3
O Isus haj o Nikodim
Maśkar äl fariseǎ sas äk manuś kaj bućholas Nikodim, äk baro le evreenqo. Ov avilos e rǎt k-o Isus haj phendǎ lesqe:
— Rabi, ʒanas kä san äk sikaitori avilo kaθar o Del, kä koniva ni daśtil te kerel äl semnǎ kadala kaj keres len tu, kana naj o Del leça.
O Isus dinǎ les anglal:
— Ćaćes, ćaćes phenav tuqe: kana äk manuś ni kerdǒl pale* Anθ-o oriʒinalo, „kerdǒl pale” maj daśtil te xakǎrdǒl „kerdǒl opral”, anθa o Del., ni daśtil te dikhel o Thagarimos le Devlesqo.
O Nikodim phendǎ lesqe:
— Sar daśtil te kerdǒl äk manuś phuro? Daśtil ov te ćhul pes pale anθ-o pär pe daqo haj te kerdǒl?
O Isus dinǎ les anglal:
— Ćaćes, ćaćes phenav tuqe: kana dakoniva ni kerdǒl anθa o paj haj anθa o Duxo, ni daśtil te ʒal anθ-o Thagarimos le Devlesqo. So kerdǒl anθa o trupo, si trupo, haj so kerdǒl anθa o Duxo, si duxo. Na mirisavo kä phendem tuqe: träbul te kerdǒn tumen pale. E braval phurdel kaj kamel haj aśunes laqo phurdimos, dar ni ʒanes kaθar avel haj nić kaj ʒal. Sa kadǎ si saoränça kaj sas kerde anθa o Duxo.
O Nikodim phendǎ lesqe:
— Sar daśtil te kerdǒl kadǎ dajći?
10 O Isus dinǎ les anglal:
— Tu san sikaitori le Israelosqo haj ni xakǎres kadal bukǎ? 11 Ćaćes, ćaćes phenav tuqe, kä ame phenas so ʒanas, haj phenas o ćaćimos anθa so dikhlǎm, haj tume ni pakǎn amari märturia. 12 Kana äl bukǎ le phuǎqe phendem len tumenqe haj ni pakǎjen, sar va pakǎna kana va phenava tumenqe äl bukǎ le ćerosqe? 13 Koniva ni uśtilos anθ-o ćeri, numa kova savo muklǎ pes tele anθa o ćeri, o Ćhavo le Manuśäsqo. 14 Haj kadǎ sar vazdǎs o Mojsǎ o sap ⸤p-äk kaśt⸥ anθ-e mulani,a Numerǎ 21:9 sa kadǎ träbul te avel vazdino o Ćhavo le Manuśäsqo, 15 ka orsavo pakǎla anθä lesθe, te avel les viaca veśniko.
E dragostja le Devlesqi
16 Kä kadǎ jubisardǎs o Del e lumǎ, kä dinǎs pe korkoro ćhaves, ka orkon pakǎla anθä lesθe, ta na xasaol, dar te avel les viaca veśniko. 17 Kä o Del ni dinǎs drom pe ćhaves anθä kadaj lumǎ te krisol e lumǎ, dar te avel xastrame e lumǎ prin lesθe. 18 Kon pakǎl anθä lesθe naj krisome, dar kon ni pakǎl si deźa krisome, kä ni pakǎjas anθ-o anav le korkoro ćhavesqo le Devlesqo. 19 Kodolasqe si e kris kadaja: e lumina avilis anθ-e lumǎ, haj äl manuś jubisardes maj but o ïntunjariko dä sar e lumina, kä lenqe fapte sas nasul. 20 Kä orkon kerel nasul urol e lumina, haj ni avel ke lumina, ta na dikhǒl lesqe fapte. 21 Dar kon kerel o ćaćimos avel ke lumina, kaśte dikhǒl lesqe fapte, kä si kerde zuralimaça kaθar o Del.
O Joan pale phenel anθa o Isus
22 Pala kodoja o Isus haj lesqe ućenićǎ geles p-äl gava le Judeǎqe, haj othe beśelas lença haj bolelas. 23 I o Joan bolelas, anθ-o Enon paśa o Salim, kä othe sas but paj haj äl manuś avenas haj bolenas pes. 24 Kä o Joan nas ïnkä phandado anθ-e temnica. 25 Atunć äl ućenićǎ le Joanosqe xale pes äk evreoça anθa-l obićejuri le thovimasqe. 26 Haj aviles k-o Joan haj phende lesqe:
— Rabi, kova kaj sas tuça ïnkǎltar o Jordano haj anθa savo dǎn duma kadǎ dä śukar, dikh, ov bolel haj saorä manuś ʒan lesθe.
27 O Joan phendǎs:
— Äk manuś ni daśtil te primil khanć, kana ni sas lesqe dino anθa o ćeri. 28 Tume senas othe martor kana phendem: «Me ni sem o Kristos, dar me sem dino drom angla lesθe.» 29 Kas si les mirjasa si ʒinero, dar o amal le ʒinerosqo, kaj beśel haj aśunel le ʒineros, bukuril pes but kaθar lesqo glaso. Kadǎ kä kadaj bukuria mïrï pherdinǎjlis. 30 Ov träbul te barǒl haj me te cïjnov.
Savo avel opral si maj opre dä sǎ
31 Kova kaj avel opral si maj opre dä sǎ. Kova kaj si pa-i phuv si phuǎqo haj del duma sar pa-i phuv. Kova kaj avel anθa o ćeri si maj opre dä sǎ. 32 Ov phenel o ćaćimos anθa so dikhlǎs haj anθa so aśundǎs, dar koniva ni aśunel kaθar lesqi märturia. 33 Kon aśundǎs kaθar lesqi märturia pećetuil kä o Del si ćaćo. 34 Kä kova kaj dinǎ les drom o Del, phenel äl vorbe le Devlesqe, anθa kodoja kä o Del ni del les o Duxo le mäsuraça. 35 O Dad jubil le Ćhaves, haj saorä bukǎ dinǎ len anθä lesqo vast. 36 Kon pakǎl anθ-o Ćhavo, si les viaca veśniko, dar kon ni aśunel kaθar o Ćhavo, ni va dikhela viaca haj e xoli le Devlesqi aćhol pä lesθe.

*3:3 Anθ-o oriʒinalo, „kerdǒl pale” maj daśtil te xakǎrdǒl „kerdǒl opral”, anθa o Del.

a3:14 Numerǎ 21:9