4
E samaritjanka haj o paj o ʒuvindo
Kana o Isus aflisardǎs kä äl fariseǎ aśunde kä ov kerel haj bolel maj but ućenićǎ dä sar o Joan (numa kä o Isus ni bolelas ov, haj bolenas lesqe ućenićǎ), telǎrdǎs anθa-i Judeja haj risajlos pale anθ-e Galilea. Haj träbulas te nakhel e Samaria. Areslos paśäk foro anθa-i Samaria kaj bućholas Sixar, paśa e phuv kaj dinǎsas les o Jakov pe ćhavesqe le Josifosqe.a Ʒeneza 33:19; 48:22 Othe sas e xaing le Jakovosqi. Haj o Isus, sar sas khino kaθar o drom, beśelas paśaj xaing. Sas kam kä le śovenqo ćaso.* Le śovenqo ćaso pala äl romaja sas k-äl śov pala-l deśuduj, dar pala äl evrea sas k-äl deśuduj anθa o ges.
Äk ʒuvli anθa-i Samaria avilis te ïnkalavel paj. O Isus phendǎ laqe:
— De man te pǎv!
Kä lesqe ućenićǎ gelesas anθ-o foro te kinen xamos. Atunć e ʒuvli samaritjanka phendǎ lesqe:
— Sar tu, kaj san evreo, manges te pes manθar, kaj sem ʒuvli samaritjanka?
(Kä äl evrea naj len khanć le samaritjança.) 10 O Isus dinǎ lan anglal:
— Te prinʒandǎnas o daro le Devlesqo, haj kon si kova kaj phenel tuqe: «De man te pǎv», atunć tu afi manglǎnas lesθar, haj ov afi dǎsas tut paj ʒuvindo.
11 Phendǎ lesqe e ʒuvli:
— Rai!a, naj tut soça te ïnkalaves, haj e xaing si adïnko. Atunć kaθar si tut kadav paj ʒuvindo? 12 Sau san tu maj baro dä sar amaro dad o Jakov, savo dinǎ amen kadaj xaing haj kjar ov pilǎs anθa la, i lesqe ćhave haj i lesqe animalǎ?
13 O Isus dinǎ lan anglal:
— Orkon pel anθa o paj kadava, pale si te kerdǒl lesqe truś. 14 Dar orkon va pela anθa o paj kaj si te dav les lesqe me, naj te maj avel lesqe truś nić äk data, dar o paj savo si te dav les lesqe va kerdǒla anθä lesθe äk izvoro pajesqo kaj thabdel anθ-e viaca veśniko.
15 E ʒuvli phendǎ lesqe:
— Rai!a, de man kadav paj, kaśte na maj avel manqe truś haj ta na maj träbul te avav ʒi kathe te ïnkalavav!
16 Ov phendǎ laqe:
— Ʒa haj de muj ke rromes haj av orde kathe!
17 E ʒuvli dinǎs anglal:
— Naj man rrom.
O Isus phendǎ laqe:
— Miśto phendǎn: «Naj man rrom». 18 Kä panʒ rroma sas tut, haj savo si tut akanak naj kǒ rrom. Phendǎn o ćaćimos.
19 E ʒuvli phendǎ lesqe:
— Rai!a, dikhav kä san äk prooroko. 20 Amare dada ïnkinosajles pes pä kadav plaj, dar tume phenen kä anθ-o Jerusalimo si o than kaj träbul te ïnkinos amen.
21 O Isus phendǎ laqe:
— Ʒuvlie, pakǎ man kä avel o ćaso kana ni va ïnkinona tumen le Dadesqe nić pä kadav plaj, nić anθ-o Jerusalimo. 22 Tume ïnkinon tumen kasqe ni prinʒanen. Ame ïnkinos amen kolesqe saves prinʒanas les, kä o xastramos avel kaθar äl evrea. 23 Dar si te avel o ćaso, haj akanak i avilos, kana äl ćaće ïnkinätorǎ va ïnkinona pes le Dadesqe anθ-o duxo haj anθ-o ćaćimos, kä kadalenθar ïnkinätorǎ kamel o Dad. 24 O Del si duxo haj kon ïnkinon pes lesqe träbul te ïnkinon pes anθ-o duxo haj anθ-o ćaćimos.
25 E ʒuvli phendǎ lesqe:
— Ʒanav kä va avela o Mesia — (savesqe phendol Kristos) — haj kana va avela, va sikavela amenqe saorä bukǎ.
26 O Isus phendǎ laqe:
— Kodova sem me, kaj dav duma tuça.
27 Haj atunć aviles lesqe ućenićǎ, haj mirinas pes kä del duma äk ʒuvlǎça. Dar nić jekh ni puśles: „So rodes?” sau „Sosθe des duma laça?” 28 Atunć e ʒuvli muklǎs pi garnica, gelis anθ-o foro haj phendǎs le manuśänqe:
29 Aven haj dikhen äk manuś, savo phendǎ manqe sǎ so kerdem! Daśtilas pes te avel kadava o Kristos?
30 Äl manuś ïnklistes avri anθa o foro haj ʒanas karing lesθe.
Äl xolde si paqe, träbul kidine
31 Anθ-o timpo kadava äl ućenićǎ ruginas les:
— Sikaitorina, xa!
32 Dar ov phendǎ lenqe:
— Man si man te xav äk xamos anθa savo tume ni ʒanen.
33 Kodolasqe lesqe ućenićǎ phenenas maśkar pesθe:
— Daśtil pes te afi andǎ lesqe dakoniva te xal?
34 O Isus phendǎ lenqe:
— Muro xamos si te kerav e voja kolesqi kaj dinǎ man drom: te kerav e buki kaj ov kamel lan. 35 Ni phenen tume kä maj si śtar ćhon ʒi k-o sećeriś? Ita, me phenav tumenqe: Putren tumare jakha haj dikhen kä äl xolde akanak si paqe, gata anθa o sećerimos! 36 Kon sećeril, lel o pokinimos haj kidel o rodo anθ-e viaca veśniko, ka o semänätori haj o sećeritori te bukurin pes anθ-äk than. 37 Kä kadǎ si ćaćes so phendǒl pes: «Jekh semänil haj aver kidel.» 38 Me dinem tumen drom te sećerin kaj tume ni kinilen kerindos buki. Aver kiniles kerindos buki, haj tume gelen haj lilen lenqi buki.
39 Haj but samariteja anθa o foro kodova pakǎěs anθä lesθe, anθa-i kauza le ʒuvlǎqi kaj phenelas śukar anθa lesθe: „Phendǎ manqe sǎ so kerdem.” 40 Kadǎ kä kana äl samariteja aviles lesθe, ruginas les te aćhol lenθe. Haj aćhilos othe duj ges. 41 Haj but maj but pakǎěs anθä lesθe anθa-i kauza lesqe vorbenqe. 42 On phendes le ʒuvlǎqe:
— Akanak ni maj pakǎs anθa-i kauza ke vorbenqe, haj kä ame aśundǎm les, haj ʒanas kä kadava si ćaćes o manuś kaj avilos te xastravel e lumǎ.
O Isus sastǎrel le ćhaves le sluźbaśäsqo le thagaresqo
43 Pala kodola äl duj ges, o Isus telǎrdǎs othar haj gelos anθ-o them Galilea. 44 Kä kjar ov phendǎs o ćaćimos kä äk prooroko naj dikhlo miśto anθä pǒ them. 45 Kadǎ kä kana areslos anθ-e Galilea, sas primime miśto kaθar äl galilea, kä dikhlesas saorä bukǎ kaj ov kerdǎsas len anθ-äl gesa bare anθ-o Jerusalimo, kä i on sas othe.
46 Atunć o Isus gelos pale anθ-e Kana anθ-e Galilea, kaj kerdǎsas o paj mol. Anθ-o Kapernaum sas äk sluźbaś thagaresqo, kaj lesqo ćhavo sas nasfalo. 47 Kana kadava aśundǎs kä o Isus avilos anθa-i Judeja anθ-e Galilea, gelos lesθe haj rugisardǎ les te avel haj te sastǎrel lesqe ćhaves, kä sas pä merimasθe. 48 O Isus phendǎ lesqe:
— Kana ni dikhena semnǎ haj minuni, tume ni pakǎn, na!
49 O sluźbaś le thagaresqo phendǎ lesqe:
— Rai!a, av, ʒi kana ni merel muro ćhavo!
50 O Isus phendǎ lesqe:
— Ʒa, kǒ ćhavo trail!
Haj o manuś pakǎjas äl vorbe kaj phendǎs lesqe o Isus, haj telǎrdǎs. 51 Anθ-o timpo so ov ʒalas, lesqe robi aviles angla lesθe haj ande lesqe e vorba kä lesqo ćhavo trail. 52 Ov puślǎ len anθa o ćaso kaj sas lesqe maj miśto, haj on phende lesqe:
— Arakhi, anθä le jeftanqo ćaso Le jeftanqo ćaso pala äl romaja sas k-äl jefta e rǎt, dar pala äl evrea sas o ćaso jekh anθ-o timpo le gesesqo. mukle les äl śïla.
53 Atunć o dad ʒanglǎs kä sas kjar anθ-o ćaso kodova kana o Isus phendǎsas lesqe:
— Kǒ ćhavo trail.
Haj pakǎjas ov haj saoro kher lesqo. 54 Kadava si le dujenqo semno kerdo kaθar o Isus avindos pale anθa-i Judeja anθ-e Galilea.

a4:5 Ʒeneza 33:19; 48:22

*4:6 Le śovenqo ćaso pala äl romaja sas k-äl śov pala-l deśuduj, dar pala äl evrea sas k-äl deśuduj anθa o ges.

4:52 Le jeftanqo ćaso pala äl romaja sas k-äl jefta e rǎt, dar pala äl evrea sas o ćaso jekh anθ-o timpo le gesesqo.