34
Äl table äl neve le krisaqe
O Raj maj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Ćhin duj table baräsqe sar kola anglal, haj me si te ramov pä lenθe äl vorbe kaj sas p-äl table anglune, save phaglǎn len! Detexara av gata haj ʒa opre p-o Plaj Sinaj, beś othe angla man, p-o vïrfo le plajesqo! Dar koniva ta na uśtel tuça haj koniva ta na sikadǒl pä saoro plaj, haj paśa o plaj kadava ta na xan äl brakhǎ, äl buznǎ sau äl guruva!
O Mojsǎ ćhindǎs duj table baräsqe sar kola anglune. Uśtilos detexara anθa-i rǎt haj uśtilos p-o Plaj Sinaj, sar porunćisardǎsas lesqe o Raj. Sas les anθ-o vast äl duj table le baräsqe. O Raj muklǎ pes tele anθ-o noro, beślos othe paśa lesθe haj dinǎ muj o Anav le Rajesqo - o Raj nakhlos angla lesθe haj dinǎ muj:
— O Raj, o Raj, savo si äk Del pherdo dragostja haj laćhimos, ni xolǎol sigo, lesqi but mila aćola Eksodo 20:6 haj kerel sǎ so phenel, ïnkǎrel pi mila kä mi manuś, jertil e doś, e xoli kontra lesqi haj o bezex, dar ćaćes ni va arakhela bi dośaqo koles kaj si dośalo, haj pedepsil äl bezexa le dadenqe anθ-äl ćhave, haj anθä lenqe ćhave ʒi kä le trinenqo haj le śtarenqo njamo.
O Mojsǎ dinǎ koća p-e phuv haj ïnkinosajlos. Phendǎs:
— Rai!a, kana sem laćho angla tuθe, rugiv tut te ʒas amença, Rai!a! Kjar kana o poporo kadava si śäralo, jertisar amari doś haj amaro bezex, haj le amen te aćhos kire!
10 Haj ov dinǎs anglal:
— Dikh, me kerav äk phanglimos: angla saoro poporo kiro si te kerav minuni save nas kerde pä saorï phuv haj kä nić äk njamo. Saoro poporo kaj si anθä tumare riga va dikhela e buki le Rajesqi, kä äl bukǎ save va kerava len anθa tumenθe si daraimasqe. 11 Le sǎma so porunćiv tuqe ages! Ita, va durǎrava angla tuθe le emoricen, le kanaanicen, le heticen, le ferezicen, le hevicen haj le jebuśicen. 12 Te avel tut griźa ta na keres phanglimos le manuśänça le themosqi kaj si te ïntris, kaśte na avel äk tharimos anθä kǒ maśkar!
13 Anθ-o than kadava, te peraven lenqe altarǎ, te phagen äl bar lenqe devlenqe haj te ćhinen äl stïlpi le kaśtesqe kaj ïnkinon pes le zeejcaqe Aśera. 14 Kä ni träbul te ïnkinos tut avre devlesqe, kä o Raj, savesqo anav si: «Kamel tut numa anθa pesθe», si äk Del kaj kamel tut numa anθa lesθe. 15 Ferisao ta na keres phanglimos le manuśänça le themosqe! Te keresa phanglimos lença, atunć va dena tut i tut muj kana on kurvina pe devlença haj va anena źertfe te keren sinia pe devlenqe, haj va xasa i tu kä lenqi sinia. 16 Haj te leça anθa lenqe ćheja rromnǎ ke ćhavenqe, atunć lenqe ćheja va kerena i ke ćhaven te kurvin lenqe devlença kana on kurvin pe devlença. 17 Na ker tuqe äk del ćhordino!

a34:6 Eksodo 20:6