23
O Pavel dikhlǎs orta p-äl krisitorǎ haj phendǎs:
— Phrala!le, kerdem ïntotdjauna sǎ so pakǎjem kä si miśto angla o Del.
O baro raśaj o Anania porunćisardǎs kolenqe kaj beśenas paśa o Pavel te den les dab p-o muj. Atunć o Pavel phendǎs le Ananiasqe:
— Va marela tut o Del, zidona väruime!a Ezekiel 13:10-16 Tu beśes othe te krisos man pala-i Kris haj porunćis te maren man kontra le Krisaqi?
Kola kaj beśenas paśa lesθe, phendes:
— Źignos le bare raśajes le Devlesqo?
Haj o Pavel phendǎs:
— Ni ʒanglem, phrala!le, kä si o baro raśaj, käć si ramome: «Ta na des duma dä nasul le bares ke poporosqo.» b Eksodo 22:28
O Pavel ʒanglindos kä äk rig anθa lenθe sas sadukeǎ haj aver fariseǎ, dinǎs muj anθ-e kris:
— Phrala!le, me sem farisejo, ćhavo farisejenqo. Sem krisome kä pakǎv kä äl manuś va ïnviona anθa-l mule.
Kana phendǎs kadaja, äl fariseǎ haj äl sadukeǎ ïnćeposardes äk ćjarta, haj o kidimos le manuśänqo pharadilos. Käć äl sadukeǎ phenen kä naj ïnvierǎ, nić ïnʒerǎ, nić duxuri, dar äl fariseǎ phenen kä si.
Kerdinǎlis äk bari gäläʒia. Niśte sikaitorǎ le Krisaqe save sas fariseǎ uśtiles haj ćertonas pes zurales phenindos:
— Ni arakhas khanć nasul anθ-o manuś kadava. Haj kana fi dinǎ lesqe duma äk duxo sau äk ïnʒero?
10 E ćjarta barǒlas kadiki dä but, kä o komandanto daralas ka o Pavel ta na avel kerdo kotora lenθar. Kadǎ kä porunćisardǎs le soldacenqe te ʒan te len les anθa lenqo maśkar haj te ïngǎren les anθ-e kazarma.
11 Anθä kojaver rǎt, o Raj beślos paśa lesθe haj phendǎs:
— Av zuralo! Käć kadǎ sar phendǎn o ćaćimos anθa manθe anθ-o Jerusalimo, sa kadǎ träbul te phenes o ćaćimos i anθ-e Roma.
Äl evrea kamen te mudaren le Pavelos
12 Kana parnilos, niśte evrea maladiles, kerdes äk plano haj xales sovel ta na xan haj ta na pen ʒi kana ni va mudarena le Pavelos. 13 Kola save kerdesas kadav plano sas maj but dä saranda. 14 On geles k-äl bare raśaja haj k-äl phure haj phendes:
— Ame sǎm phangle äk sovelǎça ta na xas khanć ʒi kana ni va mudarasa le Pavelos. 15 Kadǎ kä akanak tume haj e kris rugin le komandantos te anel les tumenθe, sar kana kamenas te ćerćetin les maj but. Haj ʒi kana ov te aresel tumenθe, ame sǎm gata te mudaras les.
16 Dar o ćhavo le phǎqo le Pavelosqi aśundǎs anθa kadaj kapkana. Gelos anθ-e kazarma haj phendǎs le Pavelosqe. 17 O Pavel dinǎs muj jekhes anθa-l käpitaja haj phendǎs:
— Ïngǎr kadal tärnes k-o komandanto, kä si les te phenel lesqe daići.
18 Kadǎ kä lilǎs les haj ïngǎrdǎ les k-o komandanto haj phendǎs:
— O Pavel o phandado dinǎ man muj haj rugisardǎ man te anav kadal tärnes tuθe, kä si les te phenel tuqe daići.
19 O komandanto astardǎ les vastesθar, lilǎ les rigaθe haj puślǎ les:
— So si tut te phenes manqe?
20 Ov phendǎs:
— Äl bare le evreenqe dine pes duma te rugin tut ka texara te ïngǎres le Pavelos angla-i kris, sar kana kamenas te pućhen les maj but anθa lesθe. 21 Tu ta na pakǎs len, käć maj but dä saranda murś evrea va beśena garade, aźukǎrindos te mudaren les. On xales sovel ta na xan haj ta na pen ʒi kana ni va mudarena les. Akanak si gata haj aźukǎren ka tu te phenes da.
22 O komandanto muklǎs le tärnes te telǎrel, porunćindos lesqe:
— Ta na phenes khanikasqe kä phendǎn manqe anθa kadal bukǎ!
O Pavel si dino drom anθ-e Ćezarea
23 Atunć o komandanto dinǎs muj duj käpitaja haj phendǎs:
— Pregätin duj śäla soldacǎ kaśte ʒan anθ-e Ćezarea, jeftadeśa manuś p-äl grast haj duj śäla soldacǎ sulicença k-äl deś e rǎt.
24 Maj phendǎ lenqe te pregätin i grast anθa o Pavel, kaśte ćhun les p-äl grast haj te ïngǎren les sastevesto k-o guvernatori Feliks. 25 Haj ramosardǎs äk skrisoarǎ savi phenelas:
26 „Sem o Klaudius Lisias haj ramov le rajesqe o guvernatori Feliks:
Te aves sastevesto!
27 Äl evrea astardes kadal manuśäs haj pregätinas pes te mudaren les. Me aflisardem kä si ćetäcjano romano haj kodolasqe xastradem les mïrä soldacença. 28 Kamnem te ʒanav sosθe pïrïnas les, kadǎ kä ïngǎrdem les angla lenqi kris. 29 Aflisardem kä sas pïrïme anθa bukǎ phangle kaθar lenqi Kris. Dar ni kerdǎs khanć kaśte meritil te merel sau te ćhas les anθ-äl lancuri. 30 Pala kodoja phendinǎjlos pes manqe kä kerdes äk plano kaśte mudaren les, haj p-o than dinem les drom tuθe. Kolenqe kaj akuzon les phendem lenqe kaśte phenen angla tuθe so si len kontra lesqi. Av sastevesto!”
31 Äl soldacǎ kerdes so phendinǎjlos lenqe, liles le Pavelos haj anθ-o timpo le reakjaqo ïngǎrde les anθ-o foro Antipatrida. 32 Anθä koaver ges mukles le manuśän le grastença te ʒan maj angle le Paveloça, haj on risajles anθ-e kazarma. 33 Kana äl manuś le grastença aresles anθ-e Ćezarea, dines e skrisoarǎ k-o guvernatori haj andines le Pavelos angla lesθe. 34 Ov ćetisardǎs e skrisoarǎ haj puślǎs les anθa so cinuto si. Kana aflisardǎs kä si anθa-i Ćilićia, 35 phendǎs:
— Si te aśunav tut kana avena kola kaj akuzon tut.
Pala kodoja phendǎs te avel päzime anθ-o palato le Irodosko.

a23:3 Ezekiel 13:10-16

b23:5 Eksodo 22:28