32
Aśun ćeron!a! Muk man te dav duma,
kaśte aśunel e phuv äl vorbe mïrä mosqe!
Sar o brïśïnd te pikǎl muro sikaimos,
sar e roua te perel mïrï vorba,
sar e bura p-e ćar,
sar äk brïśïnd baro p-o zelenimos!
Kä si te phenav zurales avrenqe anθa o anav le Rajesqo.
Phenen kabor dä baro si amaro Del!
Ov si e Stïnka!
Lesqi buki si kadǎ dä laćhi,
pentrukä saorä droma lesqe si orta.
Ov si äk Del savo va kerela so phendǎs haj si bi tharimasqo,
ov si ćaćo haj uźo.
On rimosajles, naj lesqe ćhave,
kadava si lenqo laʒavo. Si äk njamo nasul haj bango!
Le Rajesqe pokinen kadǎ,
poporo dilo haj bi gogǎqo?
Naj kadǎ kä ov si kǒ Dad,
dinǎ tut viaca, kerdǎ tut haj zurǎrdǎ tut?
An tuqe gogi kaθar äl gesa palal,
gïndin tumen k-äl bärśa le njamurenqe kaj nakhles!
Puć ke dades haj si te phenel tuqe ćaćes,
ke phuren haj si te phenen tuqe!
Kana o Maj Baro dinǎs le njamuren lenqe thema
kana pharadǎs le ćhaven le Adamosqe,
ćhutǎs hotarǎ le poporenqe
pala o numäro le ćhavenqo le Devlesqe,
kä e rig le Rajesqi si lesqo poporo,
lilǎs le Jakovos te avel lesqo.
10 Arakhlǎs les anθ-äk them mulano,
anθ-äk than mulano nango, pherdo zbärïmaθar.
Ïnkonźurilas les, dikhelas lesθar,
haj ïngriźolas les sar e lumina pe jakhenqi,
11 sar o vulturo savo laćharel pǒ kujbo haj xurǎl p-äl puǎ.
Putrel pe phakǎ, lel len haj phiravel len pä pe phakǎ.
12 O Raj korkoro phiravelas les
haj ni sas nić äk del sträiino leça.
13 Kerelas les te uśtjael p-äl plaja le themosqe,
haj ov xalǎs äl roade le kïmposqe.
Dinǎ les te xal abgin anθa-i stïnka,
untdelemno anθa-l bar äl zurale,
14 kiral kaθar äl gurumnǎ haj thud brakhǎnqo,
pravarimaça meěnqo,
le laćhe berbećenqo anθa o Basan, haj le capenqo,
haj o giv o maj laćho.
O lolo musto le drakhaqo,
e mol e laćhi pesas.
15 O Israel* Kate o Israel si Jeśurun, kaj xakǎrdǒl „o ćaćo, o ćinstime”. pravardilos haj ćhudǎs le pïrneça.
Pravardilǎn, thulilǎn haj ćajlilǎn!
Haj muklǎs le Devles, savo kerdǎ les,
batźokorisardǎs e Stïnka savi mïntuisardǎ les.
16 On kerenas les te xolǎol anθa-i kauza le devlenqi sträiini,
xolǎrenas les maxrimatença.
17 Kerenas sini sfïnto anθa-l benga, save naj Del,
niśte devlenqe saven ni prinʒande len,
devla neve, avile akanak,
kaθar ni darajles tumare dada.
18 Muklǎn e Stïnka savi kerdǎ tut sar dad,
bistardǎn le Devles savo dǎ tut viaca sar dej.
 
19 O Raj dikhlǎs e buki kadaja
haj ćhudǎs len lesθar,
kä xolǎrde les lesqe ćhave haj lesqe ćheja.
20 Phendǎs: «Va garavava muro muj lenθar,
haj si te dikhav so va kerdǒla lença,
kä si äk njamo rimome, ćhave save naj pakjamasqe.
21 Kerde man te xolǎov pe idolença kaj naj devla,
xolǎrde man pe khanćimatença.
Haj i me si te kerav len te uron äk poporo savo naj äk poporo,
va xolǎrava len äk njamoça bi gogǎqo.
22 Kä äk jag sas astardi mïrä xolinaθar
haj va phabola ʒi anθ-o fïndo le kheresqo le mulenqo,
va mudarela e phuv haj laqe roade,
va phabarela äl temeli le plajenqe.
23 Va kidava nasulimata pä lenθe,
va ćhudava saorä säʒeci mïrä pä lenθe.
24 Va avena fïrśome bokhaθar,
xale tatimasθar haj phare nasfalimasθar.
Va dava drom kontra lenqi äl dand le animalenqe sälbatićǎ
haj e otrava le sapenqi.
25 Avri, e sabia va mudarela lenqe ćhaven,
haj andrä va avela len bari dar
i le tärnen, i le ćheja le barǎ,
i le ćhaven le ćućaqe
haj i le manuśän balença parne.
 
26 Kamavas te phenav: ‘Si te ïnkhǎrav len,
va khosava lenqi amintirja maśkar äl manuś!’
27 Dar darajlem kaθar e batźokura le duśmaenqi,
kä lenqe duśmaja ta na xakǎren ćaćes
haj te phenen: ‘Amare vastença zurale mardǎm len,
haj na o Raj kerdǎs saorä bukǎ kadala.’ »
 
28 On si äk njamo kaj xasardǎs pe sikaitoren
haj naj len gogi.
29 O, te sas len gogi, atunća ʒanenas kadaja
haj xakǎrenas so si te kerdǒl lenqe!
30 Sar daśtilas jekh korkoro ⸤anθa-l duśmaja⸥ te gonil äk mia
haj sar duj ćhunas pä naśimasθe deś mi,
kana ni a fi bikindǎsas e Stïnka ⸤pe poporos⸥,
kana ni a fi muklǎsas les o Raj?
31 Kä lenqi stïnka naj sar amari Stïnka,
i amare duśmaja xakǎren kadaj buki.
32 «Ćaćes, lenqi vica si anθa-i vica le Sodomaqi
haj anθa-l thana orta le Gomoraqe,a Ʒeneza 18:20-21; 19:4-11
lenqi drakh si drakh oträvime,
lenqe skïrćuri si kerke,
33 lenqi mol si otrava sapenqi,
si otrava nasul aspidaqi.
34 Naj kadǎ kä ⸤lenqi pokin⸥ si mukli manθe
haj aźukǎrel anθä mïrä kämäri?
35 Mïrï si e räzbunarǎ haj e pokin.
Avel o timpo kana va istrala lenqo pïrno!
Kä o ges lenqe xasarimasqo si paśä,
haj so aźukǎrel len, sigo va avela.»
 
36 Kä o Raj va krisola pe poporos,
haj va avela les mila kaθar pe robi,
kä va dikhela kä lenqo zuralimos geloθar,
haj kä ma naj nić robi, nić libero.
37 Va phenela: «Kaj si lenqe devla,
e stïnka kaj rodenas azävada,
38 äl devla save xanas äl pravalimata le źertfenqe kana kerenas sini sfïnto,
save penas e mol lenqe źertfaqi le pimasqi?
Te uśten kaśte aźutin tumen
haj te den tumen äk azävada pä tumenθe!
 
39 Akanak dikhen, kä me, me sem kodova,
haj kä naj aver del afer dä ma.
Me mudarav haj me dav viaca,
me räniv haj me sastǎrav,
haj koniva ni daśtil te xastravel dakanikas anθa muro vast.
40 Kä vazdav muro vast karing o ćeri
haj xav sovel:
Kabor dä ćaćes si kä traiv veśniko,
kadikita si dä ćaćes
41 kä kana va askuciva mïrï sabia sar äk fulʒero
haj kana muro vast va astarela lan te kerel kris,
atunć si te räzbuniv man kontra mïrä duśmaenqi
haj va pokinava kolen kaj uron man.
42 Va matǎrava ratesθar mïrä säʒeci
haj mïrï sabia va xala mas,
anθa o rat kolenqo astarde haj mudarde,
anθa-l śäre balença bare le duśmaenqe.»
 
43 Bukurin tumen, äl njamuri, lesqe poporosqe!
Kä o Raj räzbunil o rat pe robenqo,
räzbunil pes kontra pe duśmaenqi
haj va uźola e phuv lesqe poporosqi.
44 O Mojsǎ gelos haj phendǎs saorä vorbe kadal gilǎqe anθ-o aśunimos le poporosqo, ov haj o Hosea le Nunosqo.b Numerǎ 13:16 45 Päće o Mojsǎ termenisardǎs te phenel saorä vorbe kadala saorä Israelosqe, 46 phendǎ lenqe:
— Ćhun kä tumaro ilo saorä vorbe savença kerav tumen atento ages, te porunćin len tumare ćhavenqe kaśte keren griźaça saorä vorbe kadal sikaimasqe. 47 Kä naj vorbe nange anθa tumenθe, kä on si tumari viaca, haj prin kadala va avela tumen äk viaca lungo anθ-o them kaj nakhen o Jordano te len les anθa tumenθe.
Kaj si te merel o Mojsǎ
48 Anθä kodova ges o Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
49 Uśti p-äl plaja kadala Abarim, p-o Plaj Nebo, savo si anθ-o Them le Moabosqo, angla o Jerihono! Dikh o Them Kanaan savo dav les le israelicenqe te avel lenqi phuv! 50 Va meresa p-o plaj pä savo va uśtesa haj si te nakhes paśa ke phure, sar o Aron, kǒ phral, mulos p-o Plaj o Hor haj nakhlos paśa pe phure, 51 kä senas bi pakjamasqo angla manθe anθ-o maśkar le israelicenqo, paśa äl paja Meriba, k-o Kades, anθ-e Mulani Cin,c Numerǎ 20:11-13 haj kä ni sikaden mïrï sfincenia anglal israelicǎ. 52 Kadǎ kä numa dural va dikhesa o them, haj othe ni va ïntrisa, anθ-o them savo dav les le israelicenqe.

*32:15 Kate o Israel si Jeśurun, kaj xakǎrdǒl „o ćaćo, o ćinstime”.

a32:32 Ʒeneza 18:20-21; 19:4-11

b32:44 Numerǎ 13:16

c32:51 Numerǎ 20:11-13