20
Kaθar avel e autoritatǎ le Isusosqi?
Anθ-äk ges, kana o Isus sikavelas le poporos haj phenelas e vestja e laćhi anθ-e bar le Templosqi, aviles äl bare raśaja haj äl sikaitorǎ le Krisaqe le phurença haj phende lesqe:
— Phen amenqe, so autoritatjaça keres kadal bukǎ haj kon dǎ tut kadaj autoritatǎ?
Ov dinǎ len anglal:
— I me si te pućhav tumen daići. Phenen manqe: O bolimos le Joanosqo avelas anθa o ćeri sau kaθar äl manuś?
On dines duma maśkar pesθe:
— Kana phenasa: kaθar o Del, va phenela: «Atunć sosθe ni pakǎjen les?» Haj kana phenasa: kaθar äl manuś, saoro poporo va mudarena amen baränça, käć on pakǎn ćaćes kä o Joan sas äk prooroko.
Haj phendes kä ni ʒanen kaθar avelas. O Isus phendǎ lenqe:
— Nić me naj te phenav tumenqe so autoritatjaça kerav kadal bukǎ.
O Ćhavo si dino drom haj si mudardo
Haj ïnćeposajlos te phenel le poporosqe e pilda kadaja:
— Äk manuś ćhutǎs äk rez, ïnkirisardǎ lan kä niśte fermierǎ haj telǎrdǎs anθa but timpo. 10 K-o timpo le kidimasqo le drakhaqo, dinǎs drom äk robo k-äl fermierǎ, kaśte den les lesqi rig anθa-i drakh. Dar on marde les haj dine les drom parpale bi khanćesqo. 11 O manuś maj dinǎs drom aver robo. On mardes i kadales, phiradiles nasul leça haj dine les drom parpale bi khanćesqo. 12 Maj dinǎs drom ïnkä äk robo, le trinenqo. On ränisardes i kodoles haj ćhude les avri.
13 O stäpïno le rezaqo phendǎs: «So te kerav? Si te dav drom mïrä ćhaves kaj jubiv les. Daśtila pes, les te respektin les.» 14 Dar kana dikhle les, äl fermierǎ dine pes duma maśkar pesθe: «Kadava si o mośtenitori. Te mudaras les, ka e mośtenirja te avel amari!» 15 Ïnkalade les avri anθa-i rez haj mudarde les.
Akanak so va kerela lenqe o stäpïno le rezaqo? 16 Va avela, va mudarela le fermieren kodolen, haj e rez va dela lan avrenqe.
Kana on aśundes kadal vorbe, phendes:
— Ta na kerdǒl jekh sar kadaja!
17 Dar o Isus dikhlǎs pä lenθe haj phendǎs:
— Atunć sar xakǎrdǒn äl vorbe save sas ramome:
«O bar savo äl zidarǎ hotärïsarde kä naj laćho anθa lenθe,
areslos te avel o bar o maj laćho»?a Salmi 118:22
18 O manuś savo perel p-o bar kadava, va avela kerdo kotora, haj pä savo manuś va perela ov, va ïnkhǎrela les.
Äl phure haj äl sikaitorǎ le Krisaqe ni daśtisajles te astaren le vorbença le Isusos
19 Äl sikaitorǎ le Krisaqe haj äl bare raśaja rodenas kjar atunć te ćhun o vast pä lesθe, kä ʒanenas kä o Isus phendǎs e pilda kadaja kontra lenqi. Dar daranas kaθar o poporo. 20 Haj ïnćeposajles te pïndin le Isusos. Dines drom niśte iskoade save kerdonas kä si manuś ćaće, kaśte astaren le Isusos phenindos daići greśime, haj te den les p-o vast le guvernatoresqo. 21 Äl iskoade puśle les:
— Sikaitorina, ʒanas kä so phenes haj so sikaves si ćaćimos haj kä ni dikhes k-o muj le manuśäsqo haj sikaves len o ćaćimos anθa o drom le Devlesqo. 22 Si miśto te pokinas takse le maj bare thagaresqe sau naj?
23 O Isus ʒanglǎs kä kamen te tharen les haj phendǎ lenqe:
24 Sikaven manqe äk bano! Kasqo muj haj anav si pä lesθe?
On phendes:
— Le ćezarosqe.
25 Haj ov phendǎs:
— Atunć den le ćezaros so si le ćezarosqo haj le Devles so si le Devlesqo!
26 Ni daśtisajles te astaren les le vorbaça angla o poporo, haj aćhiles anθa o muj, mirime sar dinǎs ov anglal.
Äl sadukeǎ kamen te astaren le Isusos le pućimaça anθa-i ïnvierja
27 Pala kodoja niśte sadukeǎ, save phenen kä äl manuś ni ïnvion, aviles k-o Isus haj puśle les:
28 Sikaitorina, dikh, o Mojsǎ ramosardǎ amenqe: «Kana merel o phral dakanikasqo, haj sas les rromni dar nas les ćhave, lesqo phral te lel lesqe rromnǎ haj te kerel ćhave anθa lesqo phral kaj si mulo.»b Deuteronomo 25:5 29 Sas äk data jefta phral. O baro ïnsurisajlos haj mulos färä te avel les ćhave. 30 Haj sa kadǎ le dujenqo. 31 Haj i le trinenqo lilǎ lan dä rromni, haj sa kadǎ sǎ äl jefta. Mules haj ni mukles ćhave. 32 Pala lenθe i e rromni mulis. 33 Kadǎ kä kasqi rromni va avela oj ke ïnvierja? Kä sǎ äl jefta ïnkǎrde lan dä rromni.
34 O Isus phendǎ lenqe:
— Äl manuś dä agesara ïnsurin pes haj märitin pes; 35 dar kola save va avena arakhade vredniko ka o Del te ïnviol len anθa-l mule haj te avel len rig anθ-e lumǎ kaj avel, nić ni va ïnsurila pes, nić ni va märitina pes. 36 Käć nić ni va daśtina te meren, kä va avena sar äl ïnʒerǎ. Si ćhave le Devlesqe, kä si ćhave le ïnvierjaqe. 37 Atunć kana das duma anθa-i ïnvierja, i o Mojsǎ sikadǎ kä äl mule si ïnviome, kana ramosardǎs anθa o stufiśo kaj phabolas: phendǎs kä o Raj si «o Del le Avraamosqo, o Del le Isakosqo haj o Del le Jakovosqo».c Eksodo 3:6 38 Haj o Del naj o Del le mulenqo, haj si o Del le ʒuvindenqo, kä anθa lesθe sǎ train.
39 Duj-trin anθa-l sikaitorǎ le Krisaqe dines anglal:
— Sikaitorina, miśto phendǎn.
40 Kä ni maj ïndräzninas te maj pućhen les khanć.
Kasqo ćhavo si o Kristos?
41 O Isus phendǎ lenqe:
— Sar phenen äl manuś kä o Kristos si o ćhavo le Davidosqo? 42 Käć kjar o David phenel anθ-o lil le Salmenqo: «O Raj phendǎs mïrä rajesqe: ‘Beś kä mïrï ćaći 43 ʒi kana va ćhava ke duśmajen sar äk skäunelo pä save hodinis ke pïrne!’ »d Salmi 110:1 44 Kadǎ kä o David phenel lesqe raj. Atunć sar si o ćhavo le Davidosqo?
45 Anθ-o timpo so aśunenas saorä manuś, ov phendǎs pe ućenićenqe:
46 Ferin tumen kaθar äl sikaitorǎ le Krisaqe, saven plaćol len te plimbon pes anθä hajnenθe lunʒ haj save jubin ka äl manuś te sikaven lenqe respekto anθ-äl pjace, haj te den pes lenqe äl skaunǎ anglal anθ-äl sinagoʒ haj äl thana anglune k-äl sini! 47 Haj xan äl khera le phivlǎnqe, haj kerdǒn kä keren rugäćuni bare. Äl manuś kadala kaj si äl sikaitorǎ le Krisaqe va lena e maj phari pedjapsa.

a20:17 Salmi 118:22

b20:28 Deuteronomo 25:5

c20:37 Eksodo 3:6

d20:43 Salmi 110:1