2
O Isus kerel mol anθa o paj
Pala duj ges sas äk abǎv anθ-e Kana anθa-i Galilea haj e dej le Isusosqi sas othe. Haj sas dino muj i o Isus haj lesqe ućenićǎ k-o abǎv. Kana ma nas mol, e dej le Isusosqi phendǎ lesqe:
— Ma naj len mol.
O Isus dinǎs anglal:
— Ʒuvlie, sosθe phenes manqe? Ni avilos ʒi akanak muro ćaso.
Lesqi dej phendǎ le sluʒenqe:
— Keren orso phenel tumenqe!
Haj othe sas śov pirǎ save sas baräsqe, pala sar ramolas e kris le evreenqi.a Lev 11:33; Lev 15:12 Anθä fiosavi piri ïntrinas kam deś gärnici paj.* Deś gärnici si „duj sau trin metretas” anθ-o oriʒinalo. E vorba metretas avel anθa-i greaka haj sas kam 40 okale. O Isus phendǎs le sluʒenqe:
— Pheren äl pirǎ pajeça!
Haj pherdes len ʒi anθ-o muj. Haj phendǎ lenqe:
— Akanak ïnkalaven haj ïngǎren le naśosqe!
Haj ïngǎrdes lesqe. O naśo ni ʒanelas kaθar avel e mol, dar äl sluʒ kaj ïnkalades o paj ʒanenas. Päće pilǎs anθa o paj kerdo mol, dinǎ muj le ʒineros 10 haj phendǎ lesqe:
— Orso manuś ćhul maj anglal e mol e laćhi, haj päće matiles äl manuś, atunć ćhul e mol maj cïra laćhi. Dar tu ïnkǎrdǎn e mol e laćhi ʒi akanak.
11 Kadava sas o semno kaj kerdǎs les anglal o Isus. Kerdǎs les anθ-e Kana anθa-i Galilea haj sikadǎs pi slava, haj lesqe ućenićǎ pakǎěs anθä lesθe. 12 Pala kadaja ov, lesqi dej, lesqe phral haj lesqe ućenićǎ mukle pes k-o Kapernaum haj beśles äk cïra othe.
O Isus xolǎjlos pä kola kaj bikinenas anθ-e bar le Templosqi
13 O ges o baro le evreenqo le Nakhimasqob Eksodo 12 sas paśä haj o Isus uśtilos k-o Jerusalimo. 14 Anθ-e bar le Templosqi arakhlǎs kolen kaj bikinen guruva, brakhǎ haj porumbeja, haj kolen kaj paruenas love, beśindos tele. 15 Kerdǎs äk bićo śälesqo haj dinǎs avri saorän anθa e bar le Templosqi anθ-äk than le brakhǎnça haj le guruvença. Peradǎs äl love haj boldǎs äl sini kolenqe kaj paruenas. 16 Kolenqe kaj bikindes porumbeja phendǎ lenqe:
— Len kadala kaθar, haj ta na keren anθa o kher mïrä Dadesqo äk pjaca!
17 Lesqe ućenićǎ andine pesqe gogi kä si ramome:
— E bari mila ke kheresqi va phabarela man.c Salmi 69:9
18 Atunć äl evrea dine les anglal:
— So semno sikaves amenqe, kä tut si tut drepto te keres kadal bukǎ?
19 O Isus dinǎ len anglal:
— Peraven o templo kadava haj anθä trin ges va vazdava les.
20 Atunć äl evrea phendes lesqe:
— O Templo kadava kerdilos anθä saranda haj śov bärś, haj tu va vazdesa les anθä trin ges?
21 Dar ov phenelas anθa o templo pe truposqo. 22 Kadǎ kä päće sas vazdino anθa-l mule, lesqe ućenićǎ andine pesqe gogi sar phenelas lenqe äl bukǎ kadala, haj pakǎěs so sas ramome maj anglal, haj äl vorbe kaj phendǎ len o Isus.
O Isus prinʒanel le manuśäs
23 Kana o Isus sas anθ-o Jerusalimo anθ-o ges o baro le Nakhimasqo, but pakǎěs anθä lesqo anav kana dikhles äl semnǎ kaj kerelas len. 24 Dar le Isusos nas les pakjamos anθä lenθe, kä prinʒanelas saorän, 25 haj kä ni träbulas te phenel lesqe dakoniva o ćaćimos anθa o manuś, kä ov ʒanglǎs so si anθ-o manuś.

a2:6 Lev 11:33; Lev 15:12

*2:6 Deś gärnici si „duj sau trin metretas” anθ-o oriʒinalo. E vorba metretas avel anθa-i greaka haj sas kam 40 okale.

b2:13 Eksodo 12

c2:17 Salmi 69:9