4
O Del sikavel le Mojsǎs so te kerel
O Mojsǎ dinǎs anglal:
— Haj kana va phenena: «Ni sikadilos tuqe o Raj», haj ni pakǎna man, haj naj te aśunen manθar?
O Raj phendǎ lesqe:
— So si tut anθ-o vast?
Ov dinǎs anglal:
— Äk rovli.
Ćhude lan p-e phuv! — phendǎs. Ov ćhudǎ lan p-e phuv, haj e rovli kerdilis sap, haj o Mojsǎ naślos lesθar. Atunća o Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Ïntinzosar kǒ vast haj le les porjaθar!
Ov ïntinzosardǎs o vast haj astardǎs les, haj kerdilos rovli anθä lesqo vast.
Kaśte pakǎn kä sikadilos tuqe o Raj, o Del lenqe dadenqo, o Del le Avraamosqo, o Del le Isakosqo haj o Del le Jakovosqo.
O Raj maj phendǎ lesqe:
— Ćhu kǒ vast anθ-o bräk!
Ov ćhutǎs o vast anθ-o bräk haj ïnkaladǎ les. Haj dita kä e morkhi p-o vast sas nasfali, parni sar o iv. O Raj phendǎs:
— Ćhu pale o vast anθ-o bräk!
Ov ćhutǎs pale o vast anθ-o bräk haj ïnkaladǎ les. Haj dikh kä o vast kerdilos pale sar saoro lesqo trupo, sas uźo.
Kana naj te pakǎn tut, haj ni va aśunena kaθar o angluno semno, va pakǎna le donqo semno. Kana ni va pakǎna nić kadal duj semnǎ haj ni va aśunena tuθar, te les paj anθa o Nilo haj te ćhores les p-e phuv! O paj kaj va leça les anθa o Nilo si te kerdǒl rat p-e phuv.
10 O Mojsǎ phendǎs le Rajesqe:
— Ax muro Raj, me ni sem äk manuś kaj daśtil te del duma miśto, nić maj anglal, haj nić makar dä kana tu des duma ke robosqe. Kä mïrï ćhib haj e vorba si ïnkurkime.
11 O Raj phendǎ lesqe:
— Kon kerdǎs o muj le manuśäsqo? Haj kon kerel le manuśäs muto sau śuko, te dikhel sau koro? Oare na me, o Raj? 12 Ʒa! Me si te avav ke moça haj si te sikavav tut so si te phenes.
13 O Mojsǎ phendǎs:
— Ax! Rai!a, de drom avre dakanikas!
14 Atunća o Raj xolǎjlos p-o Mojsǎ haj phendǎs:
— Kǒ phral o Aron, naj o levito? Ʒanav kä ov del duma miśto. Ita kä ov avel angla tuθe, haj kana va dikhela tut, si te bukuril pes anθä pǒ ilo. 15 Tu si te des lesqe duma haj va ćhusa äl vorbe anθä lesqo muj, pentrukä me si te avav ke moça haj lesqe moça, haj si te sikavav tumen so si te keren. 16 Ov va dela duma anθa tuθe le poporoça. Kadǎ kä ov si te avel tuqe sar muj, haj tu si te aves lesqe sar Del. 17 E rovli kadaja le la anθ-o vast, kaśte keres äl semnǎ laça.
18 O Mojsǎ telǎrdǎs haj boldinǎjlos kä pǒ sokro, o Jetro. Phendǎ lesqe:
— Rugiv tut, te mukes man te telǎrav haj te boldav man kä mïrä phral anθ-o Eʒipto, kaśte dikhav kana maj train!
O Jetro phendǎs le Mojsǎsqe:
— Ʒa paćǎça!
O Mojsǎ ril pes anθ-o Eʒipto
19 O Raj phendǎs le Mojsǎsqe anθ-o Madian:
— Ʒa, bolde tut anθ-o Eʒipto, kä sǎ kaj phirenas te mudaren tut mules!
20 O Mojsǎ lilǎ pe rromnǎ haj pe ćhaven, vazdǎ len opre p-äl xära haj telǎrdǎs anθ-o Them le Eʒiptosqo. Lilǎs anθ-o vast e rovli le Devlesqi.
21 O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Kana boldesa tut anθ-o Eʒipto, te keres angla o faraono saorä minuni kaj ćhav len tuqe anθ-o vast! Me si te kerav sar bar lesqo ilo, haj ni va dela o drom le poporosqo. 22 Te phenes le faraonosqe: «Kadǎ del duma o Raj: ‘O Israel si muro ćhavo o angluno. 23 Phendem tuqe: ‹De o drom mïrä ćhavesqo, kaśte sluźil manqe!› Pentrukä ni des lesqo drom, dikh kä si te mudarav ke ćhaves le anglunes.’ »
24 Anθ-o timpo le phirimasqo, anθ-äk than kaj beśenas p-e rǎt, maladǎ les o Raj haj kamnos te mudarel les. 25 E Sefora lilǎs äk bar askucime, ćhindǎs pe ćhaves tele,a Ʒeneza 17:10 haj le morkhǎça makhlǎs äl pïrne le Mojsǎsqe phenindos:
— Tu san äk rrom ratesqo anθa manθe.
26 Haj o Raj muklǎ les. Sas anθa-i kauza le ćhinimasqi tele kä oj phendǎs: „Rrom ratesqo!”
O Aron maladǒl le Mojsǎça
27 O Raj phendǎsas le Aronosqe:
— Ʒa angla o Mojsǎ anθ-e mulani!
Haj o Aron telǎrdǎs haj maladǎs le Mojsǎs k-o plaj le Devlesqo haj ćumidǎ les. 28 O Mojsǎ phendǎs le Aronosqe sǎ so o Raj phendǎsas te phenel, haj saorä semnǎ kaj porunćisardǎsas lesqe te kerel len. 29 O Mojsǎ haj o Aron dikhles pe dromesθar haj kides saorä phuren le israelicenqe. 30 O Aron phendǎs sǎ so phendǎsas o Raj le Mojsǎsqe, haj o Mojsǎ kerdǎs äl semnǎ angla o poporo. 31 O poporo pakǎjas. Kadǎ aśundes kä o Raj dikhlǎs le israelicen, haj kä dikhlǎsas lenqe dukha. Dine koća haj ïnkinosajles.

a4:25 Ʒeneza 17:10