16
Phendem tumenqe kadal bukǎ kaśte na peren. Va dena tumen avri anθa-l sinagoʒ. Haj maj but dä kadikita, va avela timpo ka orkon va mudarela tumen va gïndila kä kerel äk buki kaj kamela o Del. Va kerena kadal bukǎ anθa kodoja, kä ni prinʒandes le Dades haj nić man. Dar me phendem tumenqe kadala ka atunća kana va avela o timpo te kerdǒl, te anen tumenqe gogi kä phendem len tumenqe. Ni phendem len tumenqe dä anglal, kä semas tumença.
E buki le Duxosqi Sfïnto
Dar akanak ʒav kolesθe kaj dinǎ man drom haj nić jekh anθa tumenθe ni pućhel man: «Kaj ʒas?» Anθa kodoja kä phendem tumenqe kadal bukǎ, tumare ile pherdile tristecǎ. Dar ćaćes phenav tumenqe: Si maj miśto anθa tumenθe ka me te telǎrav. Kä kana me ni telǎrava, o Aźutori ni va avela tumenθe. Dar kana telǎrava, va dava les tumenqe drom. Haj kana va avela ov, va sikavela le lumǎqe kä naj lan ćaćimos anθä sosθe si o bezex, o ćaćimos haj o krisimos. Anθä sosθe si o bezex, kä on ni pakǎn anθä mande; 10 anθä sosθe si o ćaćimos, kä ʒav kä muro Dad haj tume ni maj dikhen man; 11 haj anθä sosθe si o krisimos, kä o maj baro kadal lumǎqo si krisome anθa-i doś.
12 Maj si man but te phenav tumenqe, dar akanak ni daśtin te ïngǎren len. 13 Dar kana avel ov, o Duxo le Ćaćimasqo, va phiravela tumen kä saoro ćaćimos. Kä ni va dela duma pesθar, haj va phenela numa so aśunel manθar, haj va phenela tumenqe so si te avel. 14 Ov va sikavela kabor sem dä baro, kä va lela so me phenav haj va phenela tumenqe. 15 Sǎ so si le Dades si muro, kodolasqe phendem kä lel so me phenav haj va phenela tumenqe.
O xoljarimos le ućenićenqo kerdǒl bukuria
16 Cïra timpo haj ni maj dikhen man. Haj pale cïra timpo haj va dikhena man.
17 Atunć anθa-l lesqe ućenićǎ phendes maśkar pesθe:
— So kamel te phenel amenqe kadalaça: «Cïra timpo haj ni maj dikhen man. Haj pale cïra timpo haj va dikhena man»? Haj kä «ʒav k-o Dad»?
18 Anθa kodoja on phenenas:
— So si kadala so phenel: «Äk cïra timpo»? Ni ʒanas so kamel te phenel.
19 O Isus ʒanelas kä kamenas te pućhen les haj puślǎ len:
— Kodolasqe pućhen tumen maśkar tumenθe kä phendem: «Cïra timpo haj ni maj dikhen man. Haj pale cïra timpo haj va dikhena man»? 20 Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe kä tume va rovena haj va źelina, dar e lumǎ va bukurila pes. Haj va nekäźina tumen, dar tumaro nekäźimos va kerdǒla bukuria. 21 E ʒuvli, kana si lan äl dukha le kerimasqe, nekäźil pes, kä avilos laqo timpo te kerel. Dar pala so oj kerdǎs le ćhaves, bistrel e dukh bukurǎθar kä kerdilos äk manuś anθ-e lumǎ. 22 Kadǎ i tume nekäźin tume akanak, dar pale va dikhava tumen. Haj tumaro ilo va bukurila pes, haj koniva ni va daśtila te ćorel tumari bukuria. 23 Anθ-o ges kodova naj te maj pućhen man khanć.
Ćaćes, ćaćes phenav tumenqe: orso va mangena kaθar o Dad anθä muro anav, ov va dela tumen. 24 Ʒi akanak ni manglen khanć anθä muro anav. Mangen haj va dela pes tumenqe, ka tumari bukuria te avel pherdi!
25 Phendem tumenqe kadal bukǎ anθä pilde. Dar avel o timpo kana ni va maj dava duma tumenqe anθä pilde haj va dava tumenqe duma miśto anθa o Dad. 26 Anθ-o ges kodova, va mangena anθä muro anav. Haj me phenav tumenqe kä ni maj träbul te rugiv me le Dades anθa tumenθe. 27 Kä kjar o Dad jubil tumen, anθa kodoja kä tume jubin man haj pakǎn kä me avilem kaθar o Del. 28 Ïnklistem kaθar o Dad haj avilem anθ-e lumǎ. Pale mukav e lumǎ haj ʒav k-o Dad.
29 Lesqe ućenićǎ phendes:
— Dikh, akanak des duma miśto, haj ni maj phenes nić äk pilda. 30 Akanak ʒanas kä tu prinʒanes sǎ haj kä naj tut nevoja te pućhel tut dakoniva. Kodolasqe pakǎs kä avilǎn kaθar o Del.* Anθ-o verseto 30 äl ućenićǎ prinʒandes kä ov ʒanglǎs maj anglal so on kamnes te pućhen les anθ-o verseto 17. Haj numa o Del ʒanel so gïndil o manuś. Joan 2:24-25.
31 O Isus dinǎ len anglal:
— Akanak pakǎn? 32 Aśunen, avel o timpo haj akanak avilos, kana fiosavo anθa tumenθe va naśäna kä tumare khera haj va mukena man korkoro. Dar me ni sem korkoro, kä o Dad si mança. 33 Phendem tumenqe kadala kaśte avel tumen paćǎ anθä manθe. Anθ-e lumǎ va avela tumen nekazuri, dar na daran, me biruisardem e lumǎ.

*16:30 Anθ-o verseto 30 äl ućenićǎ prinʒandes kä ov ʒanglǎs maj anglal so on kamnes te pućhen les anθ-o verseto 17. Haj numa o Del ʒanel so gïndil o manuś. Joan 2:24-25.