O poporo kerel bezex, o Mojsǎ rugil pes haj o Del jertil len
32
(32:1—34:35)
O vicelo le sumnakasqo
Kana o poporo dikhlǎs kä o Mojsǎ beśel but p-o plaj, kidinǎjles paśa o Aron haj phende lesqe:
— Hajda! Ker amenqe äk del kaśte ʒal angla amenθe, kä o manuś kadava, o Mojsǎ, savo ïnkaladǎ amen anθa o Them le Eʒiptosqo, ni ʒanas so kerdilos leça.
O Aron dinǎ len anglal:
— Ïnkalaven äl slaga le sumnakasqe anθa-l kan tumare rromnǎnqe, le ćhavenqe haj le ćheǎnqe, haj anen len manθe!
Saoro poporo ïnkaladǎs äl slaga le sumnakasqe anθa-l kan, haj andine len k-o Aron. Ov lilǎ len anθa lenqe vast, kerdǎs äk tipari haj ćhordǎs äk vicelo. On phendes:
— Israel! Ita kǒ del savo ïnkaladǎ tut anθa o Them le Eʒiptosqo!
Kana o Aron dikhlǎs e buki kadaja, vazdǎ äk altari angla lesθe haj dinǎs muj:
— Texara si te avel äk särbätoarja anθ-e ćinstja le Rajesqi!
Anθä le dujenqo ges uśtiles detexara anθa-i rǎt haj andines phabarimata dä sǎ haj źertfe paćǎqe. O poporo beślos te xal haj te pel, pala kodoja uśtiles te khelen.
O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— De tut tele sigo, kä kǒ poporo, saves ïnkaladǎn anθa o Them le Eʒiptosqo, rimosajles: sigo dine pes rigaθe poa drom savo phendemas lenqe. Kerdes äk vicelo anθa sumnakasθe bilado, ïnkinosajles angla lesθe, haj ande lesqe źertfe. Phendes jekh avresqe: «Israel! Ita kǒ del savo ïnkaladǎ tut anθa o Them le Eʒiptosqo!»
O Raj maj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Vardisardem p-o poporo kadava haj dikhlem kä si śäralo. 10 Akanak, muk man te astǎrdov kontra lenqi haj te mudarav len! Dar anθa tuθe si te kerav äk njamo baro.
11 Dar o Mojsǎ rugisardǎs le Rajes, pe Devles:
Raja! Sosθe les jag kontra ke poporosqi, saves ïnkaladǎn les anθa o Them le Eʒiptosqo bare zuralimaça haj vasteça zuralo? 12 Sosθe te phenen äl eʒipteǎ: «Anθa lenqo nasulimos ïnkaladǎ len, kaśte mudarel len p-äl plaja haj kaśte khosel len pa-i phuv»? Na maj le jag, haj muk tut kaθar o nasulimos kaj kames te keres les ke poporosqe! 13 Na bistar le Avraamos, le Isakos haj le Israelos, ke sluźitorǎ, savenqe xalǎn sovel pä tuθe: «Si te butǎrav tumare ćhaven sar äl stjale le ćerosqe, si te dav tumare ćhaven saoro them kadava, anθa savo dinem duma, haj si te aćhol lenqo veśniko.»
14 O Raj muklǎ pes kaθar o nasulimos savo phendǎsas te kerel les pe poporosqe.
15 O Mojsǎ boldinǎlos haj dinǎ pes tele poa plaj, haj äl duj table le märturǎqe sas les anθ-äl vast. Äl table sas ramome i p-äl duj riga, p-äk rig haj pä aver. 16 O Del kerdǎsas äl table, haj o ramomos sas o ramomos le Devlesqo, xanado p-äl table.
17 Kana o Josua aśundǎs äl zbärïmata le poporosqe, phendǎs le Mojsǎsqe:
— Anθ-e tabära si baśimos räzbojesqo!
18 O Mojsǎ dinǎs anglal:
— Kadav baśimos naj o zbärïmos kolenqo kaj mardes, nić o zbärïmos kolenqo kaj xasardes; so aśunav me si o zbärïmos gilǎqo!
19 Kana o Mojsǎ paśolas paśaj tabära, haj dikhlǎs o vicelo haj o khelimos, lilǎs jag, ćhudǎs äl table anθa o vast haj phaglǎ len k-o pïrno le plajesqo. 20 Lilǎs o vicelo, saves kerdesas les on, haj phabardǎ les. Kerdǎ les prafo, ćhutǎs les p-o paj, haj dinǎ les te pen les äl israelicǎ. 21 Haj phendǎs le Aronosqe:
— So kerdǎ tuqe o poporo kadava, kä andǎn pä lenθe äk bezex kadǎ baro?
22 O Aron dinǎs anglal:
— Na le jag, muro raj! Tu ʒanes kä o poporo kadava ʒan karing o nasulimos. 23 On phende manqe: «Ker amenqe äk del kaśte ʒal angla amenθe, kä o manuś kadava, o Mojsǎ, savo ïnkaladǎ amen anθa o Them le Eʒiptosqo, ni ʒanas so kerdilos leça.» 24 Me phendem lenqe: «Kas si sumnakaj, te ïnkalaven les pa pesθe!» Haj dine les manqe. Ćhudem les anθ-e jag, haj anθa lesθe ïnklisto o vicelo kadava.
25 O Mojsǎ dikhlǎs kä o poporo sälbätićisajlos, kä o Aron kerdǎsas les te sälbätićil pes, te asan lesqe duśmaja lesθar. 26 Ov beślos k-o muj le tabäraqo haj phendǎs:
— Kon si anθa o Raj? Te avel manθe!
Saoro njamo le Levesqo kidinǎjles lesθe. 27 Ov phendǎ lenqe:
— Kadǎ del duma o Raj, o Del le Israelosqo: «Fiosavo anθa tumenθe te phandel e sabia p-o maśkar, te nakhel anθa-i tabära kaθar äk śäro kä aver, angle haj palal, haj fiosavo te mudarel pe phrales, pe amales haj pe većinos!»
28 O njamo le Levesqo kerdǎs so phendǎs o Mojsǎ, haj mules paśa trin mi manuś anθa o poporo anθ-o ges kodova. 29 O Mojsǎ phendǎs:
— Kä fiosavo anθa tumenθe senas kontra tumare ćhavesqi haj tumare phralesqi, de agesara tume sen anθ-e sluźba le Rajesqi, ka lesqi binekuvïntarǎ te avel ages pä tumenθe!
O Mojsǎ pale rugil le Rajes te jertil le israelicen
30 Anθä le dujenqo ges o Mojsǎ phendǎs le poporosqe:
— Kerden äk bezex but baro. Akana si te uśtǎv k-o Raj: poate daśtiva te kerav dajći te bistrel tumaro bezex.
31 O Mojsǎ boldinǎjlos k-o Raj haj phendǎs:
— Rugiv tut! O poporo kava kerdǎs äk bezex but baro! Kerde pesqe äk del sumnakasqo. 32 Dar akanak rugiv tut te jertis lenqo bezex! Kana ni, atunća rugiv tut te khoses man anθa kǒ lil savo ramosardǎn les!
33 O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Kon kerdǎs bezex kontra mïrï? Les si te khosav les anθa muro lil! 34 Ʒa haj ïngǎr le poporos kaj phendem tuqe! Dikh, muro ïnʒero va ʒala angla tuθe. Dar kana avela o ges te pedepsiv len, si te pedepsiv len pala lenqo bezex!
35 Kadǎ kä dinǎs dab o Raj le poporos anθa sosθe kerdǎs le viceloça kerdo kaθar o Aron.