29
O phanglimos kerdo anθ-o Moab
Kadala si äl vorbe le phanglimasqe savo porunćisardǎ les o Raj le Mojsǎsqe te kerel les le israelicença anθ-o Them Moab, aver phanglimos dä sar kova kaj kerdǎsas les lença k-o Horeb. O Mojsǎ dinǎ muj saorä Israelos haj phendǎ lenqe:
— Dikhlen sǎ so kerdǎs angla tumenθe o Raj anθ-o Them le Eʒiptosqo le faraonosqe, saorä sluźitorenqe lesqe haj saorä themosqe lesqo: äl bare probe save dikhles len ke jakha, äl semnǎ haj äl minuni kodola bare. Dar o Raj ni dinǎ tumen gogi te xakǎren, nić jakha te dikhen, nić kan te aśunen, ʒi anθ-o ges dä ages. ⸤O Raj phenel:⸥ «Ïngǎrdem tumen anθ-e mulani saranda bärś. Tumare hajne ni purajles pa tumenθe haj tumaro pogimos ni purajlos pa tumare pïrne. Ni xalen marno haj nić mol ni pilen, nić pimos zuralo, kaśte prinʒanen kä me sem o Raj, tumaro Del.»
Areslen anθ-o than kadava, haj o Sihon, o thagar le Hesbonosqo, haj o Og, o thagar le Basanosqo, ïnkliste amenqe anglal kaśte maren amen, dar mardǎm len. Lilǎm lenqo them haj dinǎm les te perel le rubenicenqe, le gadicenqe haj i ke epaś anθa o njamo le manasicenqo.
Te päzin äl vorbe kadal phanglimasqe haj te keren len, kaśte avel tumen sporo anθä sǎ so keren!
10 Ages sǎ tume beśen angla o Raj, tumaro Del: äl maj bare tumare njamurenqe, tumare phure, tumare bulibaśa, saorä murś anθa o Israel, 11 tumare ćhave, tumare rromnǎ haj äl sträiinǎ anθa ki tabära, kaθar kova kaj ćhinel ke kaśt, ʒi kolesθe kaj ïnkalavel kǒ paj – 12 kaśte keres äk phanglimos armajança le Rajeça, ke Devleça. O Raj, kǒ Del kerel kadav phanglimos tuça anθ-o ges kadava, 13 kaśte kerel tut ages lesqo poporo, haj ov te avel kǒ Del, sar phendǎ tuqe haj sar xalǎ sovel ke dadenqe: le Avraamosqe, le Isakosqe haj le Jakovosqe. 14 Na numa tumença kerav kadav phanglimos armajança: 15 i kolença save si kathe amença anθ-o ges kadava, save beśen angla o Raj, amaro Del, kabor i kolença save naj amença kathe anθ-o ges kadava.
16 Kä tumen ʒanen sar beślǎm anθ-o Them le Eʒiptosqo haj sar nakhlǎm anθa o maśkar le njamurenqo pä tumaro drom. 17 Dikhlen lenqe maxrimata haj lenqe idolǎ anθa kaśtesθe haj baränθe, anθa ruposθe haj sumnakasθe, save sas len. 18 Kaśte na avel maśkar tumenθe nić murś, nić ʒuvli, nić famelia, nić njamo savesqo ilo te boldel pes ages kaθar o Raj, amaro Del, kaśte ʒal te sluźil le devlenqe kodol njamurenqe, ta na avel maśkar tumenθe nić jekh rädäćina te anel otrava kerki.
19 Kana äk manuś kadalesθar aśunel äl vorbe kadal sovelǎqi, haj läudil pes anθä pǒ ilo: «Si te avel man paćǎ ku sǎ kä kerav kadǎ sar kamel muro ilo kaśte maj anav nasulimos»* O oriʒinalo naj klaro haj maj daśtil te xakǎrdǒl: „ «Si te avel man paćǎ ku sǎ kä kerav kadǎ sar kamel muro ilo.» Kadǎ anel nimićimos pesθe amen saorän.”, 20 kodoles o Raj ni kamel te jertil les. E xoli le Rajesqi kaj kamel tut numa anθa lesθe va phabola kontra kadal manuśäsqi, saorä armaja ramome anθ-o lil kadava va perela pä lesθe, haj o Raj va khosela lesqo anav tala o ćeri. 21 O Raj va ćhula les rigaθe anθa o nasulimos, anθa saorä njamuri le Israelosqe, pala saorï sovel le phanglimasqi ramome anθä kadav lil le sikaimasqo.
22 O njamo savo va avela, tumare ćhave save va kerdǒna pes pala tumenθe haj o sträiino savo va avela anθa-k them dural – kana dikhena äl dimata dab kadal themosqe, haj äl nasfalimata save dinǎ len drom o Raj, va phenena: 23 «Pućoasa, lon haj jag si saoro them, naj sämänime, ni barǎrel khanć, nić äk zelenimos ni barǒl, sar kana o Raj mudardǎs e Sodoma, e Gomora, e Adma haj e Ceboim anθä lesqo xoljarimos haj lesqi xoli!»
24 Saorä njamuri va phenena: «Sosθar kerdǎs o Raj kadǎ kadal themosqe? Sosθar astardǎs kadaj xoli bari?» 25 Haj va dela pes lenqe anglal: «Kä mukles o phanglimos le Rajesqo, o Del lenqe dadenqo, savo kerdǎ les lença kana ïnkaladǎ len anθa o Them le Eʒiptosqo. 26 Kä geles haj sluźisardes avre devlenqe haj bangiles angla lenθe – devla saven ni prinʒanenas len haj saven ni dinǎsas len o Raj. 27 Kodolasqe astardilos o Raj xolinaθar kontra kadal themosqe haj andinǎs pä lesθe saorä armaja ramome anθ-o lil kadava. 28 O Raj ïnkaladǎ len anθa lenqo them xolinaça, nasulimaça, haj bare jucjamaça, haj ćhudǎ len anθä aver them, sar si ages.»
29 Äl bukǎ garade si le Rajesqe, amare Devlesqe, haj äl bukǎ kaj dikhǒn si amare haj amare ćhavenqe pentru ïntotdjauna, kaśte keras saorä vorbe kadal sikaimasqe.

*29:19 O oriʒinalo naj klaro haj maj daśtil te xakǎrdǒl: „ «Si te avel man paćǎ ku sǎ kä kerav kadǎ sar kamel muro ilo.» Kadǎ anel nimićimos pesθe amen saorän.”