31
O Josua aresel o baro le poporosqo
O Mojsǎ gelos haj phendǎs äl vorbe kadala saorä Israelosqe:
Sem phuro äk śälaqo haj biś bärś ages, ni maj daśtiv te phirav sar anglal, te ʒav haj te avav, haj o Raj phendǎ manqe: «Naj te nakhes o Jordano kadava!» O Raj, kǒ Del, ov va nakhela angla tuθe, ov va mudarela kadal njamuren angla tuθe haj tu va gonisa len anθa lenqo them. I o Josua, ov va ʒala angla tuθe, sar phendǎs o Raj. O Raj va kerela kadal njamurenqe sar kerdǎs le Sihonosqe haj le Ogosqe, äl thagara le emoricenqe, haj lenqe themasqe, saven mudardǎ len. O Raj si te del len tumenqe haj si te keren lenqe pala äl porunć save dinem len tumenqe. Te aven zurale haj bi daraqo! Na daran haj na traśan lenθar, kä o Raj, kǒ Del, ov ʒal tuça, naj te tharel tut haj naj te mukel tut.
O Mojsǎ dinǎ muj le Josuas haj phendǎ lesqe angla saoro Israel:
— Av zuralo haj na dara! Kä tu va ʒasa kadal poporoça anθ-o them savo o Raj xalǎs sovel lenqe dadenqe, kä lenqe va dela les, haj tu va keresa te len les te avel lenqo. O Raj, ov ʒal angla tuθe, ov si te avel tuça, naj te tharel tut haj naj te mukel tut. Na dara haj na xasao!
O Mojsǎ ramosardǎ kadav sikaimos haj dinǎ les le raśajenqe, äl ćhave le Levesqe, save ïngǎrenas o kivoto le phanglimasqo le Rajesqo, haj saorä phurenqe le Israelosqe. 10 O Mojsǎ dinǎ len e porunka kadaja:
— Äk data k-äl jefta bärś, anθ-o bärś kana jertil pes äl uʒilimata,a Deuteronomo 15:1 anθ-äl Gesa äl bare le Korturenqe, 11 kana saoro Israel avela angla o Raj, kǒ Del, anθ-o than savo va alola les, ćitisar kadav sikaimos angla saoro Israel, te aśunen les! 12 Te kides o poporo: rrom, rromnǎ, ćhave haj äl sträiinǎ save beśen anθä ke foruri, kaśte aśunen haj te sikǒn te daran kaθar o Raj, tumaro Del, te keren griźaça saorä vorbe kadal sikaimasqe! 13 Haj lenqe ćhave, save ni va prinʒanena kadal sikaimata, va aśunena len haj va sikǒna te daran kaθar o Raj, tumaro Del, anθä saoro timpo kabor tume va traina p-e phuv kaj nakhen o Jordano te len les anθa tumenθe.
14 O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Ita kä paśol o ges ke merimasqo. De muj le Josuas haj beśen k-o korto le malaimasqo te dikhen äl manuś sar kerav les baro!
O Mojsǎ haj o Josua geles haj beśles k-o korto le malaimasqo. 15 Haj o Raj sikadilos k-o korto anθ-äk stïlpo norosqo: o stïlpo le norosqo beślos opre p-o udar le kortosqo. 16 O Raj phendǎs le Mojsǎsqe:
— Ita, tu va sovesa sar ke phure. Haj o poporo kadava va uśtela haj va kurvila avre devlença anθä pǒ maśkar, le devlença le themosqe kaj ʒan. Va mukena man haj va uśtjaena muro phanglimos savo kerdem les lença. 17 Anθ-o ges kodova si te astardov man xolinaθar. Si te mukav len haj va garavava muro muj lenθar. Haj on si te aven ćhingǎrde, haj but nasulimata haj pharimata va aresena len. Atunć va phenena: «Naj kadǎ kä aresle amen kadal nasulimata kä amaro Del naj amença?» 18 Haj ćaćes si te garavav muro muj anθ-o ges kodova, kä kerdes saorä feluri nasulimasqe, kä geles kä aver devla.
19 Kadǎ kä ramon tumenqe kadaj gili! Sikav le israelicen te gilaben lan, ćhu lan lenqe anθ-o muj, ka e gili kadaja te avel muro martori kontra le israelicenqi. 20 Kä atunć kana va ïngǎrava len anθ-o them savo xalem sovel lenqe dadenqe kä va dava les lenqe, kaj thabdel thud haj abgin, haj va xana, va ćajlǒna haj va pravardona, atunć va ʒana kä aver devla haj va sluźina lenqe. Va ćhudena pes manθar haj va uśtjaena muro phanglimos. 21 Dar päće va aresena len but nasulimata haj pharimata, e gili kadaja va avela märturia, kä lenqe ćhave ni va bistrena lan. Käć ʒanav so kamen, so keren i ages, i maj anglal te ïngǎrav len anθ-o them anθa savo xalem sovel.
22 O Mojsǎ ramosardǎs e gili kadaja anθ-o ges kodova, haj sikadǎs le israelicen te gilaben lan.
23 O Raj kerdǎs bulibaś le Josuas le Nunosqo anglal äl manuś. Phendǎs:
— Av zuralo haj na dara! Käć tu ïngǎres le israelicen anθ-o them anθa savo xalem lenqe sovel, haj me si te avav tuça.
24 Päće o Mojsǎ termenisardǎs te ramol anθ-äk lil äl vorbe kadav sikaimasqe ʒi k-o śäro, 25 dinǎ kadaj porunka le levicen save ïngǎrenas o kivoto le phanglimasqo le Rajesqo:
26 Len o lil kadava le sikaimasqo haj ćhun les paśa o kivoto le phanglimasqo le Rajesqo, tumare Devlesqo! Si te avel othe sar martora kontra kiri. 27 Kä prinʒanav kä keren anθa tumaro śäro haj sen śärale. Dikh, kana ni aśunena kaθar o Raj kabor maj traiv anθä tumaro maśkar, sar si te avel päće merav?
28 Kiden angla manθe saorä phuren tumare njamurenqe haj tumare bulibaśän! Te phenav äl vorbe kadala te aśunen len haj te lav martori kontra lenqi o ćeri haj e phuv! 29 Kä ʒanav kä päće merava, ćaćes si te rimon tumen, haj va dena tumen rigaθe kaθar o drom savo sikadem les tumenqe. Haj kä anθ-äl gesa save va avena va avela o nasulimos pä tumenθe, kä va kerena so si nasul angla o Raj, ʒi kana va xolǎrena les anθa sosθe keren.
E gili le Mojsǎsqi
30 O Mojsǎ phendǎs äl vorbe kadal gilǎqe te aśunel saoro poporo le Israelosqo ʒi kana termenila pes:

a31:10 Deuteronomo 15:1