o Duho savo sas făgăduiime.
E Cris ni daștil te rimol e făgăduința
15 Phralale hai pheiale, cana phenava tumenghe cadea, hachearen? Ăc phanglimos manușăsco, ăc data zureardo, conic ni daștil te mai putrel les, nici te mai ciul daicii. 16 Dar e făgăduința sas cherdi le Avraamosche hai lesche „ciavesche”. Nai ramomeg Geneza 17:7 „hai le ciavenghe” sar anda butende – hai ramol sar anda iech corcoro: „hai che ciavesche”, savo si o Cristos. 17 Cadaia phenav că e Cris, cai avilis pala ștar șăla hai treanda bărș mai palal, ni daștil te putrel o phanglimos, cai sas zureardo catar o Del mai anglal. E Cris ni daștil te rimol e făgăduința. 18 Cana e moștenirea lelas pes cherindos so manghel e Cris, ni mai avel andai făgăduința, dar o Del dineas lan le Avraamosche ande făgăduința. 19 Atunci soste si e Cris? Oi sas ciutini te împedechil o bezeh gi cana va avela o Ciavo, savesche sas cherdi e făgăduința. E Cris sas dini păl îngerea andăl vast le mijlocitoresche. 20 O mijlocitori si mașcar ăl dui riga, dar o Del cherdeas corcoro e făgăduința.
21 Atunci si e Cris contra le făgăduințenghi cai cherdeas len o Del? Nai! Te dineasas pes ăc cris cai daștilas te del viața, o Del socotilas tut că san ciacio, cana cheresas so phenel cadai cris. 22 Dar e Scriptura phenel că o bezeh phandadeas sea, ca e făgăduința te avel dini colenghe cai pachean, că o Isus Cristos si pacheamasco. 23 Anglal, gi cai te avel o pacheamos, ame seamas închearde catar e Cris hai phandade gi cai sicadilos o pacheamos cai sas te avel. 24 Cadea că e Cris sas ciutini te închearel amen harnes gi cai te avel o Cristos hai anda amende te phenel o Del că seam ciace anda o pacheamos. 25 Pala so avilos o pacheamos, ni mai seam închearde harnes.
Ando pacheamos seam ăl ciave le Devlesche hai seam slobozi
26 Sea sen ăl ciave le Devlesche ando Cristos Isus anda o pacheamos, 27 pentrucă sea cai senas bolde ando Cristos hureadilen le Cristososa. 28 Ma nai nici evreeo, nici greco, ma nai nici sclavo, nici manuș slobodo, nici murș, nici giuvli, că tume sea sen iech ando Cristos Isus. 29 Hai cana sen le Cristososche, atunci sen ăl ciave le Avraamosche hai moștenitorea pala e făgăduința ⸤cai dineas lan o Del⸥.

a3:6 Geneza 15:6

b3:8 Geneza 12:3

c3:10 Deuteronomo 27:26

d3:11 Habacuc 2:4

e3:12 Levitico 18:5

f3:13 Deuteronomo 21:23

g3:16 Geneza 17:7