20
Äl deś porunć
Atunć o Del phendǎs saorä vorbe kadala:
Me, o Raj, sem kǒ Del, savo ïnkaladǎ tut anθa o Them le Eʒiptosqo, o them le robǎqo.
Ta na avel tut aver devla afer dä ma!
Ta na keres tuqe idolǎ, nić dajći kaśte amǎl bukǎnça kaj si opre anθ-o ćeri, nić tele p-e phuv, nić anθ-äl paja maj tele dä sar e phuv! Ta na ïnkinos tut angla lenθe haj nić te mukes tut tsïrdino kaśte sluźis lenqe, kä me, o Raj, kǒ Del, sem äk Del kaj kamav tut numa anθa manθe. Haj pedepsiv äl bezexa le dadenqe anθ-äl ćhave, ʒi kä le trinenqo haj le śtarenqo njamo kolenqo kaj uron man, haj sikavav mila kaj aćhol ʒi kä le miaqo njamo anθa kola kaj jubin man haj aśunen mïrä porunć.
Ta na phenes o anav le Rajesqo, ke Devlesqo bi griźaqo, kä o Raj ni va arakhela bi dośaqo koles kaj va lela lesqo anav bi griźaqo.
Ïnkǎr o Ges le Odihnaqo haj sfincosar les! Śov ges si tu bukǎqe, kaśte keres saorï buki kire. 10 Dar o le jeftanqo ges si o Ges le Odihnaqo ćhutino rigaθe le Rajesqe, ke Devlesqe. Ta na keres buki anθä lesθe, nić tu, nić kǒ ćhavo, nić ki ćhej, nić kǒ robo, nić ki roaba, nić kǒ animalo, nić o sträiino kaj si anθä ke foruri! 11 Kä anθä śov ges kerdǎs o Raj o ćeri haj e phuv, o baro paj haj sǎ so si anθä lenθe, haj anθä le jeftanqo ges hodinisajlos. Kodolasqe binekuvintisardǎs o Raj o Ges le Odixnimasqo haj sfincosardǎ les.
12  Ćinstisar ke dades haj ke da, kaśte trais but anθ-o them savo del les tuqe o Raj, kǒ Del!
13  Ta na mudares!
14  Ta na soves avre ʒuvlǎça sau murśäça kaj naj kire!
15  Ta na ćores!
16  Ta na aves äk martori oxamno kontra avrenqi!
17  Ta na kames o kher avresqo, ta na kames le rromnǎ avreskerǎ, nić lesqe robos, nić lesqe roaba, nić lesqe guruves, nić lesqe xäres, nić aver buki kaj si avresqi!
18 Saoro poporo dikhelas äl bubuimata, äl strafaimata, o aśunimos le trïmbicaqo haj o plaj thuveça. Kana o poporo dikhlǎs, izdrajes, beśles dur 19 haj phendes le Mojsǎsqe:
— De amenqe duma tu, si te aśunas ćaćes! Dar ta na del amenqe duma o Del, kaśte na meras!
20 O Mojsǎ phendǎs le poporosqe:
— Na daran, kä o Del avilos kaśte ćhul tumen ke proba haj te avel tumen lesqi dar, ta na keren bezex.
21 O poporo beśelas dur, dar o Mojsǎ gelos k-o noro kalo anθä savo sas o Del.
O Del phenel sar te keren o altari
22 O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Kadǎ te des duma le israelicenqe: «Pentrukä dikhlen kä anθa o ćeri dinem tumenqe duma, 23 na keren aver devla anθa ruposθe, na keren devla sumnakasqe anθa tumenθe, 24 dar ker manqe äk altari phuǎqo! Pä lesθe an phabarimata dä sǎ haj źertfe paćǎqe: brakhǎ, buznǎ haj guruva! Orkaj va anava tuqe gogi muro anav, si te avav tuθe haj si te binekuvintiv tut. 25 Kana anθa baränθe si te vazdes manqe äk altari, na vazde les anθa baränθe ćoplime! Kä, kana keresa buki daltaça lesθe, si te maxris les. 26 Na vazde muro altari skärença, kaśte na dikhǒl kǒ nangimos pä lesθe!»