3
O Del del duma le Mojsǎça anθa o stufiś kaj phabol
O Mojsǎ sas ćobano pala-l brakhǎ haj buznǎ pe sokrosqe, o Jetro, o raśaj le Madianosqo. Gelos le brakhǎnça haj le buznǎnça ʒi ïnkǎltar e mulani, haj areslos k-o plaj le Devlesqo, k-o Horeb. O Ïnʒero le Rajesqo sikadilos anθ-äk flakära jagaqi, kaj ïnklelas anθa o maśkar äk stufiśäsqo. So dikhlǎs o Mojsǎ sas äk stufiś kaj lǎs pes jag, haj o stufiś ni sas phabardo. O Mojsǎ phendǎs: „Si te dav man rigaθe te dikhav so bari buki si kadaja. Sosθe naj phabardo o stufiś?” O Raj dikhlǎs kä ov del pes rigaθe te dikhel. Dinǎ les muj anθa o maśkar le stufiśäsqo:
— Mojse! Mojse!
Ov phendǎs:
— Italem!
O Del phendǎs:
— Ta na aves maj paśä! Ïnkal ke sandalǎ anθa-l pïrne, kä o than kaj san si phuv sfïnto.
Haj maj phendǎs:
— Me sem o Del ke dadesqo, o Del le Avraamosqo, o Del le Isakosqo haj o Del le Jakovosqo.
O Mojsǎ garadǎs pǒ muj, kä daralas te dikhel le Devles. O Raj phendǎs:
— Ćaćes dikhlem o pharimos mïrä poporosqo anθ-o Eʒipto. Aśundem lenqe zbärïmata anθa-i kauza kolenqi kaj keren len te keren buki. Kä prinʒanav lenqe dukha, avilem te xastravav len anθa o vast le eʒipteěnqo haj te anav len anθa o them kodova anθ-äk them laćho haj baro, anθ-äk them kaj thabdel thud haj abgin, anθ-o than kaj beśen äl kanaanicǎ, äl heticǎ, äl emoricǎ, äl ferezicǎ, äl hevicǎ haj äl jebuśicǎ. Haj ita kä äl zbärïmata le israelicenqe aresles manθe haj dikhlem kabor dä but uśtǎde len anθ-äl pïrne äl eʒipteǎ. 10 Akanak, ʒa tuqe, va dava tut drom k-o faraono. Ïnkal mïrä poporos, le israelicen, anθa o Eʒipto!
O Del del drom le Mojsǎs k-o thagar le Eʒiptosqo
11 O Mojsǎ phendǎs le Devlesqe:
— Kon sem me, kaśte ʒav k-o faraono, sau te ïnkalavav le israelicen anθa o Eʒipto?
12 Ov phendǎs:
— Dar me si te avav tuça. Dita sar si te ʒanes kä me dinem tut drom: päće ïnkalavesa le poporos anθa o Eʒipto, si te sluźin manqe p-o plaj kadava.
13 O Mojsǎ phendǎs le Devlesqe:
— Dikh, kana ʒava k-äl israelicǎ haj phenava lenqe: «O Del tumare dadenqo dinǎ man drom tumenθe»; haj pućhena man: «Savo si lesqo anav?» So si te phenav lenqe?
14 O Del phendǎs le Mojsǎsqe:
— Me sem kova kaj sem. Kadǎ te phenes le israelicenqe: «O ‘Me sem’ dinǎ man drom tumenθe.»
15 O Del maj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Kadǎ te phenes le israelicenqe: «O Raj,* O kuvïnto „Raj” anθ-o oriʒinalo si Jahveh, kaj xakǎrdǒl: „Kova kaj si”. Äl evrea ni kamen te phenen o anav le Rajesqo, haj anθä lesqo than phenen „Raj”. Kodolasqe i ame phenas „Raj” anθa o anav le Devlesqo. O Del tumare dadenqo, o Del le Avraamosqo, o Del le Isakosqo haj o Del le Jakovosqo, dinǎ man drom tumenθe.» Kadava si muro anav pentru totdjauna, kadǎ te ïnkǎren man gogi anθ-äk njamo anθä aver njamo. 16 Ʒa, kide le phuren le Israelosqe haj phen lenqe: «Sikadilos manqe o Raj, o Del tumare dadenqo, o Del le Avraamosqo, le Isakosqo haj le Jakovosqo. Ov phendǎs: ‘Dikhlem miśto so kerdǒl tumenqe anθ-o Eʒipto, 17 haj phendem: Si te ïnkalavav tumen anθa-i suferinca le Eʒiptosqi haj si te ïngǎrav tumen anθ-o them le kanaanicenqo, le heticenqo, le emoricenqo, le ferezicenqo, le hevicenqo haj le jebuśicenqo, anθ-äk them kaj thabdel thud haj abgin.’ » 18 On si te aśunen tuθar. Haj si te ʒas le phurença le Israelosqe k-o thagar le Eʒiptosqo haj si te phenen lesqe: «O Raj, o Del le evreenqo maladilos amença. Rugis tut te mukes amen te ʒas drom trine gesenqo anθ-e mulani, te anas phabarimata le Rajesqe, amare Devlesqe.»
19 Me ʒanav kä o thagar le Eʒiptosqo naj te mukel tumen te telǎren ʒi kana naj te kerav les me, vasteça zuralo. 20 Me si te vazdav muro vast haj si te dav dab o Eʒipto saorä felurença minunenqe anθä lenqo maśkar. Pala kodoja si te del tumaro drom. 21 Si te kerav kadal poporos laćho anglal eʒipteǎ, haj kana telǎrena, naj te telǎren le vastença nange. 22 Fiosavi ʒuvli te mangel kaθar pi većina haj kaθar kola kaj beśen anθ-o kher le većinaqo bukǎ ruposqe, sumnakasqe haj hurjaimos, te hurjaven tumare ćhaven haj tumare ćheǎn. Kadǎ si te len äl laćhimata le eʒipteěnqe.

*3:15 O kuvïnto „Raj” anθ-o oriʒinalo si Jahveh, kaj xakǎrdǒl: „Kova kaj si”. Äl evrea ni kamen te phenen o anav le Rajesqo, haj anθä lesqo than phenen „Raj”. Kodolasqe i ame phenas „Raj” anθa o anav le Devlesqo.