22
Rroma!le: phrala!le haj phure, aśunen akanak, muken man te apariv man!
Kana aśundes kä del lenqe duma anθ-e ćhib le evreenqi, kerdes i maj bari liniśtǎ. Atunć ov phendǎs:
Me sem äk evreo, kerdo anθ-o foro Tars anθa-i Ćilićia, dar barilem kathe k-äl pïrne le Gamaliosqe, anθ-o foro kadava. Sikilem te ïnkǎrav saorï Kris amare dadenqi, haj semas kadiki dä pherdo rïvna anθa o Del, kadǎ sar sen i tume ages. Rodem te kerav nasul le manuśänqe kaj ʒanas pä kadav Drom, kjar ʒi kä lenqo mudarimos. Astardem i murś haj i ʒuvlǎ haj ćhutem len anθ-o phandaimos. Kä kerdem kadal bukǎ, daśtil te phenel tumenqe o baro raśaj haj saoro kidimos le phurenqo. Lilem kjar i skrisori lenθar karing äl phral evrea anθa o Damasko, kaj gelem te anav phangle kadal manuśän k-o Jerusalimo kaśte aven pedepsime.
Dar anθ-o timpo so ʒavas haj paśovas kaθar o Damask, o ges k-äl deśuduj anθa-k data anθä muro źuro strälućisardǎs äk bari lumina anθa o ćeri. Pelem ke phuv haj aśundem äk voćǎ kaj phenelas manqe: «Saul!e, Saul!e, sosθe rodes te keres manqe numa nasul?» Me dinem anglal: «Kon san, Rai!a?» Haj ov phendǎs: «Me sem o Isus anθa o Nazareto, savesqe rodes te keres numa nasul.» Kola kaj sas mança dikhles e lumina dar ni aśundes o glaso kolesqo kaj dinǎ manqe duma.
10 Me phendem: «So te kerav, Rai!a?» Haj o Raj phendǎ manqe: «Uśti, ʒa anθ-o Damask haj othe va phendǒla pes tuqe sǎ so sas hotärïme te keres.» 11 Anθa-i kauza le strälućimasqi le luminaqi, ni maj daśtivas te dikhav. Kadǎ kä kola kaj sas mança lile man vastesθar haj kadǎ areslem anθ-o Damask.
12 Othe sas äk manuś Anania, savo trailas pala-i Kris, haj saves saorä evrea anθa o Damask denas les duma dä miśto. 13 Ov avilos, beślos paśa manθe haj phendǎ manqe: «Phrala Saul!e, dikh pale!» Haj me p-o than dikhlem les. 14 Ov phendǎs: «O Del amare dadenqo alosardǎ tut te prinʒanes lesqi voja haj i te dikhes Koles le Ćaćes haj te aśunes vorbe anθa lesqo muj. 15 Kä va avesa lesqo martori anθa saorä manuś, phenindos lenqe so dikhlǎn haj aśundǎn. 16 Haj akanak, so maj aźukǎres? Uśti, primisar o bolimos haj thov tut bezexänθar, dindos muj lesqo anav!»
17 Päće risajlem anθ-o Jerusalimo, anθ-o timpo so rugivas man anθ-o Templo, sas man äk dikhimos. 18 Dikhlem le Rajes phenindos manqe: «Sigo haj kjar akanak telǎr anθa o Jerusalimo, käć äl manuś kaθar ni va primina ki märturia anθa manθe.» 19 Haj me phendem: «Rai!a, on ʒanen kä me ʒavas anθ-äl saorä sinagoʒ kaśte phandav len haj maravas kolen kaj pakǎn anθä tuθe. 20 Haj kana sas ćhordino o rat le Śtefanosqo, kǒ martori, semas i me othe, semas dä akord haj kjar päzisardem äl hajne kolenqe kaj mudarde les.» 21 Atunć ov phendǎ manqe: «Ʒa, kä va dava tut drom dur, k-äl neevrea.»
22 On aśunde les ʒi ke vorba kadaja. Haj atunć ïnćeposajles te zbärïn:
— Le pa-i phuv jekhes sar kadava, kä ni meritil te trail!
23 Zbärïnas, ćhudenas pa pesθe pe hajne haj ćhudenas prafo opre. 24 O käpitano porunćisardǎs te ïngǎren le Pavelos anθ-e kazarma haj te ćerćetin les marindos les le bićoça, kaśte aflil sosθe denas muj äl manuś kadǎ lesqi kontra. 25 Anθ-o timpo so phandenas les le xaravlǎnça, o Pavel phendǎs le käpitanosqe kaj sas p-äk śäl soldǎcǎ savo beśelas othe:
— Si tumen voja te maren äk ćetäcjano romano savo nas krisome?
26 Kana aśundǎs kadala, o käpitano gelos le maj baro käpitano haj phendǎs lesqe:
— So keres? Kä o manuś kadava si ćetäcjano romano.
27 O baro käpitano gelos k-o Pavelo haj puślǎ les:
— Phen manqe, san romano?
Ov phendǎs:
— Da.
28 O käpitano dinǎs anglal:
— Me pokindem but love kaśte primiv kadaj ćetäcenia.
O Pavel phendǎs:
— Haj me kadǎ kerdinǎjlem.
29 P-o than duriles äl manuś kaj träbunas te ćerćetin les. Haj o käpitano, kana aflisardǎs kä o Pavel si romano, darajlos kä phanglǎsas les.
O Pavel angla-i kris le evreenqi
30 O baro käpitano kamelas te ʒanel miśto anθa sosθe si pïrïme o Pavel kaθar äl evrea, kadǎ kä anθä koaver ges putardǎs lesqe phanglimata haj porunćisardǎs te kiden pes äl bare raśaja haj saorä krisitorǎ. Pala kodoja andǎs le Pavelos angla lenθe.