35
Ăl manuș anen daruri le Devlesche
O Moisea mai phendeas saoră manușănghe le israelițenghe:
— Ita so poruncisardeas o Rai: Con camel te anel daro le Raiesche, len anda so si tumen, hai te anen ăc daro le Raiesche: sumnacai, rupo hai bronzo; thav albastro, vișinio hai lolo, ino sano hai bal buzneaco; morchea berbecenghe vopsime ando lolo hai morchea delfinosche; cașt acaciaco, untdelemno andai lumina, chandimata anda untdelemnoste machimasco, hai andai tămîia cai chandel șucar; bara onixosche hai aver bara anda astarimos p-e jilecta hai po colin.
10 Sea cai hacheardeon anda tumende te aven hai te cheren sea so phendeas o Rai!
11 O than cai si te beșel o Del: O corto hai lesco uciarimos, lesche copci, lesche blăni, lesche grinzi, lesche stîlpi hai lesche pîrne;
12 o Chivoto le Devlesco hai lesche grinzi, laco uciarimos hai e perdeaua cai si angla o Chivoto;
13 e sinia hai lache grinzi, hai saoră buchea cai si lasa, hai o marno cai ciul pes angla o Del;
14 o sfeșnico andai lumina pe bucheanța, lesche candelea hai untdelemno andai lumina; 15 o altari andai tămîia hai lesche grinzi, o untdelemno anda o machimos hai e tămîia cai chandel șucar, hai e perdeaua le udareschi catar e intrarea le thaneschi cai si te beșel o Del;
16 o altari anda o phabarimos dă sea, lesco grătari le bronzosco, lesche grinzi hai saoră buchea lesche; o ligheano pe pîrnesa;
17 ăl covorea cai cheren e bar, lenghe stîlpi, lenghe pîrne hai e perdeaua catar e poarta le bareachi;
18 ăl chile le cortosche, ăl chile le bareache hai lenghe dorea; 19 ăl țoale șucar le slujbache ando than o sfînto, ăl țoale sfînto le rașaiesche, le Aronosche, hai ăl țoale lesche ciavenghe cai slujin sar rașaia.
20 Saoră manuș le israelițenghe înclistes angla e Moisea. 21 Hai avile sea cai sas len ando ilo, sea cola cai placiuias len, hai andines ăc daro le Raiesche caște cheren o corto le malaiimasco, anda sea so trăbulas othe hai anda ăl țoale sfînto. 22 Avile i murș hai i giuvlea, sea cai țîrdea len o ilo hai andine angrustea nachesche, țoarte, angrustea, salbe hai saoră feluri buchea sumnacasche. Fiosavo andineas o daro sumnacuno angla o Rai. 23 Saoră cai sas len thav albastro, vișinio hai lolo, ino sano hai bal buzneaco, morchea berbecenghe vopsime ando lolo hai morchea delfinosche, ande len. 24 Saoră cai daștinas, anenas rupo hai harcoma ca daro le Raiesche. Saoră cai sas len cașt acaciaco anda saoră buchea cai trăbulas cherde, ande les. 25 Saoră giuvlea cai hacheardeonas, cataies pe vastența hai andines so cherdes: thav albastro, vișinio hai lolo hai ino sano. 26 Hai saoră giuvlea cai țîrdea len o ilo hai hacheardeonas, cătănisardes bal buzneaco. 27 Ăl bulibașa andines bara onixosche hai aver bara anda o astarimos p-e jilecta hai po colin. 28 Andines i buchea anda save cherdeol chandimos hai untdelemno: andai lumina, anda o untdelemno machimasco, hai anda e tămîia cai chandel șucar. 29 Cadea andines daruri le Raiesche ăl israelițea, murș hai giuvlea, saven țîrdelas len o ilo, cai camnes te den anda saorî buchi poruncime catar o Rai prin o Moisea.
30 O Moisea phendeas le israelițenghe:
— Dich, o Rai alosardeas le Bețaleelos le Uriesco, o ciavo le Huresco, anda o neamo le Iudasco. 31 Pherdea les le Duhosa le Devlesco, gogheasa, hachearimasa hai pringianimasa, te cherel saoră felo bucheango, 32 hai te gianel sar trăbul cherde ăl buchea: anda sumnacaste, anda ruposte hai anda bronzoste, 33 hai anda o cinimos le barăngo le ciutimasche, hai andai buchi le cașteschi: te cherel saoră feluri bucheanghe șucar. 34 Dinea les o daro te sicavel i avren, les hai le Oholiabos le Ahisamacosco, anda o neamo le Danosco. 35 Pherdea len hachearimasa caște cheren hai te gianen sar te cheren buchea șucar, te brudon thavesa albastro, vișinio hai lolo hai ino sano, hai te suven; te dichen sar te cheren saoră feluri bucheanghe șucar hai te cheren len.