36
O Bețaleel, o Oholiab hai saoră manuș cai hacheardeon, saven o Rai cherdea len gogheasa hai hachearimasa te gianen sar te cheren o than o sfînto, trăbul te cheren sea pala sar poruncisardeasas o Rai.
O poporo anel daruri anda o corto
O Moisea dineas mui le Bețaleelos, le Oholiabos hai saoră manuș cai hacheardeon, saven o Rai cherdea len gogheasa, sea cola cai țîrde len o ilo, te aven hai te cheren e buchi. Liles catar o Moisea saoră daruri save andinesas len ăl israelițea te cheren o than o sfînto. Hai o poporo sa mai anenas lenghe daruri, andă fiosavi deteherin. Atunci saoră manuș cai hacheardeonas, save cherenas saoră buchea co than o sfînto, fiosavo catar pi buchi, aviles hai phendes le Moiseasche:
— O poporo sa mai anel but mai but dă cabor trăbul te cheras ăl buchea cai poruncisardeas o Rai.
O Moisea ciuteas te den mui ande tabăra:
— Coniva, că si murș, că si giuvli, ta na mai cheren daruri anda o than o sfînto!
Cadea oprisardeas le poporos te mai anen daruri. Areslos o materialo anda saoră buchea, hai i mai acilos.