30
Kana o Israel va ortola pes k-o Raj
Kana va kerdǒla saorä bukǎ kadala, e binekuvïntarǎ haj e armaj anθa save dinem tuqe duma, atunć si te anes tuqe gogi lenθar anθ-o maśkar saorä njamurenqo anθä save gonisardǎ tut o Raj, kǒ Del. Haj kana va risa tut k-o Raj, kǒ Del, haj kana va aśunesa lesθar, anθa saoro ilo kiro haj anθa saoro sufleto kiro, tu haj ke ćhave, sa kadǎ sar porunćiv tuqe ages, atunć o Raj, kǒ Del si te boldel tut anθa-i robia, va avela les mila tuθar, haj pale va kidela tut anθa o maśkar saorä poporenqo anθä savo pharadǎ tut o Raj, kǒ Del. Kjar kana avesa gonime ʒi ke rig le ćerosqi, kjar i othar va kidela tut o Raj, kǒ Del, haj i othar va anela tut.
O Raj, kǒ Del va anela tut anθ-o them savo lenas les anθa lenθe ke dada, haj va leça les anθa tuθe. Si te kerel tuqe miśto haj va butǎrela tut maj but dä sar ke daden. O Raj, kǒ Del va ćhinela ïmpreźur kǒ ilo haj o ilo ke ćhavenqo, te jubis le Rajes, ke Devles, anθa saoro ilo kiro haj anθa saoro sufleto kiro, kaśte trais. O Raj, kǒ Del va anela saorä armaja kadala pä ke duśmaja, pä kola kaj urïn tut haj phirde pala tuθe. Haj tu va risa tut k-o Raj, va aśunesa lesθar, haj va keresa saorä porunć kadala save dav len tuqe ages. O Raj, kǒ Del va dela tut but sporo anθä saorä bukǎ ke vastenqe, le rodos ke pïntekosqo, o rodo ke animalenqo haj o rodo ke phuǎqo. Kä o Raj va bukurila pes pale te kerel tuqe miśto, sar bukurilas pes ke dadenθar, 10 kana va aśunesa kaθar o Raj, kǒ Del, te päzis äl porunć haj äl krisimata lesqe ramome anθ-o lil kadava le sikaimasqo, kana va risa tut k-o Raj, kǒ Del saorä ileça kiro haj saorä sufletoça kiro.
11 E porunka kadaja, savi dav lan tuqe ages, naj prea phari anθa tuθe, nić prea dur tuθar. 12 Naj anθ-o ćeri, kaśte phenes: «Kon va uśtela anθa amenθe anθ-o ćeri te anel lan amenqe, te kerel amen te aśunas haj te keras?» 13 Naj nić ïnkǎltar o paj baro, kaśte phenes: «Kon va nakhela anθa amenθe ïnkǎltar o baro paj te anel lan amenqe, te kerel amen te aśunas haj te keras?» 14 Dikh, si kadǎ dä paśä tuθar, anθä kǒ muj haj anθä kǒ ilo, kaśte keres lan!
15 Ita ćhav ages angla tuθe e viaca haj o miśtimos, o mulimos haj o nasulimos, 16 kä ages porunćiv tuqe te jubis le Rajes, ke Devles, te phires pä lesqe droma haj te keres lesqe porunć, lesqe krisimata haj lesqi kris, kaśte trais haj te butǒs haj ka o Raj, kǒ Del, te binekuvintil tut anθ-o them kaj ʒas te les les anθa tuθe. 17 Dar kana kǒ ilo va parubdola, kana ni va aśunesa haj mukesa tut thardo te bangǒs angla aver devla haj te sluźis lenqe, 18 atunć phenav tumenqe ages kä va merena ćaćes, naj te train but anθ-o them kaj nakhes o Jordano te les les anθa tuθe. 19 Ages lav o ćeri haj e phuv martori kontra tumari: e viaca haj o mulimos ćhutem angla tuθe, e binekuvïntarǎ haj e armaj. Alosar e viaca, kaśte trais, tu haj ke ćhave! 20 Alosar e viaca, jubindos le Rajes, ke Devles, aśunindos lesθar haj ïnkǎrindos lesθar! Kä ov del tut viaca haj but ges, kaśte beśes p-e phuv anθa savi xalǎs sovel o Raj ke dadenqe, le Avraamosqe, le Isakosqe haj le Jakovosqe kä va dela lan lenqe.