20
O Pavel ʒal anθ-e Maćedonia haj anθ-e Grećia
Pala so termenisajlis e tulburarǎ, o Pavel dinǎs muj le ućenićen haj zurardǎ len, lilǎ pesqe vast lenθar haj telǎrdǎs te ʒal anθ-e Maćedonia. Nakhlos anθa o cinuto kodova haj phendǎs but bukǎ kaśte zurarel le phralen. Pala kodoja gelos anθ-e Grećia. Othe beślos trin ćhon. Kana sas gata te telǎrel le korabiaça anθ-e Siria, niśte evrea kerdes plano kaśte kerel lesqe nasul. Kadǎ kä hotärïsardǎs te ril pes prin e Maćedonia. Le Paveloça sas o Sopater, o ćhavo le Pirosqo anθa-i Berea, o Aristarx haj o Sekund anθa o Tesalonik, o Gaju anθa-i Derbǎ, o Timotej, haj anθa o cinuto le Asiaqo o Tixik haj o Trofim. Kadala geles angle haj aźukǎrde amen ke Troa. Pala äl gesa bare le Azimenqe, telǎrdǎm le korabiaça anθa o Filipi haj pala panʒ ges areslǎm lenθe anθ-e Troa. Othe beślǎm jefta ges.
O Eutix pelos tele kaθar le dujenqo etaźo
Anθ-o ges pala o Sabato sǎmas kidine anθ-äk than kaśte phagas o marno.* kaśte phagas o marno Dastil pes te avel e Ćina le Rajesqi sau äk sinia obisnuime.a Luka 9:16 Luka 22:19 Luka 24:30 O Pavel, pentrukä sas te telǎrel anθä le dujenqo ges, delas duma but timpo, ʒi ke epaś le reakjaqi. Anθ-e odaja opral kaj sǎmas kidine sas but felinarǎ. Haj äk tärno p-o anav Eutix, savo beśelas p-o ʒjamo, maj kä sutosas anθ-o timpo so Pavel sa delas duma. Kana ćaćes sutos, pelos tele kaθar le dujenqo etaźo. Kana äl manuś geles lesθe, arakhle les mulo. 10 O Pavel dinǎ pes tele, bangilos pä lesθe, lilǎ les anθ-e angali haj phendǎs:
— Na daran, kä trail.
11 Pala kadaja o Pavel uśtilos k-o etaźo, phaglǎs o marno haj xalǎs. Haj maj dinǎs duma le manuśänça but timpo, ʒi kana parnilos. Pala kodoja telǎrdǎs. 12 O tärno sas ïngǎrdo khere ʒuvindo, haj but bukurisajles.
O Pavel anθ-o Milet
13 Gelǎm ke korabia maj anglal haj terlǎrdǎm k-o Asos, kaθar träbulas te las le Pavelos. Käć ov phendǎ amenqe te keras kadǎ, kä kamnos te kerel o drom telal. 14 Kana maladilos amença anθ-o Asos, lilǎm les anθ-e korabia haj gelǎm k-o Mitilene. 15 Othar gelǎm p-e marǎ haj anθä le dujenqo ges areslǎm angla e insula Kios. Anθä koaver ges gelǎm ʒi k-o Samos haj pala ïnkä äk ges areslǎm anθ-o Milet. 16 O Pavel xotärïsajlosas te nakhel paśa o Efes, käć ni kamelas te beśel prea but anθ-e Asia, kä gräbilas pes, kana daśtilas pes, te arasel anθ-o Jerusalimo anθ-o ges le Peindanqo.b Fapte 2:1
O Pavel lel pesqe vast laćho kaθar äl prezbiterǎ anθa o Efes
17 Anθa o Milet o Pavel dinǎs drom k-o Efes haj dinǎs muj le prezbiteren le khangerǎqe. 18 Kana aviles lesθe, phendǎ lenqe:
— Tume ʒanen sar phiradilem tumença saoro timpo anθa o angluno ges dä kana ćhutem o pïrno p-e phuv le cinutosqo le Asiaqo. 19 Sluźisardem le Rajesqe kerindos man maj cïjno haj apsjança, haj semas ïnćerkome kaθar äl planuri le evreenqe kaśte keren manqe nasul. 20 Ʒanen kä ni garadem khanć kaj sas anθa tumaro miśtimos, haj phendem tumenqe. Haj sar sikadem tumen angla äl manuś haj anθä tumare khera. 21 Phendem o ćaćimos le evreenqe haj i le grećenqe, kaśte bolden pes kaθar o bezex k-o Del haj te pakǎn anθä amaro Raj o Isus.
22 Haj akanak ita kä forcome kaθar o Duxo ʒav k-o Jerusalimo bi te ʒanav so va kerdǒla pes manqe othe. 23 Dar ʒanav kä anθä fiosavo foro o Duxo Sfïnto phenel manqe o ćaćimos: kä aźukǎren man lancuri haj pharimata. 24 Dar me ni ćhav nić äk preco pä mïrï viaca, sar kana avela manqe kuć, kaśte daśtiv te termeniv muro phirimos haj e buki savi primisardem lan kaθar o Raj o Isus - te phenav o ćaćimos anθa-i vestja e laćhi anθa o miśtimos le Devlesqo.
25 Haj akanak ita, ʒanav kä ni va maj dikhena muro muj nić jekh anθa tumenθe kaθar nakhlem kana dinem duma saoränqe anθa o thagarimos le Devlesqo. 26 Anθa kodoja phenav tumenqe o ćaćimos ages: man naj man nić äk doś kana dä jekh anθa tumenθe xasaol. 27 Kä ni dinem parpale ta na phenav tumenqe sǎ so kamel o Del. 28 Len sǎma tumenθe haj kä saorï turma pä savi o Duxo Sfïnto ćhutǎ tumen bare! Te aven äl pastorǎ le khangerǎqi le Rajesqi, savǎ kindǎ lan prin o rat pe Ćhavesqo! 29 Ʒanav miśto kä pala muro telǎrimos va avena maśkar tumenθe ruva sälbatićǎ haj va ïnćerkona te distruʒin e turma. 30 Kjar anθa tumaro maśkar va uśtena manuś save va sikavena bukǎ oxamne kaśte cïrden le ućenićen pala pesθe. 31 Kadǎ kä len sǎma haj anen tumenqe gogi, kä timpo trine bärśenqo ges haj rǎt ni oprisajlem ta na ïndemnov apsjança fiosaves.
32 Akanak dav tumen anθ-e griźa le Devlesqi haj le kuvïntosqi savo del duma anθa lesqo miśtimos, savo daśtil te kerel tumen zurale haj te del tumen mośtenirja saorä sfincença. 33 Ni kamnem nić o rupo, nić o sumnakaj, nić äl coale dakhanikasqe. 34 Tume ʒanen kä kerdem buki mïrä vastença anθa-l bukǎ anθa save sas man nevoja haj i kolen kaj sas mança. 35 Anθä sǎ sikadem tumen kä kerindos kadǎ buki phari träbul te aźutin kolen kaj naj len, anindos tumenqe gogi k-äl vorbe le Rajesqe le Isusosqe, save kjar ov phendǎs: «Sen maj baxtale kana den, dä sar kana primin.»
36 Päće phendǎ kadala o Pavel, dinǎ koća haj rugisajlos saorença. 37 Haj saorä rujes but, liles anθ-e angali le Pavelos haj ćumide les. 38 So dukhadǎ len maj but sas e vorba savi phendǎsas lan lenqe ov, kä naj te maj dikhen les. Pala kodoja ïngǎrde les ʒi ke korabia.

*20:7 kaśte phagas o marno Dastil pes te avel e Ćina le Rajesqi sau äk sinia obisnuime.

a20:7 Luka 9:16 Luka 22:19 Luka 24:30

b20:16 Fapte 2:1